Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до лични данни на физическо лице, съдържащи лични данни на трети лица

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до лични данни на физическо лице, съдържащи лични данни на трети лица

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П-2356/2015 г.
гр. София, 08.04.2015 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-2356 от 21.03.2015 год. от П.Д. – директор на Дирекция „Социално подпомагане“, по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до лични данни на физическо лице, съдържащи лични данни на трети лица.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 01.04.2015 г., разгледа преписка с рег. № П-2356 от 21.03.2015 г. от г-жа П.Д. – директор на Дирекция „Социално подпомагане“. Поставеният от нея въпрос е във връзка с Становища на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с рег. № ЗАП – 106/2014 г. и рег. № П – 126/2015 г. от 26.02.2015 г., съгласно което ДСП – А. следва да предостави исканата със заявление за достъп до лични данни информация на Н.Е.Ю., в качеството му на родител на малолетното му дете.
В тази връзка г-жа П.Д., моли за допълнителни указания. Детето е родено на 31.03.2008 г. и предвид възрастта му всички изготвени документи съдържат информация и за майката, като негов законен представител. Тези документи – доклади, протоколи от срещи, прегледи на планове за действие, доклади от доставчици на социални услуги и др. могат ли да бъдат предоставени на г-н Н.Е.Ю. Също така г-жа П.Д. поставя въпрос може ли да бъде осигурен достъп на г-н Н.Е.Ю. до документи, издадени от други институции.
Правен анализ:
Предоставянето на лични данни, отнасящи се до физическо лице, представлява „Обработване на личните данни“ по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „..всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като .. разкриване чрез предаване…. предоставяне“.
Съгласно изразеното Становище на КЗЛД от 26.02.2015 г. на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 3 от Закона за лицата и семейството, Държавна агенция за закрила на детето, а също така и Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. А., могат да предоставят исканата със заявлението за достъп до лични данни информация на г-н Н.Е.Ю., в качеството му на родител на малолетното дете Е.Е.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗЗЛД, а именно - в случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.
Видно от изложеното в искането, всички изготвени документи съдържат информация за майката на детето, като негов законен представител. Доклади, протоколи от срещи, прегледи на планове за действие, доклади от доставчици на социални услуги и др., съдържащи личните данни на детето Е.Е. следва да бъдат предоставени на неговия баща Н.Е.Ю., в качеството му на родител на малолетното дете. Също така следва да му бъде осигурен достъп и до документите издадени от други институции, които съдържат информация за малолетното му дете, като личните данни на трети лица, съдържащи се в наличните документи, следва да бъдат заличени от страна на администратора на лични данни, а именно Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. А.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 3 от Закона за лицата и семейството, Държавна агенция за закрила на детето, а също така и Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. А., следва да предоставят исканата информация на г-н Н.Е.Ю., в качеството му на родител на малолетното дете Е.Е.
Като администратор на лични данни, и в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. А., следва да заличи личните данни на третите лицата, вписани в съответните документи, преди същите да бъдат предоставени на г-н Н.Е.Ю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до лични данни на физическо лице, съдържащи лични данни на трети лица


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings