Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж 264/ 27.08.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж 264/ 27.08.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-264/2012 г.
София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 12.11.2014 г. (Протокол № 47), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж 264/ 27.08.2012 г., подадена от Х.П.Ч. срещу БТК ЕАД.
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е образувано по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, в която жалбоподателят посочва, че на 22.08.2012 г. е бил потърсен по телефона от лице, представило се за служител на „С.Г.Г.” ООД, което го е уведомило, че има неплатени задължения към В., които следва незабавно да заплати. Г-н Х.П.Ч. твърди, че е ползвал стационарен телефонен номер към БТК ЕАД, но е заплатил всичките си задължения през 2007 г. Сочи, че номерът не е негов.
Счита, че БТК ЕАД е злоупотребило с личните му данни, като ги е предоставило на фирмата за събиране на вземания, тъй като тези действия са извършени без неговото знание и съгласие. Моли Комисията с оглед правомощията си да предприеме необходимите действия по случая.
Разгледана по същество, Комисията за защита на личните данни приема, че не е налице злоупотреба с личните данни на жалбоподателя от страна на БТК ЕАД и оставя без уважение жалбата в тази част.
По отношение на „С.Г.Г.” ООД Комисията приема, че личните данни на жалбоподателя са обработени без наличие на условие за допустимост за обработването им, с които действия е нарушен чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД и налага на администратора на лични данни административно наказание – имуществена санкция в размер на 22 000 лв. (двадесет и две хиляди лева).
Решението на Комисията за защита на личните данни е обжалвано с жалба с рег. № Ж-83/06.03.2013 г. от „С.Г.Г.” ООД.
С Решение № 5412 от 07.08.2013 г. Административният съд София – град, Второ отделение, 31 състав отменя Решение № Ж 264/2012 г. от 14.02.2014 г. на КЗЛД в частта срещу „С.Г.Г.” ООД и връща преписката на Комисията за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.
АССГ счита, че по събраните в хода на административното производство доказателства не може да се направи безспорен извод за валидно съществуващо правоотношение между Х.П.Ч. и БТК ЕАД. Счита за недоказано, че в качеството си на администратори на лични данни БТК ЕАД и „С.Г.Г.” ООД обработват личните данни на жалбоподателя с негово знание и съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Първоинстанционният административен съд приема, че административният орган е следвало да се произнесе по направеното от „С.Г.Г.” ООД искане за удължаването на срока за предоставяне на договор, сключен между жалбоподателя и БТК ЕАД. Според решаващия съдебен състав в случай, че процесният договор бе предоставен, то тогава ще е налице хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД, съгласно която обработването е допустимо, когато е необходимо за изпълнение на задължение по договор, по който физическото лице, за което данните се отнасят, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане. Предвид изложените мотиви, административният съд връща преписката на КЗЛД за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията, дадени в посочените мотиви.
С Решение № 7546 от 04.06.2014 г. Върховният административен съд на Република България, Пето отделение, оставя в сила Решение № 5412 от 07.08.2013 г. на Административния съд София – град.
ВАС приема решението на Административен съд София – град като правилно, но не по изложените в него съображения. Върховният административен съд приема за безспорен факта, че между Х.П.Ч. и БТК ЕАД е съществувал договор за фиксирана гласова услуга. Счита, че е налице противоречие относно датата на прекратяването му.
В заседание, проведено на 17.09.2014 г. (Протокол № 35), Комисията за защита на личните данни насрочва жалбата за разглеждане по същество на 15.10.2014 г.
С писмо изх. № П-6045/24.09.2014 г. на Председателя на КЗЛД от „С.Г.Г.” ООД са изискани заверени копия на договор с БТК ЕАД, доказателства за уведомяването на г-н Х.П.Ч., документи, които установяват, че вземането от жалбоподателя е цедирано на „С.Г.Г.” ООД, както и договор, сключен между Х.П.Ч. и БТК ЕАД.
За разглеждане на жалбата по същество в откритото заседание на КЗЛД, проведено на 15.10.2014 г. (Протокол № 40), страните са редовно уведомени. Жалбоподателят не се явява и не изпраща процесуален представител. БТК ЕАД се представлява от юрк. Б.И. с пълномощно. За „С.Г.Г.” ООД се явява юрк. М.Г. с пълномощно по преписката. Комисията за защита на личните данни отлага решаването на жалбата по същество за следващо заседание. 
С писмо вх. № С-585/13.10.2014 г., БТК ЕАД депозира становище, в което посочва, че г-н Х.П.Ч. е бил титуляр по договор от 16.05.2005 г. за фиксирана гласова услуга, прекратен през м. август 2007 г. За ползваната услуга жалбоподателят е натрупал задължение в размер 56,61 лв. по 9 месечни сметки. На основание договор за цесия от 27.04.2012 г. вземането на оператора е прехвърлено на „С.Г.Г.” ООД, с цел извънсъдебното му събиране. Към писмото са приложени заверени копия на: Договор от 27.04.2012 г.; Пълномощно на „С.Г.Г.” ООД; Общи условия и извадка от Приложение № 1 към договора за цесия.
С писмо вх. № П-6998/17.10.2014 г., „С.Г.Г.” ООД изпраща Уведомление за цесия до г-н Х.П.Ч.; Удостоверение от „Д.С.” ООД и пълномощно.
Законът за защита на личните данни изисква обработването на лични данни да се осъществява законосъобразно и добросъвестно, при спазване неприкосновеността и личния живот, чрез осигуряване защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя от администратор на лични данни.
Жалбата е насочена срещу разпространяване на личните данни на Х.П.Ч. от БТК ЕАД на трети лица без неговото знание и съгласие. Съгласно § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД, „предоставяне” е обработване на лични данни.
В качеството си на администратори на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, БТК ЕАД и „С.Г.Г.” ООД имат задължение да обработват лични данни на физическите лица в случаите, когато това е допустимо, при наличие на поне една от посочените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД предпоставки, както и в съответствие с изискванията на принципите, прогласени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на свързаните с него лични данни, което кореспондира с посочената цел на закона. Към административната преписка не е приложен договор, сключен между жалбоподателя и БТК ЕАД, но в настоящия случай не е спорен факта, че жалбоподателят е ползвал фиксирана гласова услуга за стационарен телефон, предоставяна от БТК ЕАД, по договор от 16.05.2005 г. Общите условия на БТК ЕАД са неразделна част от всеки индивидуален договор. В т. 11.3 от същите (актуални към датата на сключването на индивидуалния договор), абонатът декларира съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, операторът да предоставя неговите лични данни на трети лица, в това число банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания. Господин Х.П.Ч. в жалбата потвърждава, че е ползвал услуги, предоставяни от БТК ЕАД и е заплащал редовно месечните си сметки. За ползваните услуги, видно от приложени към становище с вх. № П-6388/28.11.2012 г. 9 броя фактури, Х.П.Ч. има неизплатени задължения, натрупани през периода от 01.05.2007 г. до 31.01.2008 г.
На правно основание – Договор за цесия № 30837/27.04.2012 г. съществуващото, изискуемо и неизплатено парично задължение на г-н Х.П.Ч. към БТК ЕАД е прехвърлено на „С.Г.Г.” ООД. Видно от приложеното към становище с вх. № С-585/13.10.2014 г. извлечение от Приложение № 1 към договора за цесия, представляващо таблица в електронен вариант на включените в предмета на цесията лични данни на г-н Х.П.Ч. в качеството му на длъжник, вземането на БТК ЕАД към жалбоподателя е включено в предмета на цесията.
По силата на разпоредбите на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД и чл. 5 от договора за цесия от дата 27.04.2012 г. и видно от представеното пълномощно, „С.Г.Г.” ООД в качеството си на цесионер изрично упълномощен от БТК ЕАД да уведомява длъжниците за сключения договор за цесия чрез изпращане на писма. От приложените към административната преписка доказателства: договор за цесия, изрично писмено пълномощно, Уведомление за цесия, както и Удостоверение с изх. № 157/2013 г. за извършване на комплексна услуга „хибридна поща” от „Д.С.” ООД, следва, че е налице условие за допустимост, съдържащо се в чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД „С.Г.Г.” ООД да обработва личните данни на Х.П.Ч.. Налице е валидно сключен договор за цесия, с който се прехвърлят вземания от предишния кредитор към „С.Г.Г.” ООД – изрично упълномощен да уведоми длъжника г-н Х.П.Ч.. Установено е, че задължението на жалбоподателя е включено в предмета на цесията. Налице е надлежно уведомяване на жалбоподателя на дата 02.05.2012 г. за сключения договор за цесия, съгласно законовите разпоредби.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
При анализ на събраните в хода на административното производство доказателства в тяхната съвкупност не се установява, неправомерно обработване, по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД, на личните данни на жалбоподателя както от БТК ЕАД, така и от „С.Г.Г.” ООД в качеството им на администратори на лични данни, срещу които административният орган да упражни правомощията си. 
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни приема, че разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
Господин Цветелин Софрониев – член на Комисията за защита на личните данни гласува с особено мнение, предвид следното:
Съгласно чл. 20, ал.1 от ЗЗЛД, когато личните данни не са получени от физическото лице, за което те се отнасят, администраторът или негов представител му предоставя: данните, които идентифицират администратора и неговия представител; целите на обработването на личните данни; категориите лични данни, отнасящи се до съответното физическо лице; получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни Отделно от това, според него „С.Г.Г.” ООД не предоставя надлежни доказателства как жалбоподателят е уведомен за извършената цесия, за задълженията му, както и за основанието, на което дружеството обработва личните му данни. Предвид на което счита, че „С.Г.Г.” ООД незаконосъобразно обработва свързаните с Х.П.Ч. лични данни. С посочените действия дружеството не е изпълнило задълженията си по чл. 20 от ЗЗЛД, поради което счита жалбата за основателна по отношение на „С.Г.Г.” ООД.          
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 264/27.08.2012 г., подадена от Х.П.Ч. срещу БТК ЕАД и „С.Г.Г.” ООД.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
O.M. Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж 264/ 27.08.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings