Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД относно искане от кмета на община Правец по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане от кмета на община Правец по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-5076/ 2015 г.
гр. София, 30.07.2015 г.

 
Относно: Искане с вх. №  П-5076/02.05.2015 г. от г-н Р.Г. - кмет  на община Правец с молба за становище за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев и Мария Матева на заседание, проведено на 15.07.2015 г., разгледа искане с вх. № П-5076/02.05.2015 г. от г - н Р.Г. - кмет на община Правец, с което сезира Комисията за защита на личните данни относно възможността за предоставяне на лични данни за наследници на починали кредитополучатели във връзка с постъпили към общината молби за издаване на удостоверения за наследници на кредитополучатели, както следва:
1. Вх. №17.00-47/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на И.Д.В.;
2. Вх. №17.00-46/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на П.К.М.;
3. Вх. №17.00-45/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на Н.Г.Л.;
4. Вх. №17.00-44/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на И.Г.М.;
5. Вх. №17.00-43/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на З.А.С.;
6. Вх. №17.00-42/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на В.П.Ш.;
7. Вх. №17.00-41/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на Р.И.Г.;
8. Вх. №17.00-40/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на М.И.И.;
9. Вх. №17.00-39/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на М.Ц.Ц.;
10. Вх. №17.00-38/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на М.З.М.;
11. Вх. №17.00-37/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на И.Т.Т.;
12. Вх. №17.00-36/14.05.2015 г. от „БАНКА ДСК" ЕАД за издаване на удостоверение за наследници на Р.Н.К.
Според „Банка ДСК" ЕАД, и съгласно изложената в молбите за издаване на удостоверения за наследници фактическа обстановка за същата е налице правен интерес да потърси по съдебен ред правата си срещу наследниците на междувременно починалите и посочени по-горе физически лица, клиенти по договори за кредити за текущо потребление. С оглед на завеждането на евентуален исков процес ищецът „Банка ДСК" ЕАД трябва да докаже процесуалната и материалната легитимация на ответниците с оглед на допустимостта, респективно основателността на съответната искова молба.
„Банка ДСК" ЕАД е изразила виждането си, че материалноправна легитимация за ответниците (наследниците на кредитополучателите) в евентуален процес би била налице, ако същите са приели наследството. Посочено е също, че поради липса на висящ съдебен процес банката-кредитор няма възможност да се сдобие със съдебно удостоверение по смисъла начл. 186 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и поради което същата се нуждае от информация за определяне на кръга от наследницина починалото лице. Исканата по-горе информация „Банка ДСК” ЕАД иска да получи чрез издаване на Удостоверения за наследници на посочените в молбите физически лица, по реда на Закона за гражданската регистрация и на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Наредбата). На основание чл. 106, ал, 1. т, 1 от ЗГР, данните от ЕСГРАОН се предоставят па българските (...) граждани, (,. .) за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси" и чл. 5, ал. 2 от Наредбата „Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал. 1. Удостоверения се издават и по реда на Админстративнопроцесуалния кодекс, Гражданскопроцесуалния кодекс и Наказателнопроцесуалния кодекс.
Във връзка с изложеното в молбите и приложените към тях доказателства, „Банка ДСК” ЕАД е помолила община Правец да издадете, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24,04.2012г, във връзка с чл. 106, ал.  1, т. 1 oт ЗГР, Удостоверения за наследници на дванадесет физически лица.
Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация на физическите лица в Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско състояние и на данните в други актове, посочени в закон.
Вписването в регистъра на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица. В регистрите на актовете за гражданско състояние се вписват (в населеното място, в което е настъпило събитието) събитията раждане, брак и смърт за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани, и за лицата, които не са български граждани, но към момента на настъпване на събитието се намират на територията на Република България, като отговорността за гражданската регистрация на територията на конкретна община е на кмета на общината, съобразно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).
Съгласно чл. 22 от ЗГР регистърът на населението се подържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население". Регионална база данни „Население" е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в областта. Локална база данни „Население" е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината. В чл. 24 от ЗГР е разписано, че общинската администрация издава удостоверения въз основа на регистъра на населението.
Във всички случаи на осъществяване на действия по предоставяне на данни от регистрите на населението или от регистрите на актовете за гражданско състояние, същите съставляват действия по обработване на лични данни по смисъла на легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, т.е. всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „предоставяне на лични данни" са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от локална база данни „Население") се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно в закона условия за допустимост.
Доказателствената тежест по отношение на наличие на едно от основанията за допустимост на обработването на лични данни е на субекта, искащ съответния обем информация, в конкретният казус – „Банка ДСК” ЕАД, като преценката по отношение на неговото наличие за всеки един конкретен случай е на администратора предоставящ данните – Община Правец. В изложения казус администраторът, който иска да му бъдат предоставени от друг администратор лични данни на физически лица е длъжен да докаже наличието на свой законен интерес, пред който няма преимущество интересът на физическото лице, чиито данни се предоставят. Следва да се отбележи, че законният интерес представлява произтичаща от закон полза или изгода за позоваващия се на него.
Регистрите за гражданското състояние и регистъра на населението се създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).
Съгласно чл. 106, ал. 1 ЗГР данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за
които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за
възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт насъдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето от страна на кмета на община Правец на информация, съдържаща лични данни би представлявало „Обработване на лични данни", което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Предоставянето на информация, съдържаща лични данни, от длъжностните лица по гражданското състояние, може да се извършва само при наличие на една от хипотезите, разписани в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, при стриктно спазване на принципите, визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на чл.106 от Закона за гражданската регистрация.
Закона за гражданската регистрация се явява специален по отношение на Закона за защита на личните данни при предоставяне на лични данни на трети лица. В тези случаи администраторът на лични данни следва да спазва разпоредбите на и чл.106, ал. 1 от ЗГР, където са изброени лицата и условията, при които се предоставят данни от гражданската регистрация, съдържащи се в регистрите на населението.
Отношенията между „Банка ДСК" ЕАД, от една страна и наследниците на кредитополучателите, от друга страна са гражданскоправни. Гражданският процес е състезателен и субектите, участващи в него са равнопоставени. Освен това, обстоятелството, че дадени лица са наследници по закон на едно лице, не означава, че те автоматично придобиват качеството на длъжници на кредиторите на своя наследодател. Следва да се имат предвид хипотезите, при които наследниците се отказват от наследство или приемат наследство по опис. При отказ от наследство наследникът се изключва от кръга на наследниците, а при приемането му по опис - наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство. При установяване на кръга от лицата, които имат право да наследят едно почнало лице, следва да се вземат предвид не само наследниците по закон, за които се издава удостоверение за наследници, но и наследниците по завещание. Следва да се има предвид, и че наследници от първи ред приели наследството, изключват наследници от втори и следващ ред, а в едно удостоверение фигурират личните данни на всички наследници по закон и обработването им, чрез предоставяне би се явило без правно основание, като в този случай не става ясно как и въз основа на какви съображения „Банка ДСК" ЕАД ще прецени на кои точно наследници да изпрати покана за доброволно изпълнение или да насочи исковата си претенция. В този случай съществува възможност да се осъществи незаконосъобразно обработване на лични данни на наследниците, които не са приели наследство или които са изключено от процеса по приемане на наследство поради наличие на наследници от по-горен ред.
Твърдението, че наследниците на дадено лице - кредитополучател, са длъжници на банката е факт, които следва да бъде доказан. Такова доказване би могло да се осъществи по съответния съдебен ред. При необходимост сезираният съд има правомощие да изиска необходимата му информация или да издаде съдебно удостоверение въз основа на което страната, в случая „Банка ДСК" ЕАД, да получи необходимата й информация. В Гражданско - процесуалният кодекс е предвидена възможността за издаване на съдебно удостоверение в гражданския процес. Основният принцип в ГПК е, че официални документи и удостоверения се представят от страните (чл.186, изр. 1 ГПК). Допустимо е и самият съд, пред които делото е висящо да ги изиска от съответното учреждение (чл. 186, изр. 2 предл. 1 ГПК) - в случая от конкретното длъжностно лице по гражданска регистрация. Ако сам не изиска съответните документи от компетентните органи, съдът може да снабди страната със съдебно удостоверение, въз основа на което тя да се снабди със съответните официални документи и удостоверения (чл.186, изр. 2 предл. 2 от ГПК).
Предвид горното предоставянето на информация, съдържаща лични данни, от длъжностните лица по гражданското състояние, може да се извършва само при наличие на една от хипотезите разписани в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на чл.106 от Закона за гражданската регистрация. В конкретният случай данни за наследници на починали лица, с цел събиране на вземания, могат да се предоставят при наличие на съдебно удостоверение по чл. 186 от ГПК.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни  изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Кметът на община Правец, в качеството му на длъжностно лице по гражданското състояние, не може да предостави удостоверения за наследници на „Банка ДСК” ЕАД без наличие на съдебно удостоверение. Твърдението, че наследниците по закон, фигуриращи в удостоверението за наследници на конкретно лице - страна по договор за кредит за текущо потребление, са длъжници на дружеството е факт, който подлежи на доказване и е в тежест на лицето, което твърди това обстоятелство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings