Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-945/15.09.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-945/15.09.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-945/2014 г.
гр. София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 12.11.2014 г. (Протокол № 47), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административния орган за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № Ж-945/15.09.2014 г. от В.Е.Х. срещу „Ф.П.” ЕООД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за злоупотреба с лични данни. Жалбоподателят посочва, че на 03.09.2014 г. след извършена проверка в ТД на НАП – София установява, че личните му данни са използвани без неговото знание и съгласие от „Ф.П.” ЕООД. От инспектор по приходите е уведомен, че посоченото дружество е декларирало „несъществуващ” трудов договор, сключен на 26.02.2010 г. и прекратен на 03.09.2014 г. Жалбоподателят е обезпокоен и счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни, тъй като никога не работил и не е имал взаимоотношения с „Ф.П.” ЕООД. Притеснен е, че без знанието и съгласието му е сключен трудов договор на негово име. Моли Комисията да предприеме съответни действия с оглед своята компетентност. Посочва, че по случая е подал молба с рег. № 43332 от 11.09.2014 г. в Софийска районна прокуратура.
Към жалбата не са приложени доказателства.
С оглед изясняване на факти и обстоятелства по случая, с писма с изх. № П-6602/09.10.2014 г. и № П-6732/10.10.2014 г. на Председателя на КЗЛД, съответно от Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната агенция за приходите (НАП) е изискана информация за декларирани трудови договори на името на г-н В.Е.Х.
В отговор, с писмо вх. № П-7243/22.10.2014 г., НОИ изпраща справка с наличната информация за уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда от Регистъра на трудовите договори на НОИ. Установено е, че за лицето В.Е.Х. от „Ф.П.” ЕООД е подадено уведомление за сключен на 26.02.2010 г. трудов договор и прекратен на 01.09.2011 г.
От Национална агенция за приходите е изпратена справка с вх. № П-7556/30.10.2014 г. за актуалното състояние на трудовите договори за лицето В.Е.Х.
С писмо изх. № П-6514/-7.10.2014 г. на Председателя на КЗЛД, както и по реда на чл. 61 от АПК, на основание чл. 26 от АПК „Ф.П.” ЕООД е уведомено за откритото административно производство в КЗЛД. От администратора на лични данни е изискано становище, ведно с относими доказателства по жалбата.
В условията на служебното начало, с писмо изх. № П-6419/06.10.2014 г. на Председателя на КЗЛД, от Софийска районна прокуратура е изискана информация за хода и резултатите от предприетите действия по жалбата на г-н В.Е.Х.
С писмо вх. № П-7334/24.10.2014 г. Софийска районна прокуратура уведомява Комисията, че по молбата на В.Е.Х. е образувана пр. пр. № 43332/14 г. по описа на СРП. Към настоящия момент се извършва проверка, която не е приключила.
С писмо изх. № П-6867/14.10.2014 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателят е уведомен за предприетите действия по случая както на пощенския, така и на електронния адрес
Жалбата, подадена от В.Е.Х. срещу „Ф.П.” ЕООД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията за защита на личните данни е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес, подадена е в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „Ф.П.” ЕООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
От отдел „Регистър и отчетност” към КЗЛД е изискана служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри за наличие на заявление от „Ф.П.” ЕООД за регистрация към КЗЛД.При извършената проверка е установено, че към 10.11.2014 г. „Ф.П.” ЕООД не е подало заявление за регистрация, съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, съответно не е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Посоченото дружество не е подало молба за освобождаване от задължение за регистрация като администратор на лични данни, съответно не е освобождавано по надлежния ред от такава регистрация.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-н В.Е.Х., изразяваща се в сключването на трудов договор без знанието и съгласието му. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД ”употреба” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
От събраните към административната преписка доказателства е установено, че по молба на В.Е.Х. е сезирана Софийска районна прокуратура. Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата с писмо вх. № П-7334/24.10.2014 г., по жалбата на г-н В.Е.Х. е образувана пр. пр. № 43332/14 г. по описа на СРП. Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са от значение за произнасяне на Решение от КЗЛД.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, анализирайки предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, чл. 27, ал. 2 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1.Обявява жалба с рег. № Ж-945/15.09.2014 г. от В.Е.Х. срещу „Ф.П.” ЕООДза допустима.
2.Конституира като страни в административното производство жалбоподателя В.Е.Х. и ответна страна - „Ф.П.” ЕООДв качеството му на администратор на лични данни.
3.Спира административното производство по жалбата до отпадане на основанията за спирането му.
 
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-945/15.09.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings