Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи законосъобразността на използването на системи за идентифициране на лица с използване на биометрични данни от служба „Военна полиция“

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи законосъобразността на използването на системи за идентифициране на лица с използване на биометрични данни от служба „Военна полиция“

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С рег. № П - 1117/2015 г.
гр. София, 20.03.2015 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-1117/06.02.2015 год. от Бригаден генерал Б.С. – Директор на служба „Военна полиция“, по въпроси, касаещи законосъобразността на използването на системи за идентифициране на лица с използване на биометрични данни от служба „Военна полиция“.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониеви Веселин Целков на заседание, проведено на 18.03.2015 г., разгледа преписка с рег. № П-1117 от 06.02.2015 г. от от бригаден генерал Б.С. – Директор на служба „Военна полиция“, Министерство на отбраната. В искането си бригаден генерал Б.С. уведомява, че Република България е приела за изпълнение пакет с „Цели за способности 2013“, които страната ни предоставя за участие в колективната отбрана на НАТО, одобрени на заседание на Североатлатническия съвет на НАТО на 04.06.2013 г. на ниво министри на отбраната. Една от целите е № Е 7203 „Системи за идентифициране на лица с използване на биометрични данни“, чието изпълнение е възложено на служба „Военна полиция“.
Бригаден генерал Б.С. информира КЗЛД, че същевременно за повишаване на ефективността на сигурността на съвместните българо-американски съоръжения на територията на страната, която е вменена на служба „Военна полиция“, предстои службата да придобие системи за идентифициране на лица с използване на биометрични данни по програмата на правителството на САЩ „Foreign Military Financing“ (FMF).
Бригаден генерал Б.С. уверява КЗЛД, че използването на биометричните данни ще бъде съгласно международни договорености, по които Р България е страна, в интерес на националната сигурност, борбата с тероризма и в защита на обществения интерес, след информирано съгласие.
В тази връзка бригаден генерал Б.С. моли КЗЛД за становище относно законосъобразността на използването на системи за идентифициране на лица с използване на биометрични данни от служба „Военна полиция“, което ще се осъществява при участие в мисии и операции извън територията на страната, но и в Р България, предимно при осигуряване сигурността на съвместните българо-американски съоръжения.
 
Правен анализ:
Дейността и правомощията на военна полиция и взаимодействието й с държавни органи и организации, служби за сигурност и служби за обществен ред са уредени в Закона за военната полиция. Военната полиция е част от въоръжените сили на Република България и е организирана в служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната и във военнополицейски формирования в Българската армия.
Дейността на служба „Военна полиция“ е регламентирана в чл. 2 от Закона за военната полиция, а именно: Военната полиция осъществява: контрол за спазването на обществения ред и военната дисциплина от военнослужещите; охранителна дейност за предотвратяване, пресичане и защита от противозаконни посегателства на лица, обекти, имущество, въоръжение, техника и мероприятия; осигуряване и контрол за спазването на установения пропускателен режим при влизане и излизане от охранявани обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и вътрешния ред в тях, включително чрез даване и спазване на задължителни указания при и осъществяване на: проверки на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите; проверки на багажа, товара и/или на превозни средства и съпроводителните им документи. Съвместно или във взаимодействие с Министерството на вътрешните работи или Държавна агенция „Национална сигурност“ задачи от тяхната компетентност по: охрана на обекти; разкриване, прекратяване и пресичане на терористични актове, разпространяване на оръжия за масово унищожение и незаконен трафик на оръжие; задържане на извършители на престъпления от общ характер и освобождаване на заложници.
Служба „Военна полиция“ опазва реда и сигурността в и на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като самостоятелно или във взаимодействие с други служби за сигурност и служби за обществен ред осъществява: оперативно-издирвателна дейност; антитерористична дейност; дейност по предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления от общ характер и полицейска регистрация на лица; информационна дейност; охранителна и контролна дейност и др.
Военнополицейските формирования в Българската армия извършват контролна и охранителна дейност в гарнизоните и районите за разполагане извън тях, като осъществяват:
1. контрол за спазването на войсковия ред и военната дисциплина от военнослужещите;
2. охрана, контрол на достъпа и пропускателен режим;
3. съпровождане на военни превозни средства;
4. контрол върху използването на военни превозни средства.
По силата на чл. 8 от Закона за военната полиция - Служба „Военна полиция“ осъществява дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация, свързана с опазване реда и сигурността в и на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и за едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които правата на държавата се упражняват от министъра на отбраната. Личните данни се обработват единствено с цел опазване на реда и сигурността в и на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като при обработването им:
1. не се иска съгласието на физическото лице;
2. физическото лице не се информира преди и по време на обработването на личните му данни;
3. лични данни не се предоставят на трети лица;
4. личните данни се съхраняват и след приключване на обработването им в срокове, определени от директора на служба „Военна полиция“ като администратор на личните данни.
Личните данни се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт. Личните данни от информационните фондове могат да се предоставят само на органите за защита на националната сигурност и обществения ред, както и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело, както и на чуждестранни органи по силата на международен договор, по който Република България е страна. Обработването на лични данни се осъществява при условията и по реда на Закона за военна полиция и Закона за защита на личните данни.
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от Закона за военната полиция, когато самоличността на лицето не може да бъде установена се извършва идентификация, която включва – снемане на пръстови отпечатъци и отпечатъци от дланите на ръцете; фотографиране на лицето; установяване на външни белези; измервания и изземване на образци за сравнителни изследвания; изземване на образци от биологичен произход за сравнителна ДНК идентификация, като за извършване на действията по идентификация не се изисква съгласието на лицето.
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
По смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Служба „Военна полиция“, с БУЛСТАТ 129009023 и адрес: гр. София, бул. „Тотлебен” № 34 - е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. Вписан е в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни, поддържани от КЗЛД под идентификационен номер 315909.
Съгласно разпоредбите на чл. 1, ал. 5 от ЗЗЛД, доколкото в специален закон не е предвидено друго, то ЗЗЛД се прилага и за обработването на лични данни за целите на:
1. отбраната на страната;
2. националната сигурност;
3. опазването на обществения ред и противодействието на престъпността;
4. наказателното производство;
5. изпълнението на наказанията.
Дейността по обработване на личните данни, от служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната, попадат под обхвата на ЗЗЛД, като лични данни обработвани за целите на отбраната на страната, на националната сигурност и опазването на обществения ред и противодействието на престъпността.
В § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за българските лични документи, е посочено, че „Биометрични данни” са изображението на лицето на гражданина и пръстовите му отпечатъци, които се използват за разпознаване и проверка на заявена самоличност. По отношение на използването на биометрични данни, това безспорно са лични данни, така както законодателят ги е дефинирал в чл. 2, ал. 1 на ЗЗЛД. Във връзка с това е необходимо да бъдат спазвани основните принципи на ЗЗЛД, относно обработването на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД – определяне на конкретната цел за обработване на данните; пропорционалност на целите, за които се обработват, заличаване и коригиране в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват.
Разпоредбите на Закона за военната полиция допускат обработване на лични данни, включително биометрични без съгласието на физическите лица, когато то има за цел опазване на реда и сигурността в и на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. В допълнение, в искането на служба „Военна полиция“ е отбелязано, че при използването на системите за идентифициране на лица ще бъде искано тяхното информирано съгласие. Това е гаранция за още по-високо ниво на защита при обработване на личните данни на физическите лица.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за защита на личните данни и във връзка с чл. 8 от Закона за военната полиция, използването на системи за идентифициране на лица с използване на биометрични данни от служба „Военна полиция“, с цел опазване на реда и сигурността в и на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, е законосъобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи законосъобразността на използването на системи за идентифициране на лица с използване на биометрични данни от служба „Военна полиция“


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings