Български English Français
Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2015 г. » ID № 9043265 / 29.06.2015 г. Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията

ID № 9043265 / 29.06.2015 г.
Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията

 OДОБРЯВАМ:   /П/
 ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                                    
 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 

      

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А

за представяне на офертипо реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки

 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под

 ID № 9043265 / 29.06.2015 г.
  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание Заповед № РД-14-176/29.06.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията) и съгласно разпоредбите на Глава осма „а”, чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията”.
  

РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лицe за контакт: г-н Илия Шиляшки
Телефон: 02/ 9153 516
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153 525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача: https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1623
 

РАЗДЕЛ ІІ

Обект на поръчката: Услуги
Кратко описание: Предоставяне на услуги по осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията им.
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код: 63512000
Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
  

РАЗДЕЛ ІІІ

Количество или обем: Срок за изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договора за възлагането й, или достигане на максималната прогнозна стойност на поръчката, в зависимост от това кое от тези две обстоятелства настъпи първо.
 Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е до 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС или до 79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.
Място на извършване: гр. София, код NUTS BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката:
В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията на Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.
Участниците трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП. При сключване на договора, участникът, определен за Изпълнител, следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Участниците трябва да имат право и възможност да резервират, издават или продават самолетни билети на територията на Република България, съгласно действащото законодателство, чрез глобална резервационна система ("Амадеус" /Amadeus/, "Галилео" /Galileo/, "Уърлдспан" /Worldspan/, "Сейбър" /Sabre/ или еквивалентна), която съдържа информация за разписания, свободни места, тарифи на авиопревозвачите и евентуално друга информация свързана с конкретните полети. Участникът трябва да посочи как е уредено правото му да ползва системата.
Участниците следва да са оторизирани агенти на IАTA (International Air Transport Association) за продажба на самолетни билети и услуги в BSP България.
Участникът трябва да разполага с минимум две лица, извършващи резервации и продажби на самолетни билети, всяко от които да отговаря на следните изисквания: да притежава сертификат, удостоверяващ IATA (International Air Transport Association) квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети) и да има минимум едногодишен опит (от последните три години) като агент по продажба на самолетни билети.
Участникът следва да разполага с минимум 2 /две/ резервационни станции (терминали) за резервиране и/или издаване на самолетни билети и с минимум две мобилни телефонни линии.
Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата най - малко 2 (два) договора с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка, както и възможност за покриване на всички заявявани от КЗЛД дестинации.
Участникът трябва да има сключени договори за работа с всички представени в България авиокомпании.
Участникът трябва да има поне един офис, представителство или клон на територията на град София с осигурена възможност за приемане и изпълнение на заявки от Възложителя по всяко време на денонощието, включително при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни, а именно: издаване на самолетни билети, да прави резервации, да издава и продава самолетни билети, да издава и подписва фактури и всякакви други документи във връзка с изпълнението на поръчката, както и да осигурява получаването от Възложителя на ръка на билетите, фактурите и другите документи по договора.
Участникът трябва да притежава документ за регистрация по Закона за туризма - като туроператор или туристически агент.
 

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

При заявка за резервация, участникът определен за Изпълнител предоставя отговор на Възложителя в рамките на 1 (един) час.
Участникът, определен за Изпълнител следва да предлага оптимални маршрути с най-подходящи връзки и най-ниски цени за съответните дестинации на авиокомпаниите. Предлаганите маршрути трябва да са най-малко 2 (два) варианта, директни, а при невъзможност за това, с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации и др., посочени в Документацията.
Критерий за възлагане: “икономически най-изгодна оферта”
Показатели за оценка на офертите: Показателите за оценка на офертите са посочени в Методиката за определяне на Комплексна оценка, част от Документацията за възлагане на обществената поръчка.
Срок за получаване на офертите: Дo 17:00 часа на 09.07.2015 г. 
Европейско финансиране: Не
 

Допълнителна информация:

Пълен достъп до Документацията за участие в процедурата и информация относно Публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“, Подраздел "Публични покани - 2015" – https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1623 и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“, Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по Документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и Изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 10.07.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД – заседателна зала.
Условие за сключване на договор с участника определен за Изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“ от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
Забележка: В случай, че междувременно Централният орган за обществени поръчки сключи договор за доставка на самолетни билети и възникне задължение за КЗЛД да доставя самолетни билети от този изпълнител, КЗЛД си запазва правото да се осъществяват само сделки, непокрити от договора на ЦООП.
  

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително): 09.07.2015 г.
Приложение:  Документация за възлагане на обществената поръчка с 13 броя приложения.

 


Файлове за сваляне

Публична покана
Документация (DOC)
Документация (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с Травел Холидейс ООД
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. август 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. септември 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. октомври 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. ноември 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. декември 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. януари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. февруари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. март 2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings