Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-765/06.06.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-765/06.06.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-765/2014 г.
София, 17.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 19.11.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 22, ал. 5 и чл. 42, ал. 8 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-765/06.06.2014 г., подадена от М.Л.Д. срещу „А.К.” ЕООД.
Господин М.Л.Д. уведомява, че от известно време получава обаждания от служители на „А.К.” ЕООД. Жалбоподателят твърди, че при тези обаждания многократно е заявявал, че желае личните данни, с които разполага дружеството да бъдат заличени и че не желае да бъде безпокоен в бъдеще по телефона.
На 03.06.2014 г. господин М.Л.Д. получава отново обаждане от „А.К.” ЕООД и служителят на фирмата се обръща към него поименно с поредното предложение за изпращане на имейл с оферта.
Предвид горното, жалбоподателят иска от комисията да установи начина, по който „А.К.” ЕООД е придобило личните му данни, да установи защо личните му данни не са заличени от дружеството и в случай, че КЗЛД установи неправомерно обработване на личните му данни, да постанови решение, с което да наложи санкция на администратора на лични данни.
С писмо рег. № П-4376/09.07.2014 г. на председателя на КЗЛД, изпратено на адреса на дружеството, посочен в Търговския регистър, от „А.К.” ЕООД е изискано писмено становище по описания случай, ведно с относимите доказателства. Видно от известието за доставяне писмото се е върнало в КЗЛД - в цялост – с отбелязване, че получателят е неизвестен на адреса.
Междувременно, господин М.Л.Д. отправя запитване за хода на административното производство по подадената от него жалба и е уведомен - с писмо рег. № П-4977/04.08.2014 г. на председателя на КЗЛД, че на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писмо рег. № П-4376/09.07.2014 г. на председателя на КЗЛД, от „А.К.” ЕООД е изискано предоставяне на писмено становище, но писмото се е върнало в цялост и се полагат усилия за установяване на актуалния адрес на администратора на лични данни.
След установяване на втори възможен адрес, до „А.К.” ЕООД е отправено писмо - рег. № П-4973/04.08.2014 г. на председателя на КЗЛД. Изискано е представяне на становище по случая в 7-дневен срок. Видно от известието за доставяне, писмото е получено на 11.08.2014 г., но становище не е представено нито в посочения срок, нито по-късно.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД. Жалбата, подадена от М.Л.Д. срещу „А.К.” ЕООД отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу „А.К.” ЕООД - администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД.
На свое редовно заседание, проведено на 15.10.2014 г. КЗЛД обявява жалба рег. № Ж-765/06.06.2014 г., подадена от М.Л.Д. срещу „А.К.” ЕООД за допустима. На основание чл. 38, ал 3 от ПДКЗЛДНА комисията конституира „А.К.” ЕООД като ответна страна в производството и взема решение от жалбоподателя да се изиска конкретизиране на вида и обема лични данни, които счита неправомерно обработени от „А.К.” ЕООД. Взето е решение от дружеството да бъде изискано, повторно, становище по жалбата, ведно с относимите доказателства, като му бъдат напомнени задълженията, вменени в негова тежест по силата на  чл. 22, от ЗЗЛД, както и отговорността, предвидена от закона при неизпълнението им. До „А.К.” ЕООД е отправено писмо рег. № П-7453/28.10.2014 г., което според известието за доставяне е получено на 29.10.2014 г.
В предоставения срок и към момента на провеждане на заседанието на КЗЛД от 19.11.2014 г., „А.К.” ЕООД не депозира становище и не ангажира доказателства по жалба рег. № Ж-765/06.06.2014 г.
Разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗЗЛД вменява на всички лица, които обработват лични данни да оказват съдействие на КЗЛД при упражняване на правомощията й. В конкретния случай се твърди неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя от „А.К.” ЕООД, от което следва, че за него е възникнало задължение за оказване на съдействие на КЗЛД, още повече, че дружеството е конституирано като ответна страна в образуваното пред комисията административно производство.
В чл. 36, ал. 2 от АПК е разписано, че страните в административното производство оказват съдействие на административния орган при събиране на доказателства и са длъжни да представят доказателства, които се намират при тях и не се намират при органа.
Според чл. 15 от АПК страни в административното производство могат да бъдат административният орган, прокурорът, както и всеки гражданин или организация. Тоест, в тежест на „А.К.” ЕООД е възникнало определеното с кодекса задължение за оказване на съдействие при събиране на доказателства. Това задължение не е изпълнено от дружеството нито в срока, указан от комисията, нито до момента на постановяване на настоящото решение.
Предвид изложеното, Комисията за защита на личните приема, че „А.К.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***** и с адрес за кореспонденция ****, представлявано от И.П.С., е нарушило разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗЗЛД.
Липсата на предоставяне на информация от „А.К.” ЕООД създава затруднения на КЗЛД при установяване на всички факти и обстоятелства от значение за жалбата, подадена от М.Л.Д. Във връзка с необходимостта от установяване на истинността по случая като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от АПК, КЗЛД приема, че има извършено административно нарушение, изразяващо се в отказ от съдействие от страна на „А.К.” ЕООД, поради което на основание чл. 42, ал. 8 от ЗЗЛД,
РЕШИ:
Налага административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева на „А.К.” ЕООД - с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***** и с адрес за кореспонденция ****, представлявано от И.П.С., за нарушение на разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗЗЛД – отказ от съдействие на КЗЛД при упражняване на правомощията й.
След влизане в сила на настоящето решение, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров”№ 2 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD 
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
 
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-765/06.06.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings