Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-93/13.03.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-93/13.03.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-93/2014 г.
София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 12.11.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-93/13.03.2014 г., подадена от Д.Т.П.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба № Ж-93/13.03.2014 г., подадена от Д.Т.П., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на лични данни от страна на телевизия „С.“, електронен сайт „Ф.“, кмета на община С. и А.З.
Жалбоподателят твърди, че на 05.11.2013 г. в предаването „П.“, излъчено в ефира на телевизия „С.“ са показани „много лични данни – ЕГН и адреси“ и допълва, че същото е извършено и от лицето К.К., няколко месеца преди това, в нейния електронен сайт „Ф.“.
Жалбоподателят заявява, че никога не е предоставял на В.К. (водещ на предаването „П.“), на А.З. или на К.К. документи, съдържащи лични данни и допълва, че показаните документи са предоставени само на кмета на община С. и на неговата администрация, като не е упълномощавал последния да ги предоставя на трети лица. Г-н Д.Т.П. счита, че „ако кмета на гр. С. не им ги е дал доброволно…., то значи, че н.п. А.З. е откраднал тези документи и съвсем съзнателно и целенасочено е използвал личните данни пред медия СКАТ“.
Жалбоподателят моли Комисията да направи проверка по случая. 
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая са изискани писмени становища и доказателства от „С.“ ООД, същото собственик на телевизия „С.“, от кмета на община С. и от „М.2010“ ООД – издател на сайта f.bg.
До жалбоподателя е изпратено писмо с указания да конкретизира жалбата си, в отговор на което г-н Д.Т.П. е депозирал писмо с приложени към същото относими доказателства, а именно диск със запис на предаването „П.“, излъчено в ефира на телевизия „С.“, с тема - „Бивша депутатка от ГЕРБ източва еврофондове“ и гост – А.З. Жалбоподателят уточнява, че водещия на предаването „П.“ и госта А.З. са си позволили да представят в ефира на предаването както негови лични данни, така и лични данни на Управителния съвет на „действащо НПО“ и допълва, че не е давал разрешение за това.
 От страна на „С.“ ООД е депозирано писмо, в което уведомяват, че „на 05.11.2013 г. не е излъчвано издание на предаването „П.“ по телевизия „С.“.
Кметът на община С. ангажира писмено становище по случая, в което сочи, че не е предоставял лични данни на жалбоподателя на телевизия „С.“, на народния представител А.З. или на сайта „Ф.“.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба рег. № Ж-93/13.03.2014 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е частично допустима.
С оглед изложените в жалбата твърдения и писмото, с което е конкретизирана същата, се налага извода, че предмет на жалбата е обработването, чрез действия по разпространение на личните данни както на жалбоподателя, така и на личните данни на трети лица от „управителния съвет на НПО „В.Н.Л.“.
С оглед обстоятелството, че към жалбата не е приложено пълномощно за представителна власт, Комисията счита жалбата за недопустима по отношение на изложените твърдения за неправомерно обработване на личните данни на трети лица - лица от Управителния съвет на НПО „В.Н.Л.“, тъй като за жалбоподателя – г-н Д.Т.П. не е налице правен интерес от подаване на жалбата, последният по аргумент от чл. 27, ал. 2, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) задължителна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, с което е сезиран. Законодателят обвързва преценка на допустимостта на искането с наличие на специални изисквания, установени със закон, за които съответния административен орган следва да следи служебно (чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК).
Приложимостта на ЗЗЛД е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни от лица имащи качеството на администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от закона. Наличието на администратор на лични данни, като ответна страна в производството развиващо се по реда на ЗЗЛД, е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съответната жалба.
В конкретния случай, жалба рег. № Ж-93/13.03.2014 г. е насочена както срещу администратори на лични данни в лицето на „С.“ ООД – собственик на телевизия „С.“, на „М.2010“ ООД – издател на сайта f.bg и на община С., представлявана от кмета на общината, така и срещу физическо лице – А.З., който няма качеството на администратор на лични данни. В тази връзка Комисията счита жалбата, в частта й по отношение на твърденията за обработване на личните данни на жалбоподателя от страна на А.З., за процесуално недопустима, поради липса на пасивно легитимирана страна – администратор на лични данни.
Комисията счита за процесуално допустима жалбата в останалата й част, касаеща твърденията на жалбоподателя за неправомерно обработване на личните му данни от страна на „С.“ ООД, „М.2010“ ООД и община С. Жалбата е подадена от физическо лице с правен интерес, депозирана е в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. С нея е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД. Предмет на жалбата е неправомерното обработване на личните данни на жалбоподателя чрез действия по разпространяване в ефира на телевизия „С.“ и на страниците на сайта f.bg.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай администратори на лични данни са „С.“ ООД, „М.2010“ ООД и община С. 
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че „С.“ ООД и „М.2010“ ООД са изпълнили задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подали са заявление за регистрация и са регистрирани като администратори на лични данни със съответни идент. № 48426 и № 393824. По отношение на община С. се установи, че е подадено заявление за регистрация № 174891.
С оглед гореизложеното, на проведено на 01.10.2014 г. заседание на КЗЛД жалбата е приета за частично допустима. Недопустима e в частта й относно изложени твърдения за неправомерно обработване на лични данни на трети лица, различни от жалбоподателя, поради липса на правен интерес и e недопустима в частта й относно твърденията за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя от страна на А.З., поради липса на пасивно легитимирана страна – администратор на лични данни. Жалбата в останалата й част е приета за процесуално допустима и като страни в административното производството са конституирани: жалбоподател – Д.Т.П., ответна страна – община С., „С.“ ООД и „М.2010“ ООД, в качеството им на администратори на лични данни.
Комисията счита, че не са налице предпоставките на чл. 54, ал. 1 от АПК за спиране на административното производство. Изложените в жалбата твърдения за евентуално извършено престъпление - кражба на документи са насочени към А.З., по отношение на който жалбата е недопустима.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от ответните страни са изискани писмени становища и доказателства по случая. От страна на „С.“ ООД е ангажирано становище за неоснователност на жалбата. От „М.2010“ ООД не ангажират становище.
В хода на производството жалбоподателят уточнява жалбата си като посочва, че предаването „П.“, в което са показани личните му данни, е излъчено в ефира на телевизия „С.“ на 05.10.2013 г. Г-н Д.Т.П. допълва, че е сниман без негово знание и съгласие, както и че без негово съгласие в предаването е показан и регистрационни номер на автомобила му.
На проведено на 12.11.2014 г. открито заседание на КЗЛД, жалба рег. № Ж-93/ 13.03.2014 г. е разгледана по същество. Страните - редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба рег. № Ж-93/ 13.03.2014 г. е неоснователна.
От събраните в хода на административното производство доказателства се установи, че в предаването „П.“, излъчено на 05.10.2013 г. в ефира на телевизия „С.“, с тема „Бивша депутатка от ГЕРБ източва еврофондове“ и гост – А.З. са излъчени материали изображение/снимки, които разкриват физическата идентичност на жалбоподателя и пълномощно, в което са изписани трите му имена и адрес.
Излъчените материали безспорно съдържат лични данни за жалбоподателя - три имена, адрес и снимки, от които лицето може безспорно да бъде индивидуализирано. Показването на лични данни на жалбоподателя в ефира на медията е действие по обработването им чрез употребата и разпространяването им за целите на предаването. 
Комисията счита, че личните данни на жалбоподателят са обработени законосъобразно от администратора на лични данни в хипотезата на чл. 4, ал. 2 от ЗЗЛД, а именно за целите на журналистическата дейност, във връзка с журналистическо разследване по тема „Бивша депутатка от ГЕРБ източва еврофондове“ и в обществен интерес, без да е нарушено правото на личен живот на г-н Д.Т.П.
При употребата на личните данни на лицето – три имена, адрес и снимки/изображения и с действията по заличаване на други отнасящи се за лицето лични данни, администраторът на лични данни е намерил разумния баланс между правото на информираност на обществото, свободата на словото и личната неприкосновеност на лицето. Видно от контекста и темата на предаването обработените лични данни на жалбоподателя са съотносими и свързани с фактите изложени в предаването и ненадхвърлят целите на публикацията. Намерен е баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните. Видно от стоп кадрите, администраторът на лични данни е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на г-н Д.Т.П. от неправомерно разпространение, като е заличил останалите отнасящи се до лицето лични данни, посочени в пълномощното.
В случая личните данни на жалбоподателя са обработени от администраторa на лични данни единствено за целите на журналистическата дейност, без да се накърнява правото на личен живот на лицето. Следва да се отбележи, че правото на личен живот не е неограничено право, то може да бъде ограничавано в защита на други конституционни права или интереси, в конкретния случай с оглед правото на информираност посочено в чл. 41 от Конституцията на Република България.
Правото и задължението на журналистите да предоставят информация, идеи, мнения по въпроси от обществен интерес, свързани с отношенията в обществото и работата на институциите, в границите определени от ЗЗЛД за ненарушаване неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица, гарантира в голяма степен демократичността на обществените процеси и изграждането на правилни и законосъобразни мнения и граждански позиции.
От събраните по административната преписка доказателства не се установи обработване на личните данни на жалбоподателя от страна на „М.2010“ ООД. Комисията счита за неоснователни и недоказани твърденията на жалбоподателя, че в сайта на дружеството – f.bg са публикувани документи и материали съдържащи личните му данни.
Не се установи и обработване на личните данни на жалбоподателя, чрез действия по предоставянето им от кмета на община С. на посочените в жалбата лица. Недоказани и оспорени от община С. са твърденията и предположенията на жалбоподателя, че излъчените в предаването „П.“ документи съдържащи личните му данни, а именно пълномощно във връзка с НПО „В.Н.Л.“, са предоставени от кмета на община С. и неговата администрация. Съгласно разпределението на доказателствената тежест в процеса и обстоятелството, че г-н Д.Т.П. не е ангажирал доказателства в подкрепа на твърденията си в тази насока, Комисията приема същите за неоснователни.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД обявява жалба рег. № Ж-93/13.03.2014 г. за процесуално недопустима в частта й относно твърденията за неправомерно обработване на личните данни на трети лица – членове на Управителния съвет на НПО „В.Н.Л.“ и прекратява образуваното административно производство по отношение на тази част от жалбата, поради липса на правен интерес на жалбоподателя.
2. На основание чл. 27, ал. 2 , т. 6 от АПК във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД обявява жалбата за недопустима в частта й относно твърденията за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя от А.З. и прекратява образуваното административно производство по отношение на тази част от жалбата, поради липса на пасивно легитимирана страна – администратор на лични данни.
3. Оставя без уважение жалбата в останалата й част по отношение на твърденията на жалбоподателя за неправомерно обработване на личните му данни от „С.“ ООД, „М.2010“ ООД и община С., като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-93/13.03.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings