Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-922/08.09.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-922/08.09.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-922/2014 г.
София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 12.11.2014 г. (Протокол № 47), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административния орган за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № Ж-922/08.09.2014 г. от Б.М.С.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за злоупотреба с лични данни. Жалбоподателят посочва, че в началото на 2014 г. е бил призован на разпит във 02 РУ-ОД на МВР – гр. Р. относно закупуване на СИМ карта на негово име. Господин Б.М.С. твърди, че е абонат на „М.” ЕАД от 2001 г. и притежава една СИМ карта и не е сключвал нов договор с оператора. По препоръка на служители на МВР е анулирал личната си карта и на 25.03.2014 г. си е издал нови документи за самоличност. Жалбоподателят твърди, че е бил призоваван повторно, както и на 04.09.2014 г. за трети път е разпитван от разследващите органи по същия случай. При извършена проверка в офиси на трите мобилни оператора, г-н Б.М.С. е установил, че на негово име са закупени 7 бр. СИМ карти към БТК ЕАД. Заявява, че никога не е бил клиент на този оператор и счита, че служител от В. е злоупотребил с личните му данни, поради което е подал жалба и до БТК ЕАД. Б.М.С. посочва, че по случая в МВР се извършва проверка. Моли Комисията за защита на личните данни да предприеме съответни действия с оглед своята компетентност.
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условието на служебното начало, с писмо изх. № П-6042/24.09.2014 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от АПК, БТК ЕАД е уведомено за откритото в КЗЛД административно производство по жалбата. На основание чл. 36 от АПК от администратора на лични данни е изискано становище по случая, заверени копия на настоящи и прекратени договори, сключени с жалбоподателя и Общи условия, актуални към сключването им, както и други относими доказателства към жалбата.
В отговор, с писмо вх. № С-615/20.10.2014 г. БТК ЕАД депозира становище, в което посочва, че жалбоподателят е титуляр на 5 мобилни номера от номерационния план на БТК ЕАД. Твърди се, че заявленията за регистрация на предплатени карти са попълнени, респ. активирани от подизпълнител на БТК ЕАД – „Б.Т.” АД на основание договор за продажба на карти, ваучери и фонокарти. Във връзка с образуваното досъдебно производство по случая, БТК ЕАД моли Комисията на основание чл. 56, ал. 1, т. 5 от АПК да спре административното производство.
Към писмото са приложени копия на: 5 бр. заявления за регистрация на предплатени карти и пълномощно на Б.И. и Р.И.
С оглед изясняване на факти и обстоятелства по случая, с писмо изх. № П-6043/24.09.2014 г. на Председателя на КЗЛД, от „М.” ЕАД е изискано становище по случая. С писмо вх. № С-552/03.10.2014 г. М. уведомява Комисията, че единственият телефонен номер в мрежата на „М.” ЕАД, който може да бъде свързан с жалбоподателя, е собственост на търговско дружество „Б.” ЕООД. М. заявява, че не е предоставяло лични данни на абонати на трети лица, в т.ч. и на агенции за събиране на вземания.
Към писмото са приложени заверени копия на Анекс към Договор № Е1022055 от 19.06.2012 г. и Приложение № 1 към него и пълномощно на М.Й.
С писмо изх. № П-6080/25.09.2014 г. на Председателя на КЗЛД, от 02 РУП-МВР – гр. Р. е изискана информация за хода и резултатите от предприетите действия по жалбата на г-н Б.М.С.
В отговор, с писмо вх. № П-6570/08.10.2014 г., 02 РУП-МВР – гр. Р. уведомява Комисията, че Б.М.С. е разпитван по делегация няколко пъти в качеството му на свидетел по досъдебни производства, образувани в ОДМВР – Б., ОДМВР – С. и ОДМВР – В. От 02 РУП-МВР – гр. Р. посочват, че не разполагат с информация какви данни се съдържат в съответните производства и как са приключени същите.
С писмо изх. № П-6044/24.09.2014 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателят е уведомен за откритото административно производство и за предприетите действия по жалбата.
С писмо вх. № П-6753/10.10.2014 г., г-н Б.М.С. заявява, че поддържа жалбата си срещу БТК ЕАД. Посочва, че е подал жалба до В., но не е останал удовлетворен от постъпилия отговор, поради което е подал жалбата си повторно.
Към писмото са приложени копия на: Жалба с вх. № 04.09.2014 г. до БТК ЕАД и отговор от 09.09.2014 г.
Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата с писмо вх. № П-6570/08.10.2014 г. от 02 РУП-МВР – гр. Р., във връзка със закупените на името на жалбоподателя СИМ карти, в ОДМВР – Б., ОДМВР – С. и ОДМВР – В. са образувани досъдебни производства. Резултатите и заключенията от образуваните производства могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са от значение за произнасяне от КЗЛД.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, анализирайки предоставените писмени становища и доказателства в цялост, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Спира административното производство по жалба с рег. № Ж-922/08.09.2014 г., подадена от Б.М.С., до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-922/08.09.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings