Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-832/21.07.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-832/21.07.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-832/2014 г.
София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД, в заседание проведено на 12.11.2014 г. (Протокол № 47), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа редовността на искане с вх. № Ж-832/21.07.2014 г. от М.К.
От Комисията за регулиране на съобщенията доКомисията за защита на личните данни (КЗЛД) е препратена по компетентност жалба, съдържаща твърдения за злоупотреба с лични данни. Жалбоподателката посочва, че в продължение на няколко месеца е притеснявана по телефона от служител на „С.Г.Г.” ООД за наличие на задължение към БТК ЕАД в размер 100.00 лв., което следва да заплати. Госпожа М.К. е обезпокоена, че личните ѝ данни са достояние на фирма, с която няма взаимоотношения. Твърди, че последният телефонен разговор е проведен на 02.07.2014 г. от мобилен номер *****. Моли Комисията за регулиране на съобщенията за съдействие.
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на служебното начало, с писмо изх. № П-5361/21.08.2014 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от АПК, БТК ЕАД е уведомено за откритото административно производство. На основание чл. 36 от АПК от администратора на лични данни е изискано становище, заверени копия на прекратени и настоящи договори, +сключени с жалбоподателката, доказателства за наличие на неизплатени нейни задължения, договор със „С.Г.Г.” ООД, като и други относими доказателсва към случая.
В отговор, с писмо вх. № М-220/10.09.2014 г. БТК ЕАД депозира становище, в което изказва твърдения за нередовност но жалбата на г-жа М.К. Посочва, че в жалбата са посочени единствено двете имена на жалбоподателката, поради което не е възможно извършването на проверка в базата данни на оператора. Към писмото са приложени пълномощно на Б.И. и Р.Й.
В отговор на писмо изх. № П-5396/22.08.2014 г. на Председателя на КЗЛД, фирмата за събиране на вземания „С.Г.Г.” ООД депозира становище, в което посочва, че по силата на сключен договор за цесия с БТК ЕАД, дружеството изкупува и събира просрочени и неизплатени задължения от абонати на мобилния оператор. В правото си на кредитор с всички произтичащи от това права и задължения, „С.Г.Г.” ООД предприема действия по извънсъдебно събиране на вземания на БТК ЕАД. За конкретния случай се твърди, че неизплатеното задължение на М.К. е част от извършената цесия, с оглед на което жалбоподателката е надлежно уведомена според нормите на чл. 99 от ЗЗД. „С.Г.Г.” ООД счита жалбата за неоснователна, тъй като в качеството си на администратор на лични данни дружеството има право да обработва личните данни на длъжници на оператора, в т.ч. и на г-жа М.К. Фирмата за събиране на вземания уточнява, че след проведените разговори с жалбоподателката, тя е заплатила сумата 20.00 лв. и към днешна дата задължението ѝ към БТК ЕАД е в размер на 196.92 лв.
С писмо изх. № П-5398/22.08.2014 г. на Председателя на КЗЛД, както и със Съобщение изх. № СЩ-56/31.05.2014 г., М.К. е уведомена за приложното поле на Закона за защита на личните данни по отношение действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и за правомощията на КЗЛД. Уведомена е за правните възможности и мерки, които следва да предприеме ако счита, че правата ѝ по ЗЗЛД са нарушени и личните ѝ данни са обработени незаконосъобразно. Обяснен е реда за подаване и разглеждане от КЗЛД на искания на физически лица във връзка с нарушени техни права по Закона за защита на личните данни. В случай, че поддържа жалбата си, от г-жа М.К. е изискано да я потвърди, като подпише съдържанието ѝ, да посочи дата на твърдяното нарушение, да предостави заверено копие на договор с БТК ЕАД, както и други относими доказателства по случая (ако разполага с такива). М.К. е уведомена, че ако нередовностите не бъдат отстранени в указания срок, административното производство пред КЗЛД ще бъде прекратено.
При проведен телефонен разговор (Протокол вх. № ПР-156/29.09.2014 г.), от г-жа М.К. е изискано в срок да депозира жалбата си съгласно указанията и да подпише съдържанието ѝ.
Искането, подадено от М.К. не е съобразено с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Въпреки дадените указания, г-жа М.К. не уточнява искането си към Комисията за защита на личните данни, не посочва дата на твърдяното нарушение. Искането не е подписано и не може еднозначно да се определи от кого изхожда. Съобщено е, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
Писмото с изх. П-5398/22.08.2014 г. на Председателя на КЗЛД е изпратено както на пощенския, така и на електронния адрес на жалбоподателката. Видно от известието за доставяне, писмото е получено на 01.09.2014 г. лично от г-жа М.К., но отговор не е депозиран в деловодството на КЗЛД. В рамките на указания срок М.К. не потвърждава своето искане и не предоставя изисканата по надлежния ред информация.
Съгласно  чл. 30, ал. 1 от АПК и чл. 30, ал. 3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни и чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без разглеждане искане с вх. № Ж-832/21.07.2014 г. от М.К. като нередовно и прекратява административното производство.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-832/21.07.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings