Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-823/14.07.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-823/14.07.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-823/2014 г.
София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 12.11.2014 г. (Протокол № 47), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-823/14.07.2014 г. от Т.А.Ю. срещу „Б.Т.” ЕООД.
От Комисията за защита на потребителите (КЗП) до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е препратена по компетентност жалба от Т.А.Ю. Госпожа Т.А.Ю. е сезирала КЗП за нелегално използване на туристически лиценз. Жалбоподателката твърди, че в качеството си на управител на „Б.Т.” ЕООД е кандидатствала в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за лиценз за туристическа дейност. На 04.12.2012 г. лицензът е бил одобрен, но собственикът на посоченото дружество не е заплатил такса в размер на 2 000 лв. Т.А.Ю. заявява, че на 27.05.2013 г. е напуснала „Б.Т.” ЕООД, който факт е отразен в Търговския регистър. Нов управител на дружеството е станал неговият собственик А.Н.П., който според жалбоподателката не отговаря на изискванията на Закона за туризма за управител на туристическа фирма. Въпреки това, „наскоро” е заплатил таксата и „Б.Т.” ЕООД е вписано в публичния регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти. Госпожа Т.А.Ю. е притеснена, тъй като нейните имена са посочени като лице с право да управлява и/или да представлява вписаното юридическо лице. Настоява Комисията за защита на потребителите да извърши проверка на какви основания „Б.Т.” ЕООД ползва лиценз, като управителят му не съответства на изискванията на Закона за туризма; както и да се заличат личните ѝ данни от публичния регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти във връзка с фирма „Б.Т.” ЕООД. Жалбоподателката е описала всички обстоятелства, свързани с проблема, като се позовава на Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност. Тъй като управителят на „Б.Т.” ЕООД не отговаря на законовите изисквания, неправомерно е използвал нейната квалификация и стаж в туризма, за да получи лиценз на фирмата си. Счита, че „Б.Т.” ЕООД нелегално ползва лиценза за туристическа агентска дейност, поради което следва да бъде заличен”. 
Към жалбата са приложени копия на 2 бр. справки от Търговския регистър и 1 бр. от Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти. 
С писмо изх. № П-5290/15.08.2014 г. жалбоподателката е уведомена, че жалбата ѝ е препратена от КЗП в Комисията за защита на личните данни. Уведомена е, че в случай, че поддържа жалбата си, да я потвърди като подпише съдържанието ѝ, да предостави информация кога е узнала за твърдяното нарушение, както и да приложи относими доказателства (ако разполага с такива). Писмото е изпратено на пощенския и на електронния адрес на жалбоподателката.
При проведен разговор по телефона (Протокол с вх. № ПР-146/08.09.2014 г.), г-жа Т.А.Ю. заявява, че оттегля жалбата си срещу „Б.Т.” ЕООД и желае административното производство пред КЗЛД да бъде прекратено. Не е доволна, че жалбата ѝ е препратена от КЗП по компетентност, тъй като претенциите ѝ са насочени към „Б.Т.” ЕООД и касаят бизнес отношения.
С писмо изх. № П-5289/15.08.2014 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), „Б.Т.” ЕООД е уведомено за образуваното в КЗЛД административно производство по жалбата на г-жа Т.А.Ю. На основание чл. 36 от АПК от администратора на лични данни е изискано писмено становище, както и относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо вх. № С-433/25.08.2014 г., „Б.Т.” ЕООД депозира становище, в което посочва, че жалбата касае искане за извършване на проверка относно лиценз на дружеството, както и основанията на които същата ползва лиценза, поради което счита, че КЗЛД не притежава правомощия да се произнесе по случая. Органът, издал процесното удостоверение за регистрация за туристическа дейност е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, поради което счита, че то е компетентният орган, който следва да се произнесе по настоящата жалба. Дружеството уточнява, че Т.А.Ю. фигурира като лице, имащо право да управлява дружеството, тъй като към датата на регистрацията и датата на подаване на заявление за разрешително за туристическа дейност същата е била управител на „Б.Т.” ЕООД.
При извършена служебна справка с вх. № П-5324/18.08.2014 г. е установено, че „Б.Т.” ЕООД е започнало регистрация в КЗЛД съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, като регистрацията не е завършена, поради което дружеството не е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
Повторно е проведен телефонен разговор с Т.А.Ю. (Протокол от 07.11.2014 г.), при който жалбоподателката заявява категорично, че желае административното производство пред КЗЛД да бъде прекратено.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон. В чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
По смисъла на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. В настоящия случай жалбоподателката е сезирала КЗП с жалба, съдържаща искане за отнемане на лиценз на дружество, в което е била управител, поради неправомерно използване на нейната квалификация в туроператорската дейност. С писмо с изх. № П-5290/15.08.2014 г. на Председателя на КЗЛД жалбоподателката е уведомена за откритото административно производство пред КЗЛД. Указани са ѝ правомощията на административния орган, както и реда и начина за сезирането му. В случай, че счита, че правата ѝ по ЗЗЛД са нарушени, от г-жа Т.А.Ю. е изискано да потвърди жалбата си. В отговор, жалбоподателката прави отказ от жалбата и заявява, че желае административното производство пред КЗЛД да бъде прекратено.
В качеството си на страна в административното производство, с Протокол вх. № ПР-146/08.09.2014 г. и Протокол от 07.11.2014 г., Т.А.Ю. упражнява правото си да поиска прекратяване на производството пред КЗЛД срещу „Б.Т.” ЕООД.
Наличието на подаден отказ от жалба срещу посоченото дружество като доказателство относно разглеждания случай е потвърждение за съгласието на жалбоподателката с новите условия.
Посочената хипотеза се съдържа в чл. 56, ал. 1 от АПК, съгласно която административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало. При проведения телефонен разговор жалбоподателката категорично и ясно изразява волята си да десезира Комисията за защита на личните данни спрямо „Б.Т.” ЕООД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба с рег. № Ж-823/ 14.07.2014 г. от Т.А.Ю. срещу „Б.Т.” ЕООД.
Решението може да се обжалва пред Административен съд София – град чрез Комисията за защита на личните данни в 14-дневен срок от получаването му.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-823/14.07.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings