Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД във връзка с публикуване на уеб сайта на КТБ АД (в несъстоятелност) на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност

Становище на КЗЛД във връзка с публикуване на уеб сайта на КТБ АД (в несъстоятелност) на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-5004/2015
гр. София, 01.07.2015 г.

ОТНОСНО: Становище във връзка с публикуване на уеб сайта на КТБ АД (в несъстоятелност) на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 01.07.2015 год., разгледа искане с вх. П-5004/29.06.2015 год. от Л.И. и Р.А. в качеството им на синдици на КТБ АД (КТБ АД) - в несъстоятелност. В искането  се посочва, че с решение № 664 от 22.04.2015 г. на СГС, Търговско отделение КТБ АД е обявена в несъстоятелност. Едно от основните правомощия на синдика в производството по несъстоятелност на банка е съставянето на списък на служебно приетите вземания по реда на чл. 63, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), както и на списък на приетите предявени вземания по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗБН.
Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗБНсиндикът съставя списък на приетите от него вземания, в който посочва основанието и размера, с които е прието вземането, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането съгласно този закон. В списъка вземанията се подреждат по ред на удовлетворяване, а в рамките на реда - по размера на вземанията.”
Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗБН „след съставянето на списъка синдикът заявява за обявяване в търговския регистър и публикува най-малко два пъти в един или повече централни всекидневници съобщение за мястото, където списъкът ще бъде на разположение за проверка в 14-дневен срок от обявяването.”
В списъка на служебно приетите вземания следва да бъдат включени всички вложители, които към датата на съставяне на списъка все още имат вземания към банката. В настоящия случай в списъка на служебно приетите от синдика на КТБ АД (н) вземания ще бъдат включени над 14 000 (четиринадесет хиляди) вложители – физически и юридически лица.
С оглед правото на всеки един от кредиторите да се запознае със съдържанието на списъците на приетите вземания, съответно да оспори същите по реда на чл. 66 от ЗБН, възниква необходимост от ясна идентификация в списъците на всеки един кредитор. В тази връзка възникват следните въпроси:
1. Ще представлява ли нарушение на ЗЗЛД включването в списъците по чл. 64 ЗБН на кредиторите с три имена на физическите лица?
2. Предвид факта, че трите имена на много от вложителите съвпадат и с оглед необходимостта от идентификацията им, ще представлява ли нарушение на ЗЗЛД посочването в списъка на ЕГН на лицата?
3. Ако включването на ЕГН нарушава ЗЗЛД, възможно ли е в списъка срещу съответното физическо лице да бъдат посочени последните четири цифри от неговия ЕГН?
4. Представлява ли нарушение на ЗЗЛД публикуването на списъка в интернет-страницата на КТБ АД (н)?
 
Правен анализ:
Във връзка с изразяване на становище по изложения казус, следва да се анализира приложното поле на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)  и субектите, които попадат под закрилата на този закон. Съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗЗЛД, законът урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните (чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД). Предвид обстоятелството, че в искането за становище е посочено, че в списъците по чл. 64, ал. 1 от ЗБН ще бъдат включени вложители – физически и юридически лица, е важно да се отбележи, че личните данни се отнасят само до физическите лица. Юридическите лица са извън приложното поле на ЗЗЛД, а оттам и на неговата защита.
По смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.В конкретния случай администратор на лични данни е КТБ АД – търговец, обявен в несъстоятелност, който на основание чл. 658, ал. 1, т. 1 от Търговския закон се представлява от назначените от съда по несъстоятелността синдици.
Вписването на лични данни на вложители в списъците по чл. 64, ал. 1 от ЗБН, представлява „Обработване на лични данни“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. За да бъде законосъобразно обработването на лични данни, следва да е налице поне една от алтернативно изброените предпоставки за допустимост на обработването, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД. В изпълнение на правомощията си, разписани в чл. 64 от ЗБН, синдикът съставя списък на приетите от него вземания, в който посочва основанието и размера, с които е прието вземането, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането съгласно ЗБН. В списъка вземанията се подреждат по ред на удовлетворяване, а в рамките на реда - по размера на вземанията. В този смисъл синдикът има нормативно установено задължение, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, да обработи лични данни на физически лица – кредитори, чрез включването им в списъка на приетите вземания. Въпреки, че законодателят не посочва изрично като реквизит от списъка на приетите вземания да бъдат посочвани и данни за имена на правоимащите лица (кредитори), безспорно е че в списъка следва да бъдат отразявани и такива данни. В противен случай съставянето на списъка не може да постигне целите, за които законът предвижда да бъде съставен.
Допълнително в искането за становище се посочва, че с оглед недвусмисленото идентифициране на вложителите (при съвпадащи три имена) се налага вписване и на ЕГН. Тук е важно да се отбележи, че съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД личните данни следва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, т.е. да бъдат пропорционални, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват. Съгласно чл. 23 от ЗЗЛД, за администратора на лични данни съществува задължение да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Вписването в списъците на данни относно три имена и ЕГН по безспорен начин ще идентифицира физическите лица – кредитори на банката. Това е информация, която в своята съвкупност следва да бъде достояние на ограничен кръг от субекти. Единният граждански номер е уникален номер, чрез който физическите лица могат да се определят еднозначно. Той се състои от десет цифри и се формира по сложен алгоритъм, разписан в чл. 104, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Първите шест цифри показват датата на раждане на лицето. Следващите четири цифри по своето съдържание представляват абсолютно уникална комбинация за всяко лице. Информацията за тези четири цифри безпроблемно може да доведе до съставяне на вярно ЕГН за лицето, в случай че е известна датата на раждането му. Следователно, с цел предприемане на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни (чл. 23 от ЗЗЛД), в списъка на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН не може да бъде вписвана информация, касаеща последните четири цифри от ЕГН на физическите лица – кредитори на банката.
Относно поставения въпрос за публикуване на списъка на интернет страницата на КТБ АД (н) е необходимо да се анализира текстът на чл. 64, ал. 2 от ЗБН, съгласно който „След съставянето на списъка синдикът заявява за обявяване в търговския регистър и публикува най-малко два пъти в един или повече централни всекидневници съобщение за мястото, където списъкът ще бъде на разположение за проверка в 14-дневен срок от обявяването. Цитираният нормативен текст не съдържа двусмислени послания и не предоставя възможност за тълкуване. Волята на законодателя ясно определя реда за обявяване на списъка и запознаване със съдържанието му. В публичния търговски регистър и в централните всекидневници се публикува само информация, че списъкът е съставен, както и къде ще бъде на разположение за запознаване със съдържанието му. Разбира се достъп до съдържанието на списъка могат да имат само правоимащите лица - всеки вложител, друг кредитор или един или повече акционери, които притежават общо не по-малко от 25 на сто от всички акции с право на глас в банката (чл. 66, ал. 1 от ЗБН).  Тези лица имат правен интерес да се запознаят със съдържанието на списъка с цел да реализират правото им по закон да направят писмено възражение пред синдика срещу прието или неприето в списъка вземане.В случай, че списъкът на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН бъде публикуван на Интернет страницата на КТБ АД (н) ще се осъществи неправомерно и непропорционално обработване на лични данни, относно икономическата идентичност на включените в списъка физически лица. Това от своя страна би могло да доведе до злоупотреби от недобронамерени лица, които нямат правен интерес да прегледат списъка на приетите вземания, в случай, че е достъпен освен на място в офисите на банката, също и публикуван на официалния сайт на КТБ АД (н). Следователно, предвид спецификите на Интернет, информацията публикувана в официалния сайт на КТБ АД (н), следва да съдържа само съобщение, че списъкът е съставен, както и къде ще бъде на разположение и в какъв срок всеки правоимащ може да се запознае със съдържанието му.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
По първи въпрос: В списъка на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН могат да бъдат посочвани данни за трите имена на правоимащите лица (кредитори, вложители). Без вписване на тази информация, списъкът на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН не може да постигне целите, за които законът предвижда да бъде съставен.
По втори и трети въпрос: Посочване както на цялото ЕГН, така и на последните четири цифри от ЕГН на правоимащите лица (кредитори, вложители) в списъка на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН, ще противоречи на принципите за обработване на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД.
По четвърти въпрос: Към момента законодателят не е разписал нормативни предпоставки за публикуване в Интернет на списъка на приетите вземания по чл. 64, ал. 1 от ЗБН. В случай, че списъкът бъде публикуван на Интернет страницата на КТБ АД (н), ще се осъществи неправомерно и непропорционално обработване на лични данни, относно икономическата идентичност на включените в списъка физически лица. Информацията в официалния сайт на КТБ АД (н), следва да съдържа само съобщение, че списъкът е съставен, както и къде ще бъде на разположение и в какъв срок всеки правоимащ може да се запознае със съдържанието му.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД във връзка с публикуване на уеб сайта на КТБ АД (в несъстоятелност) на списъците на приетите вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings