Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение жалби рег. № Ж-317/22.04.2014 г., Ж-517/25.04.2014 г. и Ж-487/24.04.2014 г.

Решение жалби рег. № Ж-317/22.04.2014 г.,
Ж-517/25.04.2014 г. и Ж-487/24.04.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ P-754
София, 02.09.2015 г.


 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 31.07.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-317/22.04.2014 г. от И.Д.А., Ж-517/25.04.2014 г. от Н.Ф.К. и Ж- 487/24.04.2014 г. от С.Х.Т., подадени срещу политическа партия „ГЕРБ“.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с 3 (три) жалби съответно с рег. № Ж-317/22.04.2014 г. от И.Д.А., Ж-487/24.04.2014 г. от С.Х.Т. и Ж-517/25.04.2014 г. от Н.Ф.К., в които са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателите във връзка с проведените на 25.05.2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Жалбоподателите твърдят, че след направена справка на интернет-страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК), установили че личните им данни са включени в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ГЕРБ“ за участие на проведените през 2014 г. изборите за членове на Европейски парламент от Република България.
Жалбоподателите твърдят, че е налице злоупотреба с личните им данни и декларират, че не са се подписвали в подкрепа на политическата партия и не са давала съгласието си за използване на личните им данни в тази насока. Молят Комисията да извърши проверка по случая и да санкционира нарушителите за неправомерното използване на личните им данни.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които следва да съдържа жалбите, с които физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалби рег. № Ж-317/22.04.2014 г., Ж-487/24.04.2014 г. и Ж-517/25.04.2014 г., съдържат задължителните реквизити посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА – налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същите са редовни.
Жалбите са процесуално допустими. Подадени в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физически лица с правен интерес срещу надлежна страна - администратор на лични данни. Предмет на жалбите е обработването, чрез действия по събиране и предоставяне, на личните данни на жалбоподателите без тяхно знание и съгласие за целите на регистрацията на ПП ГЕРБ, като участник в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България. С жалбите е сезиран компетентен да се произнесе орган, а именно КЗЛД, която съгласно правомощията й, визирани в чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай жалбите са насочени срещу ПП ГЕРБ, която безспорно има качеството на администратор на лични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че политическата партия е изпълнила задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД подала е заявление за регистрация и е регистрира като администратор на лични данни с идент. № 34051 със заявени регистри „Персонал“, „Членове и симпатизанти“, „Кандидати за избори“, „Контрагенти“  и „Подписки/Референдуми“.
С решения на КЗЛД, обективирани в Протокол № 22/04.06.2014 г. и Протокол № 27/09.07.2014 г. жалбите са обявени за допустими. С оглед наличието на предпоставките на чл. 32 от АПК жалбите са обединение за разглеждане в рамките на едно общо производство. Като страни в същото са конституирани: жалбоподатели –И.Д.А., С.Х.Т. и Н.Ф.К. и ответна страна - политическа партия „ГЕРБ“, в качеството й на администратор на лични данни. Страните са редовно уведомени за насроченото за 12.12.2014 г. открито заседание на КЗЛД за разглеждане на жалбите по същество.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от ЦИК са изискани относими доказателства, а именно заверено копие на съответните страници от списъка на избирателите, подкрепящи политическата партия за участие в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република Бългaрия, в които се съдържат личните данни на жалбоподателите.
В отговор от ЦИК е предоставено заверено копие на стр. 71, 646 и 781 от списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия ПП ГЕРБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Видно от представените от ЦИК документи е, че лични данни за жалбоподателите в обем от три имена, единен граждански номер и подпис фигурират в списъка на лицата подкрепящи регистрацията на ПП ГЕРБ за участие в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република Бългaрия.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗЗЛД и Решение на КЗЛД от 10.05.2014 г. (Протокол № 17) и Заповед № РД-14-204/25.06.2014 г. на Председателя на КЗЛД е извършена проверка на политическата партия, отразена в КА-447/01.09.2014 г., същия докладван и приет на заседание КЗЛД, обективирано в Протокол № 33/2014 г. Констативният акт от извършената проверка ведно с приложенията към него е приобщен към доказателствения материал по административната преписка в настоящето производство. В хода на проверката от политическата партия е изискано и същата е изразила писмено становище по жалбите, в което са изложени твърдения че събирането на подписите за подкрепа на регистрацията на партията за участие в изборите е законосъобразно изцяло съобразено с изискванията на Закона за защита на личните данни и трайно установените вътрешни правила на партията.
В тази връзка следва да се отбележи, че настоящето производството е по реда на чл. 38 от ЗЗЛД с оглед правомощията на КЗЛД по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД. Производство различно от производството по реда на Закона за административните нарушения и наказания за извършване на проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността на Комисията да анализира и осъществява цялостен контрол за спазване на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и контролните й правомощия по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД и осъществявания от нея контрол по реда на чл. 12 от ЗЗЛД чрез предварителни, текущи и последващи проверки за спазване на закона.
На проведено на 12.12.2014 г. заседание на Комисията, жалбите са поставени за разглеждане по същество.
Жалбоподателите - редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
Ответната страна – редовно уведомена, не се представлява.
На основание чл. 49, във връзка с чл. 39 от Административно-процесуалния кодекс Комисията допуска назначаване на експертиза на подписа и отлага вземането на решение по съществото на жалбите след получаване на резултатите на експертизата. 
Жалбоподателите са уведомени за възможността да дадат сравнителен материал за експертиза на подписите положени в списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП ГЕРБ за участие в проведените на 25.05.2014 г. избори.
Сравнителен материал е предоставен от Н.Ф.К. и И.Д.А. и същият е изпратен на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) към МВР за изготвяне на експертиза.
С писмо рег. № П-4316/03.06.2015 г. в Комисията е депозиран протокол за извършена експертиза № 15/ДОК – 99, по описа на НИКК-МВР Център за експертни криминалистични изследвания. 
Страните са уведомени за възможността да се запознаят с протокола за извършена експертиза, като им е указан срок да изразяване на становище и представяне на писмени искания и възражения. Същите са уведомени, че по жалбите ще се проведе открито заседание насрочено за на 31 юли 2015 г. от 10 00 часа в сградата на КЗЛД на адрес: гр. София. бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.
На проведено на 31.07.2015 г. заседание на Комисията, жалбите са разгледани по същество.
Жалбоподателите – редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
Политическа партия „ГЕРБ“ – редовно уведомена, не се представлява.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения, Комисията приема, че разгледани по същество жалба № Ж-317/22.04.2014 г. и Ж-517/25.04.2014 г. са основателни, а жалба рег. № Ж-487/24.04.2014 г. е неоснователна.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни, при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни ЗЗЛД.
В чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД е дадено легално определение на понятието лични данни, съгласно което лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Трите имена, единният граждански номер и подпис на физическото лице определено имат характера на лични данни по смисъла на закона. 
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, събирането, съхранението и предоставянето на лични данни на физически лица съставлява действие по обработване на личните данни.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изчерпателно са посочени основанията за допустимост за обработване на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД), което кореспондира с целта на закона.
Безспорно в случая е, че ПП ГЕРБ е регистрирана за участие в проведените през 2014 г. изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В изпълнение на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс към заявлението си за регистрация партията е представила на хартиен и електронен носител в ЦИК списък, съдържащ имената и единния граждански номер и саморъчен подпис на избирателите, подкрепящи участието на партията в изборите. С подписа положен в списъка лицето декларира подкрепата си за регистрация на политическата партия за участие в изборите за членове на Европейски парламент от Република България и декларира изричното си съгласие, политическата партия да обработва личните му данни във връзка с провеждането на избори членове за Европейски парламент от Република България. 
Видно от съдържанието на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите през 2014 г. за членове на Европейския парламент от Република България, е че лични данни на жалбоподателите, в обем от три имена и единен граждански номер, са включени съответно в ред 7804 - г-жа Н.Ф.К., ред 710 – г-н И.Д.А. и ред 6454 - г-н С.Х.Т. от списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на ПП ГЕРБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Видно от събраните по административната преписка доказателства и в частност резултатите от извършената експертиза е безспорно, че положения на ред 7804 - г-жа Н.Ф.К. и ред 710 – г-н И.Д.А. в списъка на избиратели подкрепящи регистрацията на ПП ГЕРБ за участие в проведените през 25.05.2014 г. избори не са положени от жалбоподателите г-жа Н.Ф.К. и г-н И.Д.А. следователно не е налице съгласието за обработване на личните им данни за целите на проведените избори, не са налице и останалите посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД предпоставки за допустимост на обработването. В тази връзка се налага извода, че твърденията на г-жа Н.Ф.К. и г-н И.Д.А.са, че личните им данни са обработени от ПП ГЕРБ без съгласието им за целите на проведените на 25.05.2014 г. избори са основателни.
В Изборния кодекс е регламентиран изборния процес, като в чл. 133 от същия е посочено, че за участие в изборите партиите следва да представят в ЦИК заявление за регистрация, към което следва да приложат списък, съдържащ имената, единният граждански номер и саморъчен подпис на избиратели подкрепящи регистрацията на партията (чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК). Законодателят вменява в задължение на партията да обработва и предоставя личните данни съдържащи се в списъка при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (чл. 133, ал. 4 от ИК).
С нормата на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД е вменено в задължение на администратора на лични данни да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Администраторът следва да вземе специални мерки за защита, обработването включва предаване на данните по електронен път (чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД).
В конкретния случай в изпълнение на нормативно установеното си задължения по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД ПП ГЕРБ е следвало да предприеме необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на г-жа Н.Ф.К. и г-н И.Д.А. С оглед факта, че данните им са обработени без да е налице условие за допустимост на обработването се налага извода, че администраторът не е предприел необходимите мерки или предприетите такива да явно недостатъчни, в резултат на което се е стигнало до неправомерено обработване на личните данни на жалбоподателите - г-жа Н.Ф.К. и г-н И.Д.А. за целите на проведените на 25.05.2014 г. избори и нарушаване на правата на лицата сезирали КЗЛД.
По отношение на жалба рег. № Ж-487/24.04.2014 г., подадена от С.Х.Т. горните изводи са неотносими предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е предоставил сравнителен материал следователно остава недоказано твърдението му, че подписа положен в списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите през 2014 г. за членове на Европейския парламент от Република България не е негов, респективно, че личните му данни са обработени от страна на ПП ГЕРБ без негово съгласие. В тази връзка и с оглед разпределянето на доказателствеата тежест в процеса се налага извода, че подадената от г-н С.Х.Т. жалба е недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.
В рамките на оперативната си самостоятелност Комисията счита, че с оглед характера на констатираното нарушение налагането на принудителни административни мерки (задължително предписание или определяне на срок за отстраняване на нарушението) е нецелесъобразно и мерките са неприложими в случая, и в тази връзка налага на ПП ГЕРБ административно наказание за нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД, като счита, че същото ще има възпитателно въздействие и ще допринесе за спазване от страна на ПП ГЕРБ на установения правен ред. 
Комисията съобрази целта на наказанието, което следва да  има възпитателна, възпираща и предупредителна функция, а не да създава икономически затруднения на администратора на лични данни, допуснал нарушението. В тази връзка и предвид обстоятелството, че нарушението е първо за администратора на лични данни счита, че размера на наложеното административното наказание следва да бъде в минимума предвиден в закона за съответното нарушение.
Водима от горното, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Оставя без уважение жалба рег. № Ж-487/24.04.2014 г., подадена от С.Х.Т. срещу политическа партия „ГЕРБ“, като неоснователна.
2. Обявява жалба рег. № Ж-317/22.04.2014 г. от И.Д.А. и жалба рег. № Ж-517/25.05.2014 г. от Н.Ф.К., подадени срещу политическа партия „ГЕРБ“, за основателни.
3. На основание чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД налага на политическа партия „ГЕРБ“ с Булстат *** със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“ Национален дворец на културата, Административна сграда, ет. 17, административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение на чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение жалби рег. № Ж-317/22.04.2014 г., Ж-517/25.04.2014 г. и Ж-487/24.04.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2