Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение жалба рег. № Ж-100/12.03.2015 г.

Решение жалба рег. № Ж-100/12.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-100/2015 г.
София, 02.09.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 29.07.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-100/12.03.2015 г., подадена от Д.Ж.С. срещу „Е.Е.“ ООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от Д.Ж.С., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните му данни в обем от три имена и единен граждански номер от страна на „Е.Е.“ ООД във връзка с издадени и платени фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата.
Жалбоподателят информира, че от направена на 19.02.2015 г. справка в Районно управление „Полиция“ гр. Несебър установил, че личните му данни са използвани при плащане на глоби на „Е.Е.“ ООД.
Жалбоподателят твърди, че няма трудови отношения с дружеството, не е давал съгласието си личните му данни да се обработват от дружеството за посочената цел с оглед което счита, че са нарушени правата му по Закона за защита на личните данни.
Към жалбата е приложено копие на справка-извлечение от „Комуникационни и информационни системи“ на РУ „ Полиция“ гр. Несебър.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „Е.Е.“ ООД е изискано писмено становище по жалбата.
В отговор от дружеството изразяват становище с приложени към него относими доказателства. От „Е.Е.“ ООД сочат, че на 19.11.2011 г. жалбоподателят е използвал услугите на дружеството, за да заплати фиш в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева) към Фонда за безопасност на движението и съгласно нормативно установени изисквания в платежното нареждане са посочени трите му имена, единен граждански номер, основанието за плащане и получателя на сумата. Информират, че в резултат на техническа грешка при използване на интернет банкиране при следващи плащания към Фонда за безопасност на движението на задължения на дружеството за нарушения на Закона за движение по пътищата, извършени от служители на дружеството, в платежните нареждания е посочен единният граждански номер на жалбоподателя.
От дружеството допълват, че на жалбоподателя са поднесени извинения за случилото се и „в знак на добри взаимоотношения“ за причиненото неудобство му е предложено обезщетение, което той е отказал.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба рег. № Ж-100/12.03.2015 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет обработване, в хипотезата на употреба на личните данни на жалбоподателя в обем от три имена и единен граждански номер от страна на „Е.Е.“ ООД при плащане на задължения на дружеството към Фонда за безопасност на движението. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу „Е.Е.“ ООД, което безспорно притежава качеството на администратор на лични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подало е заявление за регистрация и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 1589 и заявени регистри „Персонал“ и „Контрагенти“.
На проведено на 08.07.2015 г. заседание на Комисията, жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – Д.Ж.С. и ответна страна – „Е.Е.“ ООД, в качеството му на администратор на лични данни.
На проведено на 29.07.2015 г. заседание на КЗЛД, жалбата е разгледана по същество.  
Жалбоподателят – редовно уведомен, не се явява, не се представлява.
„Е.Е.“ ООД - редовно уведомено, не се представлява.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба рег. № Ж-100/12.03.2015 г. е основателна.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно легалното определение на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД трите имена и единен граждански номер на физическото лице безспорно имат качеството на лични данни на физическото лице, а предоставянето и употреба им са действията по обработване на личните данни. Обработването на лични данни следва да се осъществяват при наличие на някое от условията за допустимост на обработването посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, при спазване на принципите посочени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Законодателят е вменил в задължение на администраторът на лични данни да предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 
От събраните по административната преписка доказателства и изложените от  „Е.Е.“ ООД твърдения, същите неоспорени от страна на жалбоподателя, се установи, че на 19.11.2011 г. г-н Д.Ж.С. е използвал услугите на „Е.Е.“ ООД за да заплати фиш в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева) към Фонда за безопасност на движението.
Видно от събраните доказателства за нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвП на „Е.Е.“ ООД, в качеството му на собственик на моторните-превозни средства, с които са извършени нарушенията, са наложени глоби за нарушения, установени с техническо средство и са издадени електронни фишове Серия К № 0854210, Серия К № 0887640, Серия К № 0879548, Серия К № 0842812, Серия К № 0872923, Серия К № 0839033, Серия К № 0866086 и Серия К № 0888817. Наложените на дружеството глоби са заплатени чрез използвано от дружеството интернет банкиране с преводни нареждания към БНБ – Фонд за безопасност на движението. Видно от съдържанието на преводните нареждания е, че  задължено лице е „Е.Е.“ ООД, но в графа „ЕГН на задълженото лице“ е вписан единен граждански номер на жалбоподателя, вместо ЕИК на „Е.Е.“ ООД. В преводни нареждания от 16.09.2014 г. за заплащане на задължения по фишове К 0839033 и К 0830520, за нарушения на ЗДвП от МПС-та собственост на „Е.Е.“ ООД, като задължено лице са вписани трите имена на жалбоподателя, вместо наименованието на дружеството, а в графа „ЕГН на задълженото лице“ е посочено единният граждански номер на жалбоподателя, вместо ЕИК на дружеството.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че личните данни на жалбоподателя са обработени неправомерно от дружеството и в резултат на техническа грешка, за която ответната страна признава, неправомерно личните данни на жалбоподателя са употребени – вписани в преводни нареждания за плащания към БНБ - Фонд за безопасност на движенията за задължения на „Е.Е.“ ООД по издадени електронни фишове Серия К № 0854210, Серия К № 0887640, Серия К № 0879548, Серия К № 0842812, Серия К № 0872923, Серия К № 0839033, Серия К № 0866086 и Серия К № 0888817.
 С оглед съдържанието на електронните фишове, по повод които са издадените платежни нареждания и предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е задължено лице употребата на личните му данни и вписването им в платежните нареждания е неправомерно и в нарушение на ЗЗЛД.
Доколкото такова неправомерно обработване е осъществено, очевидно дружеството не е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от незаконна употреба, или предприетите такива да явно недостатъчни, следователно не е изпълнило задължението си по чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД и са нарушени правата на физическото лице сезирало КЗЛД.
В рамките на оперативната си самостоятелност Комисията счита, че с оглед характера на констатираното нарушение счита, че налагането на принудителни административни мерки (задължително предписание или определяне на срок за отстраняване на нарушението) е нецелесъобразно и мерките са неприложими в случая, и в тази връзка налага на „Е.Е.“ ООД административно наказание за нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД, като счита, че същото ще има възпитателно въздействие и ще допринесе за спазване от страна на дружеството на установения правен ред. 
При определяне размера на административното наказание Комисията съобрази, че личните данни на жалбоподателя са незаконосъобразно обработени от дружеството повече от един път, с оглед което определя наказание над минимума предвиден в закона.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № Ж-100/12.03.2015 г., подадена от Д.Ж.С. срещу „Е.Е.“ ООД, за основателна.
2. На основание чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД налага на „Е.Е.“  ООД, с ЕИК **** със седалище и адрес на управление **** в качеството му на администратор на лични данни, административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 900 лв. (хиляда и деветстотин лева) за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение жалба рег. № Ж-100/12.03.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2