Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-770/09.06.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-770/09.06.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-770/2014 г.
София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева на заседание, проведено на 19.11.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба рег. № Ж-770/09.06.2014 г., подадена от С.Н.В.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба рег. № Ж-770/ 09.06.2014 г., подадена от С.Н.В., в която са изложени твърдения за злоупотреба с личните й данни в насока, че същите без нейно знание и съгласие са използвани за сключване на договор за паричен заем.
Жалбоподателката твърди, че от получено от „К.Б.“ ЕООД писмо с дата 15.11.2013 г. узнала, че има задължения към „С.Ф.Б.“ ЕООД във връзка с договор за заем № 011670. Г-жа С.Н.В. е категорична, че няма договорни отношения с „К.Б.“ ЕООД и „С.Ф.Б.“ ЕООД, не е предоставяла личните си данни на дружествата, не е искала или получавала заем или други услуги от същите. В допълнение посочва, че не е титуляр на банковата сметка по която е преведен отпусната заема сума, както и че не е ползвател на мобилен номер – ******, послужил за потвърждение на заема. 
Жалбоподателката моли Комисията да направи проверка по случая и да санкционира дружествата за злоупотреба с личните й данни. В допълнение посочва, че за случая ще сезира и прокуратурата.
Към жалбата са представени ксерокопие на: уведомление № 1243243/15.11.2013 г., по описа на „К.Б.“ ЕООД, адресирано до жалбоподателката; кореспонденция от 04.02.20114 г. и 14.05.2014 г. между жалбоподателката и „К.Б.“ ЕООД, във връзка с уведомление № 1243243/15.11.2013 г.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая от „К.Б.“ ЕООД и „С.Ф.Б.“ ЕООД са изискани писмени становища и представяне на относими доказателства.
В отговор от „К.Б.“ ЕООД изразяват становище за неоснователност на жалбата. От дружеството информират, че въз основа на сключен между „К.Б.“ ЕООД и „С.Ф.Б.“ ЕООД договор за услуги, личните данни на жалбоподателката са предоставени от „С.Ф.Б.“ ЕООД на „К.Б.“ ЕООД за целите на събиране на цедирани на „С.Ф.Б.“ ЕООД вземания на „Ф.Б.“ ЕООД към жалбоподателката.
Във връзка с горното уточняват, че жалбоподателката е страна по сключен с „Ф.Б.“ ЕООД договор за заем за сумата от 160 лв. (сто и шейсет лева), същият „отпуснат чрез онлайн заявка“, съгласно Общите правила и процедури на „Ф.Б.“ ЕООД за отпускане на заеми. Твърдят, че на 30.03.2010 г. от мобилен номер ****** е подадено искане за отпускане на заем в размер на 160 лева. Искането е подадено от лицето С.Н.В. с ЕГН ******* и адрес гр. ***** и в същото е посочен начина за получаване на заемната сума, а именно чрез банков превод по сметка с IBAN: ******. Твърдят, че на 30.03.2010 г. сумата от 160 лв. е отпусната на кредитоискателката и е преведена по посочена от нея банкова сметка. 
От дружеството твърдят, че въз основа договор за цесия от дата 10.09.2013 г., задължението на г-жа С.Н.В. към „Ф.Б.“ ЕООД е цедирано на „С.Ф.Б.“ ЕООД, а последното е възложило на „К.Б.“ ЕООД събиране на просроченото вземане в размер на 254 лв., в това число задължението по договор за заем, ведно с начислените лихви и такси.
От „К.Б.“ ЕООД твърдят, че и към момента на депозиране на становището жалбоподателката не е погасила задължението си.
Към становището са приложени заверени ксерокопия на: екранна разпечатка от електронната система на „Ф.Б.“ ЕООД относно заявка за кредит № 11670/30.03.2010 г.; Общи условия уреждащи отношенията между „Ф.Б.“ ЕООД и техните потребители, по повод предоставяне на финансови услуги от разстояние; договор за цесия с дата 10.09.2013 г., сключен между „Ф.Б.“ ЕООД и „С.Ф.Б.“ ЕООД, ведно с извадка от Анекс № 2 към договора, касаеща цедираните вземания; споразумение за обслужване, сключено на 20.09.2013 г. между „С.Ф.Б.“ ЕООД и „К.Б.“ ЕООД; пълномощно.
От страна на „С.Ф.Б.“ ЕООД е ангажирано писмено становище за неоснователност на жалбата, с приложени относими доказателства. Видно от съдържанието му е, че същото е идентично с депозираното от „К.Б.“ ЕООД становище по случая.     
В хода на административното производство жалбоподателката уведомява, че за случая е сезирала Софийска районна прокуратура (СРП) с подадена жалба рег. № 28720/13.06.2014 г. и уточнява, че по случая тече разследване.
Във връзка с твърденията на жалбоподателката и с оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от СРП е изискана информация за образуваното производство и данни за хода му.
В отговор от СРП уведомяват, че във връзка с подадена от г-жа С.Н.В. жалба с рег. № 28720/2014 г. е образувана пр. пр. № 28720/2014 г. по описа на СРП, по повод която е издадено постановление за образуване на досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс. Към писмото е приложено заверено копие на постановлението за образуване на досъдебно наказателно производство, същото от дата 06.10.2014 г.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
Подадената от г-жа С.Н.В. жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет обработване на личните данни (три имена, единен граждански номер и адрес) на жалбоподателката, чрез действия по събиране, съхранение, употреба и предоставянето им за целите на договор за паричен заем № 11670/30.03.2010 г., без знанието и съгласието на жалбоподателката. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай и с оглед събраните по административната преписка доказателства се налага извода, че личните данни на жалбоподателката са обработени от „Ф.Б.“ ЕООД, „С.Ф.Б.“ ЕООД и „К.Б.“ ЕООД, които безспорно притежават качествата на администратори на лични данни.  
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружествата са изпълнили задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подали са заявление за регистрация и са регистрирани като администратори на лични данни съответно с идент. № 247990, 202527341 и 291678.
С оглед събраните по административната преписка доказателства Комисията счита, че са налице предпоставките на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК за спиране на образуваното административно производство. Съгласно нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административният орган спира административното производство, при наличието образувано друго съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че по случая е образувано досъдебно производство по пр. пр. № 28720/2014 г., по описа на Софийска районна прокуратура, което не е приключило. Производството е за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК – за измама.
Установяването на факта има ли извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административния акт. В зависимост от резултатите на предприетите следствени действия и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни и да се ангажира административно-наказателната му отговорност по ЗЗЛД.
Водима от горното, Комисията за защита на личните данни,
Р Е Ш И :
1. Обявява жалба рег. № Ж-770/09.06.2014 г. за допустима и конституира като страни в административното производство: жалбоподател – С.Н.В. и ответни страни –„Ф.Б.“ ЕООД, „С.Ф.Б.“ ЕООД и „К.Б.“ ЕООД.
2. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК спира образуваното административно производство, до отпадане на основанието за спиране. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-770/09.06.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings