Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-126/01.04.2015 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-126/01.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-126/2015 г.
София, 06.08. 2015 г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Венцислав Караджов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков в открито заседание, проведено на 08.07.2015 г. (Протокол № 26), на основание чл. 10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-126/01.04.2015 г. от И.И.Т. срещу „М.” ЕАД.
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни е образувано на основание чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за злоупотреба, изразяваща се в използването на лични данни за сключване на договор и предоставянето им на трети лица без знанието и съгласието на жалбоподателката. Жалбата е изпратена по електронна поща едновременно до Комисия за защита на личните данни и до Комисия за защита на потребителите. Не е подписана от жалбоподателката, нито със собственоръчен, нито с електронен подпис. И.И.Т. твърди, че не е сключвала договор с „М.” ЕАД. Никой не я е търсил, с претенции за неплатени вземания. За тях разбрала едва на 26.03.2015 г., след обаждане от дружество за събиране на вземания „Ф.И.” ЕАД. Жалбоподателката сочи, че преди две години е имала предплатена карта-ваучер за ползване на мобилни услуги към „М.” ЕАД, но никога не е сключвала договор с тях. Счита, че с личните й данни е извършена злоупотреба, тъй като „М.” ЕАД без съгласието ѝ са предоставили личните данни на фирма за събиране на вземания. Жалбоподателката съобщава, че е посетила два офиса на „М.” ЕАД, но освен информация за наличието на задължение, не са й предоставили сведения за сключен договор между нея и мобилния оператор. Моли Комисията да вземе отношение по случая, ако въобще съществува договор между нея и мобилния оператор.
Жалбата, подадена от И.И.Т. срещу „М.” ЕАД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес, подадена е в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „М.” ЕАД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че дружеството „М.” ЕАД са изпълнили задълженията си по чл. 17 от ЗЗЛД и са вписани в регистъра на администраторите на лични данни.
Жалбата съдържа твърдения за неправомерно предоставяне на лични данни на трети лица с цел събиране на недължими вземания. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД ”предоставяне” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
С писмо изх. № П-2965/08.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД, на г-жа И.И.Т. е указан начинът за подаване на писмени искания до Комисията за защита на личните данни, а също и минимално необходимото съдържание на искането, за да бъде редовно и допустимо. Жалбоподателката е информирана, че съставянето и използването на неистински документ ( в конкретния случай, създаването на документи на нейно име без знанието и съгласието й), както и удостоверяването на неверни обстоятелства в тях, съставлява документно престъпление по смисъла на чл. 309 и следващите от НК. Установяването на факта, дали личните данни са обработени с престъпна цел са действия от компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК. В случай, че е сезирала разследващите органи, следва да предостави входящите номера на жалбите.
На жалбоподателката е даден срок да отстрани нередовностите. В тридневен срок от получаване на писмото на Председателя, следва да потвърди искането си със собственоръчен или електронен подпис. При неизпълнение на дадените указания, административното производство пред КЗЛД ще бъде прекратено.
С писмо изх. № П-2964/08.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „М.” ЕАД е уведомено, в качеството му на администратор на лични данни, че в Комисията за защита на личните данни е открито административно производство по жалба с рег. № Ж-126/01.04.2015 г. от И.И.Т. с твърдения за злоупотреба с личните й данни.
На основание чл. 36 от АПК на мобилния оператор е даден срок да предостави писмено становище по жалбата, заверено копие на договор с „Ф.И.” ЕАД, доказателства относно предоставянето на личните данни на госпожа И.И.Т., доказателства за наличието на нейни задължения, доказателства относно надлежното й уведомяване, както и други относими по случая доказателства.
С писмо изх. № П-2963/08.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „Ф.И.” ЕАД е уведомено, в качеството му на администратор на лични данни, че в Комисията за защита на личните данни е открито административно производство по жалба с рег. № Ж-126/01.04.2015 г. от И.И.Т. с твърдения за злоупотреба с личните й данни.
На основание чл. 36 от АПК на дружеството е даден срок да предостави писмено становище по жалбата, заверено копие на договор с „М.” ЕАД, доказателства относно получаването на личните данни на госпожа И.И.Т., доказателства относно надлежното й уведомяване, както и други относими по случая доказателства.
С писмо изх. № П-2962/08.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД, Комисия за защита на потребителите е уведомена за образуване на административно производство. С оглед на изясняване на факти и обстоятелства, са помолени в седемдневен срок от получаване на настоящото писмо да предоставят информация за хода и резултатите от предприетите действия по жалбата на госпожа И.И.Т.
В отговор, рег. № Ж- 154/ 20.04.2015 г. в Комисията за защита на личните данни е постъпила жалба от И.И.Т. със същия предмет, но с отстранени нередовности и потвърдена със собственоръчен подпис. Съдържанието на жалбата е идентично с предходната жалба. Нямаме информация, жалбоподателката да е сезирала разследващи органи, с посочените твърдения. Получената жалба рег. № Ж- 154/ 20.04.2015 г е присъединена по преписката на жалба с рег. № Ж-126/01.04.2015 г.
В отговор, с писмо вх. № С-343/22.04.2015 г. „Ф.И.“ ЕАД изпращат становище по жалбата от адвокат Г.Д. и пълномощно, с което адвокат Г.Д. е упълномощена от А.Г., в качеството му на изпълнителен директор на „Ф.И.” ЕАД.
В становището си, дружеството сочи, че е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на ЗЗЛД. С оглед дадените указания от Комисията, съобщават, че „Ф.И.“ ЕАД и „М.” ЕАД сключват договор за възлагане на услуги на дата 13.11.2013 г. По силата на сключения договор Възложителят предоставя на служител на „Ф.И.” ЕАД списък, в електронен формат с длъжници, които имат задължения към „М.” ЕАД. Информацията, която се съдържа в списъка, съдържа данни за размера и основанието на задължението. Колекторската фирма се стреми да събере вземането, чрез осъществяване на контакт по телефона или писмена кореспонденция.
Договорът сключен между „Ф.И.” ЕАД и „М.” ЕАД е прекратен, считано от дата 22.01.2015 г. с подписването на Допълнително споразумение. От колекторската фирма декларират, че към датата, на която жалбоподателката твърди, че е получила обаждане от служител на дружеството, нейните данни не са били на разположение на „Ф.И.” ЕАД. Апелират Комисията да приеме направеното от жалбоподателката твърдение за невярно. Считат, че не е налице злоупотреба с личните данни на госпожа И.И.Т., а жалбата за неоснователна.
В отговор, с писмо вх. № С-345/22.04.2015 г., „М.” ЕАД изпраща становище по случая от редовно упълномощен младши юрисконсулт – Г.Х.
В становището си „М.” ЕАД съобщават, че жалбоподателката е страна по Договор с № Н0546799 от 04.05.2006 г. за ползване на мобилни услуги към мрежата на „М.” ЕАД, надлежно подписан от г-жа И.И.Т.
По горецитирания договор с жалбоподателката са налице непогасени задължения, свързани с начина и сроковете на плащане на услугите, предоставяни по договора. Неплатените задължения са в размер на 73.76 лева. Относно направените твърдения от жалбоподателката, че служител на „Ф.И.” ЕАД се е обадил на г-жа И.И.Т. на 26.03.2015 г, сочат че при извършена проверка е установено, че „М.” ЕАД не са предоставяли личните й данни на цитираната колекторска агенция.
От мобилния оператор потвърждават, че „М.” ЕАД е бил страна по договор с „Ф.И.” ЕАД от 13.11.2013 г., но считано от 22.01.2015 г. договорът е прекратен с Допълнително споразумение за субективна новация от 22.01.2015 г. Според него колекторска фирма „Ф.И.С.” ЕООД замества „Ф.И.” ЕАД като страна по договора от 13.11.2013 г. и поема всички права и задължения по него. Личните данни, придобити по горепосочения договор, са заличени във „Ф.И.” ЕАД, поради което на цитираната в жалбата дата няма как да са разполагали с личните данни на госпожа И.И.Т.
„М.” ЕАД към дата 26.03.2015 г. не е подавало лични данни на госпожа И.И.Т. и към „Ф.И.С.” ЕООД, въпреки валидно сключеното Допълнително споразумение. След като жалбоподателката не е заплатила задълженията си по издадените фактури, от страна на „М.” ЕАД са предприети действия за събиране на вземането, чрез дружество „Ф.П.К.” ООД. Тези действия са осъществени на основание сключен с „М.” ЕАД договор от 30.04.2013 г. и анекси към него от 14.04.2014 г.; 30.05.2014 г.; 03.09.2014 г.; 17.10.2014 г. и 27.11.2014 г.
В становището са цитирани разпоредби от индивидуалния договор с абоната и Общите условия на дружеството, които касаят съгласието на абоната, личните данни да бъдат предоставяни на трети лица, с цел събиране на вземания.
От „М.” ЕАД смятат, че обработването на личните данни на И.И.Т. е законосъобразно. От всичко изложено е видно, че „Ф.П.К.” ООД е предприело действия за събиране на дължимите вземания, на основание сключен Договор и при спазване на ЗЗЛД и действащото законодателство. Към становището са приложени заверени копия от пълномощно, договор № Н0546799 от 04.05.2006 г., Заверено копие от Договор от 13.11.2013 г., сключен с „Ф.И.” ЕАД и Анекс от 11.04.2014 г., Допълнително споразумение от 22.01.2015 г. към Договор от 13.11.2013 г., Договор от 19.06.2014 г., сключен с „Ф.П.К.” ООД и анекси към него, издадени фактури, извлечение от информационна програма “Amdocs CRM” удостоверяващо, че задълженията на жалбоподателката не са заплатени, заверено копие на относими Общи условия.
С писмо вх. № П-3800/13.05.2015 г. от Комисия за защита на потребителите изпращат заверено копие на писмен отговор с изх. № Ц-03-2846/04.05.2015 г. адресиран до г-жа И.И.Т. В него те уведомяват жалбоподателката за компетентностите на Комисия за защита на потребителите и насочват жалбоподателката към възможностите да потърси защита на твърденията си.
На заседание на Комисията, проведено на 22.05.2015 г. жалбата е обявена за допустима и е насрочена за разглеждане на 24.06.2015 г. Жалбоподателката И.И.Т. е конституирана като страна в административното производство, а за ответна страна са конституирани „М. ЕАД, „Ф.И.” ЕАД, „Ф.И.С.” ЕООД и „Ф.П.К.” ООД. Страните са известени за датата за разглеждане на жалбата, като от „Ф.П.К.” ООД и „Ф.И.С.” ЕООД са уведомени, че трябва да предоставят становища и относими доказателства. До този момент дружествата не са изпратили такива. Разглеждането на жалбата е отложено за 08.07.2015 г. от 13.00 часа. Страните са известени за пренасрочването, чрез писма. Видно от известието за доставка те са получени, с изключение на писмото до г-жа И.И.Т., което е върнато в цялост.
На проведеното заседание на 08.07.2015 г.страните редовно призовани не се явяват.
Жалбата, подадена от И.И.Т. срещу „М.” ЕАД не е съобразена в цялост с изискванията на КЗЛД, съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Жалбата не е подписана. В резултат на дадените й указания с писмо П-2965/08.04.2015 г. в Комисията е постъпила нова жалба от същия подател и с идентичен предмет и страни, с рег. № Ж-154/20.04.2015 г., присъединена към жалба, рег. № Ж-126/01.04.2015 г. Новата жалба е подписана със собственоръчен подпис и така нередовността е преодоляна.
Предоставен ни е Договор № НО546799 от 04.05.2006 г. между „М.” ЕАД и И.И.Т. С подписването му, г-жа И.И.Т. е дала съгласието си мобилният оператор да предоставя нейни лични данни на трети лица, администратори на лични данни по смисъла на ЗЗЛД с цел събиране на вземания. Това условие е записано в чл. 34 от индивидуалния договор с абоната. В същия смисъл е и текстът на чл. 69 г от Общите условия на „М.” ЕАД. Съгласно чл. 36 от Договор № НО546799 от 04.05.2006 г. Общите условия са неразделна част от посочения договор. Безспорно се установява, че жалбоподателката е дала своето изрично съгласие мобилният оператор да предоставя личните й данни на трети лица, с цел събиране на вземания. Установени са задължения на И.И.Т. за ползваните услуги.
От направената служебна проверка се установи, че „М. ЕАД, „Ф.И.” ЕАД, „Ф.И.С.” ЕООД и „Ф.П.К.” ООД са регистрирани като администратори на лични данни. Сред предоставените от „М.” ЕАД доказателства са и Договорите между мобилния оператор и „Ф.И.” ЕАД от 13.11.2013 г., Допълнително споразумение за субективна новация към същия договор, с което „Ф.И.С.” ЕООД се явява заместваща страна по цитирания договор, Договор от 30.04.2013 г. между „М. ЕАД и „Ф.П.К.” ООД и анекси към същия от 14.04.2014 г., 30.05.2014 г., 03.09.2014 г. и 17.10. 2014 г. С тези съглашения отношенията между „М.” ЕАД и колекторските фирми са уредени съгласно чл.24, ал.1 от ЗЗЛД в качеството на възлагащ и обработващ личните данни. Обработването на личните данни на жалбоподателката И.И.Т. е законосъобразно на основание чл.4, ал.1. т.2 и т. 3 от ЗЗЛД.
Цветелин Софрониев, член на Комисията за защита на личните данни при гласуването на Решението на жалбата изрази особено мнение. Според него жалбата е основателна. „М.” ЕАД са предоставили личните данни на жалбоподателката на трима други администратори на лични данни, но никой не е информирал И.И.Т. в кой период са предоставени, на какво основание и все още ли съхраняват нейните лични данни. Поради това смята жалбата за основателна по отношение и на четиримата администратори на лични данни, но на различни основания. Отговорността на „М.” ЕАД следва да бъде ангажирана на основание на чл.3, ал.4 от ЗЗЛД, заради факта, че не са осигурили спазване на принципите на чл.2, ал.2 от Закона за защита на личните данни. Отговорността на „Ф.И.” ЕАД, „Ф.И.С.” ЕООД и „Ф.П.К.” ООД е ангажирана на основание нарушение на чл.20, ал.1, т.1 и т.2. от ЗЗЛД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-126/01.04.2015 г. от И.И.Т. срещу „М.” ЕАД
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

O.M. Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-126/01.04.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2