Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на копие от докладна и обяснения на физическо лице

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на копие от докладна и обяснения на физическо лице

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П-2384/2015 г.
гр. София, 08.04.2015 г.
 
ОТНОСНО: Искане с вх. № П-2384 от 23.03.2015 год. от П.Д.  – кмет на община К., по въпроси, касаещи предоставянето на копие от Докладна с вх. № 10.21-2/19.02.2015 г. и обяснения от 24.02.2015 г. на физическо лице.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 01.04.2015 г., разгледа преписка с рег. № П-2384 от 23.03.2015 г. от П.Д.  – кмет на община К. Поставеният от него въпрос е във връзка с получена Докладна с вх. № 10.21-2/19.02.2015 г. от Г.Т.М. – кметски наместник на с. Ф., община К. Тя докладва за И. К. В. назначен като работник сезонен на четири часов работен ден, с работно време от 8.00 ч. до 12.00 ч. Същият се явява на работа, но отказва да изпълнява задълженията си. При направени от страна на кметския наместник забележки, лицето отговаря с ругатни и заплахи по неин адрес и на семейството й. Докладната е подкрепена с отрицателни мнения за същото лице от 21 човека от селото, с изписани трите им имена и подписи. В подкрепа на докладната са изписали трите си имена още 10 човека и са се подписали.
Г-н Д., информира КЗЛД, че Докладната е резолирана до гл. специалист „Човешки ресурси“ за изискване на писмено обяснение на лицето. Обяснението е с вх. № 10.21-2(2)/24.02.2015 г.
На лицето не е налагано наказание по Кодекса на труда. Със Заповед № 17/27.02.2015 г. на основани чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда, поради изтичане на договорени срок са прекратени трудовите правоотношения с лицето И. К. В, считано от 01.03.2015 г.
Съгласно предоставената информация от г-н П.Д., в община К. е постъпила молба от лицето И. К. В. с вх. № 94-И.45-2/16.03.2015 г. да му бъде предоставено копие от Докладна с вх. № 10.21-2/19.02.2015 г. и неговото обяснение от 24.02.2015 г., за да си потърси правата.
Във връзка с това, че докладната съдържа не само мнението, но и трите имена, както и подписите на 31 човека от с. Ф., г-н П.Д., моли КЗЛД за становище по изложения казус.
 Правен анализ:
Предоставянето на лични данни, отнасящи се до физическо лице, представлява "Обработване на личните данни" по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е "..всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като .. разкриване чрез предаване…. предоставяне".
Правата на физическите лица, във връзка с обработването на личните им данни са регламентирани в Глава пета от Закона за защита на личните данни, а именно съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 1 всяко физически лице, има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. Следователно молбата на лицето И. К. В. следва да бъде удовлетворена, поради причината, че в Докладна с вх. № 10.21-2/19.02.2015 г. и в неговото обяснение от 24.02.2015 г., се съдържат лични данни отнасящи се до същото лице. Кметът на община К., отбелязва, че лицето И. К. В. изисква предоставянето на Докладна с вх. № 10.21-2/19.02.2015 г. и обяснението си от 24.02.2015 г. с цел да предприеме действия за защита на нарушените си права.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗЗЛД, а именно - в случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.
Видно от изложеното в искането, Докладна с вх. № 10.21-2/19.02.2015 г., съдържа информация за три имена и подписи на физически лица, изразили мнение относно трудовата дейност на И. К. В. Това са лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. Тъй като в съвкупност могат недвусмислено да конкретизират конкретни физически лица.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Община К., област В. следва да предостави на лицето И. К. В. заверено копие от Докладна с вх. № 10.21-2/19.02.2015 г. и неговото обяснение от 24.02.2015 г., на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. 
Като администратор на лични данни, и в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, община К., област Враца, следва да заличи личните данни (трите имена и подписи) на третите лицата, вписани в съответните документи, преди същите да бъдат предоставени на лицето И. К. В.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            Венцислав Караджов /п/
ЧЛЕНОВЕ:
            Цанко Цолов /п/
            Цветелин Софрониев /п/
            Мария Матева /п/
            Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на копие от докладна и обяснения на физическо лице


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings