Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-197/29.05.2015 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-197/29.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-197/2015 г.
София, 30.07.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 01.07.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по допустимост жалба рег. № Ж-197/29.05.2015 г., подадена от Е.П.С. срещу М.М.П.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от Е.П.С., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните й данни от М.М.П.
Жалбоподателката информира, че на 24.05.2015 г. установила, че на входната врата на жилището й, находящо се в ******, са разлепени документи съдържащи личните й данни – три имена, единен граждански номер и адрес. Г-жа Е.П.С. твърди, че документите са „залепени“ от М.М.П., дъщеря на покойно вече лице, с което е живеела на семейни начала. Жалбоподателката сочи, че „разлепените документи стояли на вратата около месец“. Допълва, че е свалила същите със съдействието и „в присъствието на полицаи от Второ Районно полицейско управление“, подала сигнал чрез телефон 112, а по-късно - и жалба за случая.
Жалбоподателката моли Комисията да образува административно-наказателно производство срещу М.М.П.
Към жалбата е приложено незаверено копие на: искова молба № 49041/2015 г., справка по лице от Служба по вписванията – София и бележка със съдържание: „Апартамента не се продава! Под възбрана е! За собствеността на имота се води съдебно дело.“
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Подадената от г-жа Е.П.С. жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Комисията за защита на личните данни намира жалбата за процесуално недопустима по следните съображения.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, с което е сезиран. Законодателят обвързва преценката на допустимостта на искането с наличие на специални изисквания, установени със закон, за които съответния административен орган следва да следи служебно (чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК).
Приложимостта на ЗЗЛД е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от него. Законът не се прилага за обработването на лични данни, извършвано от физически лица за техни лични или домашни дейности (чл. 1, ал. 9 от ЗЗЛД).
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД Комисията разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД. ЗЗЛД
Наличието на администратор на лични данни, като ответна страна в производството развиващо се пред КЗЛД е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съответната жалба.
В конкретния случай, жалбата е насочена срещу физическо лице - г-жа М.М.П., което няма качествата на администратор на лични данни, следователно лисва пасивно легитимирана страна в производството, поради което Комисията не може да упражни правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД.
Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 9 от ЗЗЛД извън приложното поле на Закона за защита на личните данни, респективно извън компетентността на КЗЛД е разглеждането на жалби насочени срещу действия по обработване на лични данни, извършени от физически лица за техни лични или домашни дейности.
Водима от горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 1, ал. 9 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж-197/29.05.2015 г., подадена от Е.П.С. срещу М.М.П., поради липса на пасивно легитимирана страна – администратор на лични данни и прекратява образуваното административно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-197/29.05.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2