Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по допълнително запитване от КТБ АД (в несъстоятелност) към становище на КЗЛД във връзка с публикуване на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност

Становище на КЗЛД по допълнително запитване от КТБ АД (в несъстоятелност) към становище на КЗЛД във връзка с публикуване на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-5004/ 01.07.2015 г.
гр. София, 17.07.2015 г.

Относно: Допълнително запитване от Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) към становище на КЗЛД във връзка с публикуване на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност         
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на  17 юли 2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД разгледа допълнително запитване от Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) към становище на КЗЛД във връзка с публикуване на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност.
В Комисията за защита на личните данни бе получено искане за становище с вх. № П-5004/2015 г. от 29.06.2015 г. от синдиците на Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) във връзка с изпълнението на задълженията им по съставяне на списък на приетите вземания по реда на чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) и осигуряване на достъп до него на заинтересованите лица по смисъла на чл. 66 от ЗБН.
Със свое становище от 1 юли 2015 г. Комисията за защита на личните данни даде отговор на всички поставени въпроси, а именно:
- В списъка на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН могат да бъдат посочвани данни за трите имена на правоимащите лица (кредитори, вложители). Без вписване на тази информация, списъкът на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН не може да постигне целите, за които законът предвижда да бъде съставен.
- Посочване както на цялото ЕГН, така и на последните четири цифри от ЕГН на правоимащите лица (кредитори, вложители) в списъка на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН, ще противоречи на принципите за обработване на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД.
- Към момента законодателят не е разписал нормативни предпоставки за публикуване в Интернет на списъка на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН. В случай, че списъкът бъде публикуван на Интернет страницата на КТБ АД (н), ще се осъществи неправомерно и непропорционално обработване на лични данни, относно икономическата идентичност на включените в списъка физически лица. Информацията в официалния сайт на КТБ АД (н), следва да съдържа само съобщение, че списъкът е съставен, както и къде ще бъде на разположение и в какъв срок всеки правоимащ може да се запознае със съдържанието му.
На 15 юли 2015 г. в Комисията за защита на личните данни е получено допълнително запитване рег. № П-5369/15.07.2015 г. от синдиците на Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност), с което те на практика повтарят първоначалните си въпроси, по-специално:
- При положение, че законът не въвежда разграничителен критерий, по който да се дава достъп само на определен кръг лица до списъка на първоначално приетите вземания, ще представлява ли нарушение на ЗЗЛД публикуването на списъка по чл. 64 ЗБН на интернет-страницата на КТБ АД (н)?
- Ще представлява ли нарушение на ЗЗЛД публикуването в списъка на първоначално приетите вземания на четвърта, пета и шеста цифра от ЕГН на физическите лица – вложители и други кредитори на банката с приети вземания?
Като допълнителни аргументи в подкрепа на предложения от тях подход за публикуване на списъка на първоначално приетите вземания синдиците изтъкват, че са налице хипотези, при които едно лице не е включено в списъка на приетите вземания и не е предявило вземането си (тъй като е изхождало от това, че ще бъде включено служебно в него). Това лице до момента на изготвяне на списъка не е идентифицирано от банката като кредитор, от което обаче не следва, че то няма да има право на достъп до списъка, именно защото има право да оспори неприемането на неговото вземане в списъка. Възможно е също така трето лице – кредитор да има за длъжник лице, което е кредитор на КТБ АД (н) и да иска да упражни неговите права в случаите по чл. 134 ЗЗД като за целта подаде възражение срещу прието или неприето в списъка вземане.
На основата на изложените частни хипотези се извежда изводът, че кръгът от лица, които имат право да се запознаят със списъка на приетите вземания, е неограничен, съответно банката в несъстоятелност не може да определи критерии, по които избирателно да дава достъп до списъка на определени лица. Следователно, според синдиците на КТБ АД (н), достъпът до списъка на приетите вземания на банка в несъстоятелност следва да е неограничен, съответно поради това няма пречка същия да бъде оповестен публично.
В становището на КЗЛД от 1 юли 2015 г. е извършен задълбочен анализ на относимите правни норми и е изведен категоричният извод, че при сега действащата нормативна уредба, в частност Глава пета от Закона за банковата несъстоятелност, достъп до съдържанието на списъка и включените в него лични данни могат да имат само правоимащите лица - всеки вложител, друг кредитор или един или повече акционери, които притежават общо не по-малко от 25 на сто от всички акции с право на глас в банката (чл. 66, ал. 1 от ЗБН). Тези лица имат правен интерес да се запознаят със съдържанието на списъка с цел да реализират правото им по закон да направят писмено възражение пред синдика срещу прието или неприето в списъка вземане.
Споменатите в допълнителното запитване частни хипотези изцяло се вписват в родово определения кръг на заинтересованите лица – в конкретния случай лица, притежаващи качеството на кредитор на банката. Правната връзка между едно лице и дадена банка, за разлика от общия граждански оборот, по правило се обективира с документи. При това положение е въпрос на организация от страна на съответната банка и нейните синдици да направят необходимото за осигуряване на достъп до списъка на вземанията единствено на лица с правен интерес по смисъла на чл. 66, ал. 1 от ЗБН. Нищо в настоящата редакция на ЗБН не подкрепя твърдението, че кръгът от лица, които имат право да се запознаят със списъка на приетите вземания, следва да е неограничен.
В случай, че законодателят приеме в бъдеще законодателни промени в посока по-голяма публичност на информацията, относима към производствата по банкова несъстоятелност (като например Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност No 554-01-135 от 15.07.2015 г.), ще бъде приложима хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД – нормативно установено задължение за администратора да публикува конкретна информация, включително лични данни.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Съгласно действащото законодателство няма правно основание за публикуването на списъка по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност на интернет-страницата на Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност).
Комисията за защита на личните данни, в рамките на своята компетентност, е предоставила отговор на поставените въпроси от синдиците на Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) в свое становище рег. № П-5004/2015 от 1 юли 2015 г. Не са налице основания за преразглеждане на въпросното становище при настоящата нормативна уредба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по допълнително запитване от КТБ АД (в несъстоятелност) към становище на КЗЛД във връзка с публикуване на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings