Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П - 8 /2015 г.
гр. София, 03.02.2015 г. 

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-8/05.01.2015 год. от Ралица Стоянова в качеството Секретар на Столична община, гр. София по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 22.01.2015 г., разгледа преписка с вх. № П - 8 от 05.01.2015 г. от Ралица Стоянова в качеството на Секретар на Столична община, гр. София, п.к. 1000, ул. „Московска” № 33, в което посочва, че в Столична община e постъпило писмо с вх. рег. № СО-0500-2044 от 17.11.2014 г. от Комисията за защита от дискриминация, с което на основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр) изискват информация от Столична община, относно постоянен и настоящ адрес на физическо лице, във връзка с образувана в Комисията преписка с рег. № 121 от 2014 г.
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, в отговор на запитване от Столична община, заема становище, че по отношение на поставения въпрос, преценката и решението за предоставяне на лични данни за постоянен и настоящ адрес от регистъра на населението е изцяло в компетентността на Столична община, като администратор на лични данни.
Във връзка с гореизложеното, Столична община моли КЗЛД за становище, съобразно чл. 6 и чл. 10 от Закона за защита на личните данни, относно искането за предоставяне на исканата информация от Столична община на КЗД.
Правен анализ:
Предоставянето от един администратор (Столична община) на друг администратор (в случая Комисията за защита от дискриминация) на лични данни на физически лица, съдържащи се в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), представлява „Обработване на личните данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „..всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като .. разкриване чрез предаване … предоставяне”.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, който урежда алтернативни основания, при наличието на които се допуска обработването на лични данни. Според чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗЗЛД обработването на лични данни се допуска, ако е необходимо за изпълнение на установено задължение на администратора на лични данни, а също така, ако е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните. Тези нормативни задължения са възпроизведени и в текста на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация, съгласно който данните от ЕСГРАОН се предоставят на държавни органи и институции, съобразно законоустановените им правомощия. Нормативното правомощие на Комисията за защита от дискриминация, в качеството на администратор на личните данни, е отразено в чл. 56, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 2 от ЗЗДискр, където е установено, че при осъществяване на своите правомощия Комисията за защита от дискриминация има право да изисква обяснения от проучваните лица по въпроси, свързани с проучването, както и, че всички лица, държавни и местни органи оказват съдействие на комисията в хода на проучването, като са длъжни да предоставят исканите сведения и документи и да дадат необходимите обяснения.
Законът за гражданската регистрация (ЗГР) урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в НБД „Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е НБД „Население”.
Нормативните предпоставки за предоставяне на данни от НБД „Население” са възпроизведени в текста на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация, а именно данните от ЕСГРАОН се предоставят на държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр) урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.
Съгласно разпоредбите на чл. 40 от ЗЗДискр,Комисията за защита от дискриминация, е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите.Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на ЗЗДискрили други закони, уреждащи равенство в третирането.
Производство пред Комисията за защита от дискриминация, се образува по: жалба на засегнатите лица;инициатива на комисията или сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи.
При образувано производство, докладчикът започва процедура по проучване, в която събира писмени доказателства, необходими за пълното и всестранно изясняване на обстоятелствата, като ползва служители и външни експерти. Всички лица, държавни и местни органи оказват съдействие на комисията в хода на проучването, като са длъжни да предоставят исканите сведения и документи и да дадат необходимите обяснения.Наличието на търговска, производствена или друга защитена от закон тайна не може да бъде основание за отказ от съдействие.Когато е налице основание за достъп до класифицирана информация, тя се предоставя по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
При осъществяване на своите правомощия комисията има право да изисква документи и друга информация, свързана с проучването;да изисква обяснения от проучваните лица по въпроси, свързани с проучването;да разпитва свидетели.При отказ да се предостави информация, поискана от комисията, или при отказ да се предостави достъп до помещения, както и в други случаи на неоказване на съдействие на комисията, виновните лица носят отговорност по този закон (чл. 56 от ЗЗДискр).
Следователно, нормативно установено е задължението на администратора на лични данни Столична община, да предостави на Комисията за защита от дискриминация исканата информация, в качеството на държавна институция, съобразно законоустановените й правомощия, установени в ЗЗДискр, а също така е налице и упражняване на правомощията на Комисията за защита от дискриминация, предоставени на същата със ЗЗДискр.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
 Столична община може да предостави на Комисията за защита от дискриминация информация от ЕСГРАОН, поддържана на общинско ниво от Столична община, относно постоянен и настоящ адрес на физическо лице, във връзка с производство по преписка № 121/2014 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за защита на личните данни във връзка с  чл. 55, ал. 2 и чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от дискриминация, както и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings