Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № П-5371/21.08.2014 г.

Решение по жалба с рег. № П-5371/21.08.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ П-5371/2014 г.
София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 12.11.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № П-5371/21.08.2014 г., подадена от Т.П.К. срещу „К.“ ООД.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с препратена за разглеждане по компетентност от Комисията за защита на потребителите жалба рег. № П-5371/ 21.08.2014 г., подадена от Т.П.К. срещу „К.“ ООД, в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката, във връзка със сключен между нея и дружеството договор за заем.
Жалбоподателката информира, че е изтеглила бърз кредит от „К.“ ООД на стойност 700 лв. (седемстотин лева), вноските по който са седмични и в размер на 81 лв. (осемдесет и един лева). Жалбоподателката сочи, че месец юли не успяла да внесе сумата на падежа и твърди, че по този повод кредитора – „К.“ ООД разлепил, във входа на блока в който живее, съобщения съдържащи трите й имена и сумата, която дължи по кредита. 
Госпожа Т.П.К. счита, че действията на дружеството по „разлепване на личните й данни на обществени места“ са недопустими и моли Комисията за съдействие.
Към жалбата са приложени копия на: договор за заем № 56151/26.03.2014 г., по описа на „К.“ ООД; писмо от „К.“ ООД, адресирано до жалбоподателката и стикер с логото на дружеството.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая от „К.“ ООД е изискано писмено становище и представяне на относими доказателства.
В отговор от дружеството изразяват становище (С-498/16.09.2014 г.) по жалбата, в което сочат, че между „К.“ ООД и жалбоподателката е сключен договор за паричен заем № 56151/26.03.2014 г. за сума в размер на 700 лв. и допълват, че г-жа Т.П.К. е била некоректен платец по договора и е заплащала първите 10 погасителни вноски със закъснение, след падежа.
Сочат, че неразделна чат от сключения договор са Общите условия на дружеството и допълват, че съгласно чл. 9, т. 4 от тях, при неизпълнение от страна на заемателя, дружеството има право да го извести за неизпълнението чрез електронно съобщение, телефонно позвъняване, писмо или по друг позволен от закона начин.
По отношение на твърденията на жалбоподателката, че служители на дружеството са разпространяват личните й данни, чрез разлепване на съобщения съдържащи личните й данни, намират същите за неоснователни и недоказани.
От „К.“ ООД потвърждават, че представеното от жалбоподателката уведомително писмо е бланка, която ползва дружеството и твърдят, че същото в връчено лично на г-жа Т.П.К. Оспорват изложените от жалбоподателката твърдения и сочат, че нямат данни за лицето поставило стикера и навеждат твърдения, че същия може да е поставен от трети недобросъвестни лица. Твърдят, че дружеството няма практика да поставя стикери на публични места, както и че уведомителни стикери се залепват само в случай, че не е осъществен контакт със съответното лице, както и че поставяните от дружеството стикери са неперсонализирани.
Към становището е приложено копие на Общите условия към индивидуалните договори за паричен заем, сключвани от „К.“ ООД.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба рег. № П-5371/21.08.2014 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. С нея е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу „К.“ ООД, което дружеството безспорно има качеството на администратор на лични данни и има за предмет неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката от страна на дружеството.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подало е заявление за регистрация и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 293379 и заявени регистри „Клиенти“ и „Персонал“.
На проведено на 01.10.2014 г. заседание на Комисията за защита на личните данни, жалбата е приета за допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – Т.П.К. и ответна страна – „К.“ ООД, в качеството му на администратор на лични данни.
Страните са редовно уведомени за насроченото за 05.11.2014 г. открито заседание на Комисията, за разглеждане на жалбата в открито засеание.
Жалбоподателелката – редовно уведомена, не се явява, не се представлява.
Ответната страна – редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт М. и юрисконсулт С., с представени в заседанието пълномощни. Юрисконсулт М. няма доказателствени искания, представя и Комисията приема заверено копие на заповед № 74/21.02.2014 г., по описа на „К.“ ООД, относно приемане на нови Общи условия, неразделна част от индивидуалните договори за паричен заем, сключвани с „К.“ ООД. Процесуалният представител на дружеството оспорва жалбата и моли Комисията да я остави без уважение, като неоснователна и недоказана, по изложени заседанието аргументи. В уточнение и допълнение на писменото становище депозирано от дружеството юрисконсулт М. твърди, че представеното от жалбоподателката писмо – уведомление не е получено лично от г-жа Т.П.К. и допълва, че по повод случая е извършена проверка, но не са установени твърдените от г-жа Т.П.К. обстоятелства, а именно че служители на дружеството са разлепили съобщения съдържащи личните й данни на посочените в жалбата места.
С решение на Комисията, обективирано в Протокол № 45/05.11.2014 г. и съобразно чл. 9, ал. 3 от ЗЗЛД, вземането на решение по съществото на жалбата е отложено.
На проведено на 12.11.2014 г. заседание на КЗЛД жалбата е разгледана по същество.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба рег. № П-5371/21.08.2014 г. е неоснователна.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че между страните Т.П.К. и „К.“ ООД е сключен договор за паричен заем № 56151/26.03.2014 г. и на жалбоподателката – г-жа Т.П.К. е предоставена сумата от 700 лв. (седемстотин лева). Видно от съдържанието на договора, същия е за срок от 30 седмици и размер на двуседмичната погасителна вноска от 81 лв. (осемдесет и един лева).
Страните не спорят, че вноските за месец юли са погасени след падежа, безспорно е също и че жалбоподателката е предоставила личните си данни доброволно за целите на договора. С подписването му г-жа Т.П.К. е декларирала (чл. 1 от договора), че е запозната и приема Общите условия (ОУ) на „К.“ ООД, приложими към договор за заем, в това число и правото на дружеството при неизпълнение от нейна страна да я извести за неизпълнението чрез електронно съобщение, телефонно позвъняване, писмо или по друг позволен от закона начин. Обработването на лични данни на жалбоподателката от „К.“ ООД за целите на сключения между страните договор е законосъобразно.
От събраните по административната преписка доказателства не се установи обработване на личните данни на жалбоподателката от „К.“ ООД, чрез действия по разлепване на съобщения съдържащи личните й данни на общодостъпни места. Изложените от жалбоподателката твърдения в тази насока са недоказани и оспорени от дружеството.
Съобразно правилото за разпределяне на доказателствената тежест в процеса и въпреки предоставената на жалбоподателката правна възможност да представи доказателства в подкрепа на твърденията си и указанията, дадени в тази насока, такива не са ангажирани. Г-жа Т.П.К. не е представила доказателства (снимков материал, свидетелски показания или др.) в подкрепа на твърденията си, че писмото и стикера, съдържащи личните й данни „са разлепени на общодостъпни места“- в хода на блока в който живее, още по-малко доказателства, че разпространението е извършено от дружеството, а не от трето недобросъвестно лице, каквито твърдения навеждат от „К.“ ООД.
С оглед гореизложеното Комисията счита, че не са налице доказателства обосноваващи извода, че „К.“ ООД е обработило личните данни на жалбоподателката, чрез действия по разпространяването им по указания в жалбата начин, в тази връзка намира подадената от г-жа Т.П.К. жалба за неоснователна, като недоказана и я оставя без уважение.
Госпожа Мария Матева – член на Комисията за защита на личните данни счита жалбата за основателна и в тази връзка изразява особено мнение по случая. Госпожа Матева счита, че от събраните доказателства и в частност изложените в откритото заседание твърдения на процесуалния представител на дружеството в насока, че представеното от жалбоподателката писмо-уведомление не е връчено лично на г-жа Т.П.К., се налага извода че „К.“ ООД е обработило неправомерно личните й данни, като е допуснало, чрез разлепване на адресираното до г-жа Т.П.К. уведомление на посочените в жалбата писма, същите да бъдат достъпни до неопределен кръг лица.  
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалба рег. № П-5371/21.08.2014 г., подадена от Т.П.К. срещу „К.“ ООД, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
O.M. Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № П-5371/21.08.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings