Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение жалба рег. № 147/14.04.2015 г.

Решение жалба рег. № 147/14.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-147/2015 г.
София, 02.09.2015 г.

 Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев и Мария Матева на заседание, проведено на 15.07.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба рег. № Ж-147/14.04.2015 г., подадена от Б.С.П.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от Б.С.П., в която са изложени твърдения за злоупотреба с личните му данни и личните данни на семейството му от неизвестно лице.
Жалбоподателят информира, че на 05.04.2015 г. получил телефонно обаждане на стационарен телефонен номер ***** от лице, представило се за А.И., което в хода на разговора споменало имената му, именна съпругата му и дъщеря му и посочила наименованията на дружествата, в които той и дъщеря му работят.  Допълва, че „същата нощ“ получил още две позвънявания съдържащи заплахи, които възприел като опасност за здравето и живота на семейството му.
Жалбоподателят моли Комисията да извърши проверка с оглед защитата на личните му данни и личните данни на другите членове на семейството му. Mоли да се извърши проверка по номер *******, от който твърди, че е получил обажданията и да се „установи на чие име е регистриран въпросния телефонен номер“ и „от кого се ползва“, както и да се установи по какъв начин абоната на номера „има достъп до касаеща го данъчно-осигурителна информация и на какво основание достъпва масиви с информация на МВР и НАП“, в това число и лични данни предоставени на „Мобилтел“ ЕАД.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Предвид обстоятелството, че в жалбата не е посочено лице срещу което същата е насочена до жалбоподателят е изпратено писмо с указания да конкретизира жалбата си. Писмото е изпратено на посочения от жалбоподателя адрес, но видно от известие за доставка се е върнало в Комисията в цялост с отбелязване на пощенското клеймо „несъществуващ адрес“. В тази връзка на посочения от жалбоподателя съдебен адрес е изпратено писмо с указания относно необходимостта от конкретизиране на жалбата и посочване на ответна страна. Видно от известие за доставка AR 5100013351147 писмото е получено на 10.06.2015 г.
Въпреки дадените указания в законоустановения срок по чл. 30, ал. 2 от Административни-процесуалния кодекс (АПК) жалбоподателят не е предприел действия за конкретизиране на жалбата и посочване на лице срещу което същата е насочена. 
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на лични им данни и при осъществяване на достъп до тези данни, както и контрол по спазване на Закона за защита на личните данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са посочени задължителните реквизити, които следва да съдържа искането, с което е сезирана КЗЛД, а именно: данни за искателя, естеството на искането, дата, подпис и друга информация или документи, когато това е предвидено в закон.  
Съгласно чл. 30, ал. 2 от АПК когато искането не удовлетворява изисквания на закона, заявителя се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указания, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.  
Подадената от г-н Б.С.П. жалба не е съобразена с изискванията на  ЗЗЛД и ПДКЗЛДНА и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Въпреки дадените на жалбоподателя указания същия не уточнява искането си към Комисията за защита на личните данни и не посочва срещу кого е насочена жалбата което възпрепятства развитието на административното производство, предвид невъзможността да се конституира ответна страна в производството и да се преценят наличието на предпоставките на чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.  Г-н Б.С.П. е уведомен, че при неизпълнение на дадените указания, административното производство пред КЗЛД ще бъде прекратено.
В законоустановения срок по чл. 30, ал. 2 от АПК дадените указания не са изпълнени и жалбата не конкретизирана, с оглед което Комисията счита, че са налице предпоставките на чл. 56, ал. 2 от АПК за прекратяване на административното производство.
Съгласно чл. 56, ал. 2 от АПК административният орган следва да прекрати образуваното пред него административно производството, в случаите на чл. 30, ал. 2 от АПК, а именно когато искането не удовлетворява изискванията на закона и след дадени от органа указания за отстраняване на недостатъка в искането, такива не са предприети.
Водима от горното и на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК и чл. 30, ал. 2 от ПДКЗЛДНА, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж-147/14.04.2015 г., подадена от Б.С.П. срещу неизвестно лице и прекратява образуваното административно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение жалба рег. № 147/14.04.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2