Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение жалба рег. № Ж-355/23.04.2015 г.

Решение жалба рег. № Ж-355/23.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-355/2014 г.
София, 02.09.2015 г. 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 31.07.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-355/23.04.2015 г., подадена от И.Ч.И. срещу политическа партия „ДПС“.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба рег. № Ж-355/ 23.04.2014 г., подадена от И.Ч.И., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните й данни във връзка с проведените на 25.05.2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Жалбоподателката твърди, че след направена на 15.04.2014 г. справка на интернет-страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК), установила че личните й данни са включени в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДПС“ (ДПС) за участие на проведените през 2014 г. изборите за членове на Европейски парламент от Република България.
Жалбоподателката твърди, че е налице злоупотреба с личните й данни и декларират, че не се е подписвала в подкрепа на политическата партия и не е давала съгласието си за използване на личните й данни в тази насока.
Госпожа И.Ч.И. моли Комисията да извърши проверка по случая и да санкционира нарушителите за неправомерното използване на личните й данни. В допълнение желае личните й данни да бъдат заличени от списъка на лица подкрепящи регистрацията на политическата партия за участие в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.
В допълнение на жалбата си г-жа И.Ч.И. депозира писмо рег. № П-2472/ 24.04.2014 г., по описа на КЗЛД, в което уточнява, че на 16.04.2014 г. изпратила писмо на електронна поща ****** , посочена в сайта на ЦИК за връзка с ПП ДПС, с молба името й да бъде заличено от списъка за регистрация на партията за проведените през 2014 г. избори за членове на Европейски парламент от Република България. Сочи, че по повод молбата й на 17.04.2014 г. с нея се свързали В.К. и Е.П., които я уведомили че се занимават със събиране на подписи за регистрация на ПП ДПС в гр. Враца. Твърди, че лицата я информирали, че трите й имена и подпис фигурират в списък с лица подкрепящи ПП ДПС за регистрация в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейски парламент от Република България, същия съставен на ЖП-гарата в гр. Враца.
В допълнение г-жа И.Ч.И. сочи, че познава г-жа В.К. и г-н Е.П. от 2009 г., когато същите били ангажирани с кандидатурата на политическа партия „Новото време“ за изборите за Европейски парламент, тъй като била застъпник на партията в гр. Враца.
Към жалба не са приложени доказателства.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които следва да съдържа жалбите, с които физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалба рег. № Ж-355/23.04.2014 г. съдържа задължителните реквизити посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА – налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима. Подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице, при наличие на правен интерес и срещу надлежна страна -  администратор на лични данни. Предмет на жалбата е обработването, чрез действия по събиране и предоставяне, на личните данни на жалбоподателката без нейно знание и съгласие за целите на регистрацията на ПП ДПС, като участник в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган, а именно КЗЛД, която съгласно правомощията й, визирани в чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу ПП ДПС, която безспорно има качеството на администратор на лични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че политическата партия е подала заявление за регистрация и е регистрирана като администратор на лични данни с идент. № 156614 със заявени регистри „Персонал“, „Контрагенти“, „Видеоконтрол“ и „Поддръжници“.
С оглед гореизложеното, на проведено на 04.06.2014 г. заседание на КЗЛД жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в производството са конституирани жалбоподател – И.Ч.И. и ответна страна – политическа партия „ДПС“, в качеството й на администратор на лични данни. Страните са редовно уведомени за насроченото за 20.11.2014 г. открито заседание на КЗЛД за разглеждане на жалбата по същество.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от Централната избирателна комисията (ЦИК) са изискани относими доказателства, а именно заверено копие на съответната страница от списък на избирателите, подкрепящи политическата партия за участие в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република Бългaрия, в която се съдържат личните данни на жалбоподателката.
В отговор от ЦИК е представено заверено копие на стр. 72  от списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия ПП ДПС за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Видно от съдържанието на представеното доказателства е, че личните данни на жалбоподателката е обем от три имена – И.Ч.И., единен граждански номер – ****** и подпис фигурират на ред 1363 от списъка на лицата подкрепящи регистрацията на ПП ДПС за участие в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република Бългaрия.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗЗЛД и Решение на КЗЛД от 10.05.2014 г. (Протокол № 17) и Заповед № РД-14-171/25.06.2014 г. на Председателя на КЗЛД е извършена проверка на политическата партия, отразена в КА-412/ 28.08.2014 г., същия докладван и приет на заседание КЗЛД, обективирано в Протокол № 33. Констативният акт от извършената проверка ведно с приложенията към него е приобщен към доказателствения материал по административната преписка по жалба Ж 355/23.04.2014 г.
В хода на проверката от политическата партия е изискано и същата е изразила писмено становище по случая, в което са изложени аргументи за неоснователност на жалбата. Твърди се, че ПП ДПС е обработила личните данни на лицата, подкрепящи регистрацията на ПП ДПС за участие в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, при спазване на ЗЗЛД, както и че не са констатирани неправомерни действия на събиращите подписите лица и злоупотреба с лични данни. От партията сочат, че са възможни злонамерени действия на жалбоподателя с цел уронване на престижа на ПП ДПС или „доброволно подписване и разколебаване и отказ впоследствие”.
В тази връзка следва да се отбележи, че настоящето производството е по реда на чл. 38 от ЗЗЛД с оглед правомощията на КЗЛД по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД. Производство различно от производството по извършване на проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността на Комисията да анализира и осъществява цялостен контрол за спазване на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и контролните й правомощия по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД и осъществявания от нея контрол по реда на чл. 12 от ЗЗЛД чрез предварителни, текущи и последващи проверки за спазване на закона.
На проведено на 20.11.2014 г. заседание на Комисията, жалбата е поставена за разглеждане по същество.
Жалбоподателката – редовно уведомена – явява се лично, поддържа жалбата и попълва протокол за вземане на образец за сравнително изследване. В допълнение г-жа И.Ч.И. представя заверено копие на заявление до ПП ДПС с искане за заличаване на личните й данни от списъка за регистрация на ПП ДПС за участие в проведените на 25.05.2014 г. избори, ведно с известие за доставка рег. № ИД PS 1632 001ZZY Q. Жалбоподателката сочи, че не е получила отговор на заявлението си за заличаване на личните й данни.
Политическа партия „ДПС“ – редовно уведомена, не се представлява.
 На основание чл. 49, във връзка с чл. 39 от Административно-процесуалния кодекс Комисията допуска назначаване на експертиза на подписа. Изпраща снетия сравнителен материал на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) към МВР за изготвяне на експертиза на подписа и отлага вземането на решение по съществото на жалбата след получаване на резултатите на експертизата. 
С писмо рег. № П-4316/03.06.2015 г. в Комисията е депозиран протокол за извършена експертиза № 15/ДОК – 99, по описа на НИКК-МВР Център за експертни криминалистични изследвания. 
Страните са уведомени за възможността да се запознаят с протокола за извършена експертиза, като им е указан срок да изразяване на становище и представяне на писмени искания и възражения. Същите са уведомени, че по жалбата ще се проведе открито заседание насрочено за на 31 юли 2015 г. от 10 00 часа в сградата на КЗЛД на адрес: гр. София. бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.
На проведено на 31.07.2015 г. заседание на Комисията, жалбата е разгледана по същество.
Жалбоподателката – редовно уведомена, не се явява, не се представлява.
Политическа партия „ДПС“ – редовно уведомена, не се представлява.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения, Комисията приема, че разгледана по същество жалба № Ж-355/23.04.2014 г. е основателна.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни, при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни ЗЗЛД.
В чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД е дадено легално определение на понятието лични данни, съгласно което лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Трите имена, единният граждански номер и подпис на физическото лице определено имат характера на лични данни по смисъла на закона. 
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, събирането, съхранението и предоставянето на лични данни на физически лица съставлява действие по обработване на личните данни.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изчерпателно са посочени основанията за допустимост за обработване на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД), което кореспондира с целта на закона.
Безспорно в случая е, че ПП ДПС е регистрирана за участие в проведените през 2014 г. изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В изпълнение на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс към заявлението си за регистрация партията е представила на хартиен и електронен носител в ЦИК списък, съдържащ имената и единния граждански номер и саморъчен подпис на избирателите, подкрепящи участието на партията в изборите. С подписа положен в списъка лицето декларира подкрепата си за регистрация на политическата партия за участие в изборите за членове на Европейски парламент от Република България и декларира изричното си съгласие, политическата партия да обработва личните му данни във връзка с провеждането на избори членове за Европейски парламент от Република България. 
Видно от съдържанието на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите през 2014 г. за членове на Европейския парламент от Република България е, че лични данни на жалбоподателката, в обем от три имена и единен граждански номер, са включени в ред 1363 от списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на ПП ДПС за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В конкретния случай видно от събраните по административната преписка доказателства и в частност резултатите от извършената експертиза е безспорно, че положения на ред 1363 в списъка на избиратели подкрепящи регистрацията на ПП ДПС за участие в проведените през 25.05.2014 г. избори не е положен от жалбоподателката следователно не е налице съгласието за обработване на личните й данни за целите на проведените избори, не са налице и останалите посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД предпоставки за допустимост на обработването. В тази връзка се налага извода, че твърденията на жалбоподателката са обработени от ПП ДПС без съгласието й за целите на проведените на 25.05.2014 г. избори са основателни.
В Изборния кодекс е регламентиран изборния процес, като в чл. 133 от същия е посочено, че за участие в изборите партиите следва да представят в ЦИК заявление за регистрация, към което следва да приложат списък, съдържащ имената, единният граждански номер и саморъчен подпис на избиратели подкрепящи регистрацията на партията (чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК). Законодателят вменява в задължение на партията да обработва и предоставя личните данни съдържащи се в списъка при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (чл. 133, ал. 4 от ИК).
С нормата на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД е вменено в задължение на администратора на лични данни да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Администраторът следва да вземе специални мерки за защита, обработването включва предаване на данните по електронен път (чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД).
В конкретния случай в изпълнение на нормативно установеното си задължения по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД ПП ДПС е следвало да предприеме необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на жалбоподателката. С оглед факта, че данните й са обработени без да е налице условие за допустимост на обработването се налага извода, че администраторът не е предприел необходимите мерки или предприетите такива да явно недостатъчни, в резултат на което се е стигнало до неправомерен обработване на личните данни на г-жа И.Ч.И. за целите на проведените на 25.05.2014 г. избори и нарушаване на правата на лицето сезирало КЗЛД.
По отношението на искането на г-жа И.Ч.И. Комисията да разпореди личните й данни да бъде заличени от списъка на лицата подкрепящи регистрацията на ПП ДПС за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, предвид разпоредбата на чл. 28 а от ЗЗЛД Комисията намира, че същото не е надлежно упражнено и следва да бъде оставено без уважение.
В рамките на оперативната си самостоятелност Комисията счита, че с оглед характера на констатираното нарушение налагането на принудителни административни мерки (задължително предписание или определяне на срок за отстраняване на нарушението) е нецелесъобразно и мерките са неприложими в случая, и в тази връзка налага на ПП ДПС административно наказание за нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД, като счита, че същото ще има възпитателно въздействие и ще допринесе за спазване от страна на ПП ДПС на установения правен ред. 
Комисията съобрази целта на наказанието, което следва да  има възпитателна, възпираща и предупредителна функция, а не да създава икономически затруднения на администратора на лични данни, допуснал нарушението. В тази връзка и предвид обстоятелството, че нарушението е първо за администратора на лични данни и са нарушени правата на едно лице счита, че размера на наложеното административното наказание следва да бъде в минимума предвиден в закона за съответното нарушение.
Водима от горното, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № Ж-355/23.04.2014 г., подадена от И.Ч.И. срещу политическа партия „ДПС“, за основателна.
2. На основание чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД налага на политическа партия „ДПС“ с Булстат **** със седалище и адрес на управление ****, административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение на чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение жалба рег. № Ж-355/23.04.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2