Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи постъпило заявление за достъп до лични данни

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи постъпило заявление за достъп до лични данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № ЗАП-106 /2014 г. и рег. № П-126/2015 г.
гр. София, 26.02.2015 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № ЗАП-106/10.12.2014 год. от Ева Жечева - председател на Държавна агенция за закрила на детето и искане с вх. № П-126/08.01.2015 г. от Пенка Добрева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос по въпроси, касаещи постъпило заявление за достъп до лични данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 17.02.2015 г., разгледа преписки с рег. № ЗАП-106 от 10.12.2014 г. от Ева Жечева - председател на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), в което посочва, че в Държавната агенция за закрила на детето, с вх. № 97-Н-18/04.12.2014 г., е постъпило заявление за достъп до лични данни от г-н Н.Е.Ю. В заявлението си г-н Н.Е.Ю. посочва, че на основание чл. 26 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) желае да получи достъп до всички преписки, протоколи, както и до всички съпътстващи документи от проверки, извършени от ДАЗД и други институции, свързани с децата му. Заявителят предоставя и копие на удостоверение за раждане на сина му Е.Е.
Г-жа Жечева информира КЗЛД, че Държавната агенция за закрила на детето работи по случая на детето Е.Е. от месец януари 2011 г. В деловодната система на Агенцията има заведени сигнали от г-н Н.Е.Ю. през периода 2011 г. - 2012 г. и кореспонденция на ДАЗД с Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане" гр. Айтос и Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Търговище. През месец януари 2013 г. инспектори от Главна дирекция „Контрол по правата на детето" са извършили проверка в Дирекция „Социално подпомагане" гр. Айтос по сигнал на г-н Н.Е.Ю. за нарушаване правата на сина му, за резултатите от която той е уведомен писмено.
Във връзка с дадени легални дефиниции на понятията „лични данни" и „трети лица", г-жа Жечева задава въпрос, относно конкретния случай, дали е приложим Законът за защита на личните данни и ако е приложим, искането на г-н Н.Е.Ю., като баща и законен представител на детето Е.Е., дали следва да се разглежда като заявление за достъп до лични данни по чл. 26 от ЗЗЛД или като заявка за достъп до лични данни на трети лица.
В същото време част от поисканата информация, свързана с контролната дейност на Държавната агенция за закрила на детето, попада в ограничителното поле на Закона за достъп до обществена информация. Докладът от извършената проверка на ГД „Контрол по правата на детето" съдържа констатации, мнения и позиции във връзка с контролната дейност на ДАЗД, свързана е с оперативната подготовка на актовете и няма самостоятелно значение, като г-н Н.Е.Ю е информиран писмено за резултатите от извършената проверка.
Госпожа Жечева, моли за компетентно становище в конкретния случай, приложим ли е и в каква степен е приложим Законът за защита на личните данни, както и процедурата, по която следва да се предостави информацията на заявителя.
В допълнение, моли да бъде изяснено дали становището на Комисията за защита на личните данни може да се счита за тълкувателна практика при прилагане в бъдещи казуси със сходен характер.
Във връзка с поставените в настоящото искане въпроси и необходимостта от преценка на всички факти и обстоятелства до г-жа Жечева бе отправено запитване за предоставяне на допълнителна информация – относно възрастта на детето Е.Е. и дали бащата Н.Е.Ю. упражнява в пълна степен родителските права спрямо детето. Съществува ли наложена мярка за ограничаване или лишаване от родителски права.
В отговор на запитването от страна на КЗЛД г-жа Ева Жечева предостави следната информация, заведена с вх. № П-204/12.01.2015 г.:
Детето Е.Н.Е. е родено на 31.03.2008 г.
На 24 и 25 януари 2013 г. комисия на ДАЗД е извършила проверка в Дирекция „Социално подпомагане" /ДСП/ гр. Айтос относно спазване правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето. При проверката е установено, че отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" гр. Айтос работи по случая на детето Е.Е. от месец февруари 2011 г. по постъпил сигнал от бащата - Н.Е.Ю. относно нарушен режим на лични контакти. За детето е отворена работа по случай и са предприети мерки за закрила в семейна среда. Изготвен е план за действие. В хода на работата по случая, на майката и детето е предоставена дългосрочна социална услуга „Психологическо и семейно консултиране" в Център за обществена подкрепа гр. Бургас и Център за работа с деца и семейства гр. Айтос. По постъпилия сигнал е свикан мултидисциплинарен екип по Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция.
Г-жа Жечева информира КЗЛД, че случаят на детето Е.Е. е обсъждан и на заседание на Комисията за детето към Община Айтос. Взети са решения да се съгласуват действията между институциите, имащи отношение по казуса, да се изготви психологическа оценка на родителите и детето, както и образователна подкрепа на детето, с цел овладяване на български език.
В работата си по случая ДСП Айтос е осъществила контакти и кореспонденция с множество институции, имащи отношение по казуса. Осъществени са многократни посещения в дома на семейството и срещи с детето и родителите. Проведени са екипни срещи за обсъждане на обстоятелствата свързани със създалата се ситуация. Системно са осъществявани прегледи на плана за действие, съгласно регламентираните срокове и при промяна на обстоятелствата.
От социалната служба е оказвано необходимото съдействие и подкрепа на г-н Н.Е.Ю. да осъществява нормално режима на лични отношения със сина си. Социален работник от ОЗД присъства заедно с полицейски служител на срещите между бащата и детето, като това се осъществява и в почивни дни.
В резултат на извършената проверка от ДАЗД не са установени данни за нарушаване правата на детето Е.Н.Е., регламентирани в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
По данни на социален работник от отдела за закрила на детето при ДСП гр. Айтос, в досието на детето се съдържа Заповед за защита на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие от 19.02.2013 г. Заповедта е издадена на майката - Н.Х.А. в качеството й на законен представител на детето. Със заповедта бащата на детето се задължава да се въздържа от упражняване на каквато и да била форма от физически и психически тормоз спрямо детето Е.Е. Бащата се задължава да посещава специализирана програма за извършители на насилие към Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Търговище. Заповедта е обжалвана пред Бургаски окръжен съд от двамата родители поотделно. С Решение от 18.04.2013 г. Бургаският окръжен съд е отменил решението на районен съд гр. Айтос в частта, с което е оставена без уважение молбата за защита по чл. 5 от Закона за защита от домашното насилие и е постановил, че задължава ответника Н.Е.Ю. да се въздържа от упражняване на под каквато и да е форма на физически и психически тормоз спрямо молителката Н.Х.А. Бургаският окръжен съд е потвърдил решението на Районен съд гр. Айтос в останалата част.
По информация, получена от майката на Е.Е., бащата е обжалвал решението на Бургаския окръжен съд пред Върховен касационен съд, като молбата на бащата е отхвърлена.
Към настоящата информация г-жа Жечева е предоставила предоставените от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Айтос Заповед за защита и Решение на Бургаския окръжен съд.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило искане за становище с рег. № П-126 от 08.01.2015 г. от г-жа Пенка Добрева, директор на Дирекция „Социално подпомагане" - Айтос (ДСП), която е предприела мерки за закрила в семейна среда, а също така работи по случая на детето Е.Н.Е. с ЕГН 0***** от месец февруари 2011 г. Г-жа Добрева информира КЗЛД, че във връзка с това са извършвани посещения в дома на детето, провеждани са срещи с детето, майката, родителите й, изготвяни са протоколи от срещите, доклади, както и задължителните документи при управление на случай /оценяване на случая, планове за действие, протоколи от преглед на случая и изпълнението на плана за действие, протоколи от екипни обсъждания, доклади при предприемане на мярка за закрила, доклади от доставчика на социална услуга и др./, изисквана е и е получавана информация от други институции. Бащата на детето Н.Е.Ю. подава сигнали и жалби до различни институции - РУП Айтос, ТД на НАП Бургас, РЦЗ Бургас, Районна прокуратура Айтос, Районна прокуратура Бургас, Окръжна прокуратура Бургас, ДАЗД, РДСП - Бургас, ДСП - Айтос и ДСП - Попово, срещу бившата си съпруга.
При проведените срещи и разговори от ОЗД при ДСП - Айтос с г-н Н.Е.Ю. му е разяснено, че с действията си не допринася за преодоляване на конфликтите между него и майката на детето му и не поставя като приоритет интересите на сина си, а задълбочава кризата помежду им.
На 13.12.2014 г. е постъпило заявление от г-н Н.Е.Ю. да му бъде предоставен достъп до преписки, протоколи, както и всички съпътстващи документи от проверките на ДСП - Айтос и другите административни и съдебни органи във връзка с подадените от него жалби и сигнали, както и да му бъде предоставен достъп до документите подадени от негово име до ДСП - Айтос.
Предвид горепосоченото, г-жа Пенка Добрева, моли КЗЛД да й бъде разяснено доколко е редно ДСП - Айтос да предостави достъп на г -н Н.Е.Ю. до посочените документи, в които има информация, чрез която може да се разкрият лични данни и на трети лица, както и да ни бъде указан начина на предоставянето й.
Към искането г-жа Добрева прилага копие на заявление от Н.Е.Ю.
Правен анализ:
Законът за закрила на детето урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности. Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. Държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание по предложение на Министерския съвет Национална стратегия за детето, изградена върху принципите на Закона за закрила на детето. В изпълнение на националната стратегия Министерският съвет приема Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика за закрила на детето и създават подходящи условия за неговото развитие.
Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години. Е.Н.Е., роден на 31.03.2008 г. по смисъла на чл. 2 от Закона за закрила на детето е дете и попада под закрилата на същия закон.
Закрилата на детето се осъществява чрез:
1. председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия;
2. дирекции "Социално подпомагане";
3. министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на здравеопазването и кметовете на общини.
Държавната агенция за закрила на детето се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя. Председателят е едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на закрилата на детето в Република България.
Съгласно разпоредбите на Закона за лицата и семейството (ЗЛС) - всяко лице, от момента на раждането си, придобива способността да бъде носител на права и задължения.С навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез своите действия да придобиват права и да се задължават.
Според разпоредбите на чл. 3 от ЗЛС, лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни. Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила на дететовсеки родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете може да иска и да получава съдействие от органите по този закон.
Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, имат право да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, предприемани по този закон, с изключение на случаите, когато всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването им би засегнало тези интереси, и могат да поискат промяна на мерките при изменение на обстоятелствата.
Член 2, ал. 1 от ЗЗЛД определя понятието лични данни като „всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци”. Предоставянето на данни от Държавна агенция за закрила на детето и Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Айтос, би било действие по обработване на лични данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, а именно - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Обработването на лични данни следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Държавната агенция за закрила на детето обработва лични данни, на основание чл. 4, ал. 6 от ЗЗЛД, т.е., обработването на лични данни е допустимо, когато обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните. Законът, който налага необходимостта от обработване на лични данни от Държавната агенция за закрила на детето е Законът за закрила на детето. Държавната агенция за закрила на детето е вписана в Регистъра на администратори на лични данни към КЗЛД под идентификационен номер 000429.
Законово определение на понятието обществена информация дава разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно, обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Така определената информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти - държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Съгласно легалното определение, исканата информация в изложения казус, не представлява обществена информация, съдържаща се във всички преписки, протоколи, както и всички съпътстващи документи по проверки, извършени от ДАЗД и други институции, свързани с детето на г-н Н.Е.Ю., изисквани от същия.
В конкретния казус могат да намерят приложение и разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от ЗЗЛД, а именно – разпоредбите относно правата на физическите лица. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. Следователно във връзка с разпоредбите на чл. 3 от ЗЛС, а именно, това че лицата,които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни и следователно вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници, г-н Н.Е.Ю., като законен представител – родител следва да извършва правни действия вместо своето дете и от негово име. Г-н Н.Е.Ю. може да иска и да получава съдействие от органите по Закона за закрила на детето, а именно чл. 8, ал. 1.
Комисията за защита на личните данни изразява становища по конкретни казус с цел гарантиране на пълен и всеобхватен анализ на съответния случай и отчитане на неговата специфика. Предвид това настоящото становище не би могло да се счита за трайна тълкувателна практика при подаване на заявления за достъп по ЗЗЛД, тъй като Комисията следва да разглежда всеки новонастъпил казус в неговата конкретика. Предвид това настоящото становище не може да се счита за тълкувателна практика при прилагане на ЗДОИ и ЗЗЛД.   
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 3 от Закона за лицата и семейството, Държавна агенция за закрила на детето, а също така и Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Айтос, могат да предоставят исканата със заявлението за достъп до лични данни информация на г-н Н.Е.Ю., в качеството му на родител на малолетното дете Е.Е.
Настоящото становище не може да се счита за тълкувателна практика при прилагане на ЗЗЛД, предвид необходимостта Комисията за защита на личните данни да разгледа всеки казус в неговата конкретика и да се произнесе в открито заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи постъпило заявление за достъп до лични данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings