Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение жалба рег. № Ж-70/25.02.2015 г.

Решение жалба рег. № Ж-70/25.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-70/2015 г.
София, 02.09.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 29.07.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-70/25.02.2015 г., подадена от К.С.О. срещу „БТК“ ЕАД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от К.С.О. срещу „БТК“ (БТК) ЕАД, в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на лични данни.
Жалбоподателят информира, че от дружеството му предложили допълнително споразумение за продължаване на срока на договора за ползван от него стационарен телефонен номер, като за целите на сключване на споразумението следвало да даде съгласието си БТК ЕАД да получава данни за гражданското му състояние, за социалните му осигуровки, за трудовите му договори и осигурителния му доход, както и съгласие за използване на личните му данни за извънсъдебно събиране на неизплатени задължения. 
Жалбоподателят счита, че исканите данни са несъотносими към ползването на телефонна услуга на стойност от 7,80 лв. (седем лева и осемдесет стотинки) на месец и моли Комисията за съдействие. 
Към жалбата е приложено копие на допълнително споразумение към договор за електронни съобщителни услуги и декларация във връзка със Закона за защита на потребителите.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от БТК ЕАД е изискано писмено становище и представяне на относими доказателства.
В отговор от дружеството изразяват писмено становище за недопустимост, респективно неоснователност на жалбата, с приложено към него пълномощно. От дружеството твърдят, че лични данни на жалбоподателя не са обработвани по начин посочен в жалбата, поради обстоятелството, че г-н К.С.О. не е подписал предложеното му допълнително споразумение.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба рег. № Ж-70/25.02.2015 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет обработване на личните данни на жалбоподателя, в хипотезата на събиране на лични данни за гражданското му състояние, за социалните му осигуровки, за трудовите му договори и осигурителния му доход, както и употребата им за събиране на задължения към дружеството. С нея е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай администратор на лични данни е БТК ЕАД. От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подало е заявление за регистрация и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 14414.
На проведено на 08.07.2015 г. заседание на Комисията, жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – К.С.О. и ответна страна – БТК ЕАД, в качеството му на администратор на лични данни.
На проведено на 29.07.2015 г. заседание на КЗЛД, жалбата е разгледана по същество.  
Жалбоподателят – редовно уведомен, не се явява, не се представлява.
БТК ЕАД - редовно уведомено, не се представлява.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба рег. № Ж-70/25.02.2015 г. е неоснователна.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
По аргумент от §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД събирането на лични данни, в хипотезата на получаване на справки от трети лица-администратори на лични данни, е действие по обработване на личните данни и следва да извършва в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването, при спазване на принципите посочени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД личните данни трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно (чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД), да се събират за конкретни, точно определени и законни цели (чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД) и да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват (чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД).
В конкретния случай страните не спорят, че на жалбоподателя в качеството му на абонат на БТК ЕАД е предложено допълнително споразумение за продължаване на срока на сключен между страните договор за ползване на стационарен телефонен номер в условията на месечен абонамент в размер на 7,80 лв. Видно от съдържанието на допълнителното споразумение е, че съдържа клауза съгласно която с „абонатът дава съгласието си БТК ЕАД да получава справки за него от регистри на трети лица – администратори на лични данни, включително Националния осигурителен институт, ГД ГРАО и др., в това число данни за гражданското му състояние, данни за плащани от абоната социални осигуровки, данни за трудовите му договори и социалния му доход“. Не е спорно, че споразумението не е породило своето правно действие, предвид обстоятелството, че не е подписано от г-н К.С.О.
С оглед изложените от страните твърдения и събраните доказателства се налага извода, че предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е дал съгласие и не е подписал предложеното му споразумение не е налице обработване в хипотезата на събиране на лични данни за г-н К.С.О. от регистрите на трети лица – администратори на лични данни, в това число данни за гражданското му състояние, данни за плащани от абоната социални осигуровки, данни за трудовите му договори и социално осигурителния му доход. Липсата на обработване – събиране на лични данни за жалбоподателя от БТК ЕАД налага извода за неоснователност на жалбата, предвид обстоятелството, че не са нарушени правата на лицето сезирало КЗЛД.
Въпреки изхода на спора Комисията счита, че обработването, в хипотезата на събиране на лични данни на физическите лица от трети лица – администратори на лични данни, в това число данни за гражданското им състояние, данни за плащани от абонатите социални осигуровки, данни за трудовите им договори и социално осигурителния им доход, за целите на сключени между физическите лица и БТК ЕАД договори за мобилни услуги е в нарушение на принципите посочени в чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД, същото е несъотносимо и надхвърля целите за които се обработват личните данни на лицата във връзка с договорните им отношения с БТК ЕАД. В тази насока е и Решение № 818/2014 г. на КЗЛД видно от диспозитива на което Комисията „Издава задължително предписание на БТК ЕАД да заличи следния текст от бланката на договорите, а именно: Абонатът дава съгласието си БТК ЕАД да получава справки за него от регистри на трети лица – администратори на лични данни, включително Националния осигурителен институт, ГД ГРАО и др., в това число данни за гражданското му състояние, данни за плащани от абоната социални осигуровки, данни за трудовите му договори и социалния му доход“. За пълнота следва да се отбележи, че към настоящия момент цитираното решение не е влязло в законна сила и е предмет на съдебно обжалване от страна на БТК ЕАД.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба рег. № Ж-70/25.02.2015 г., подадена от К.С.О. срещу „БТК“ ЕАД, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение жалба рег. № Ж-70/25.02.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2