Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-3/03.01.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-3/03.01.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-3/2014 г.
София, 16.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 12.11.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба рег. № Ж-3/03.01.2014 г., подадена от В.А.К. срещу сайта www.Z.P.com и Информационна агенция Z.P.com.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба рег. № Ж-3/ 03.01.2014 г., подадена от В.А.К., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на лични данни. Жалбоподателката твърди, че от август 2013 г. сайта www.Z.P.com и Информационна агенция Z.P.com системно обработват и разпространяват в медийното пространство личните й данни, без нейно съгласие.
Жалбоподателката информира, че на 21.08.2013 г., 22.08.2013 г., 08.10.2013 г., 18.11.2013 г., 20.11.2013 г., 17.12.2013 г. и 18.12.2013 г. на сайта са публикувани статии със заглавия съответно „Шефката на *** инспекторат по образованието отиде на почивка със служебен автомобил“, “КАТ, ще я глоби ли? Колата на В.А.К. е паркирана неправилно.“, „Скандал! Мъжът на шефката на образованието В.А.К. безплатно прилапва помещение от 91 кв. м за рок кафето си“, „Директорка на училище черпила в аванс, че ще спечели конкурс“, „ГАФ! Шефката на образованието В.А.К. не знае шефовете на отделите си“, „Вижте защо е изпусната Езиковата гимназия, а други могат да последват съдбата й“ и „Скандал! Крият конкурсите за директори на училища в П.“, а под съответните материалите е публикувана, без знанието и съгласието й, нейна снимка в близък план, която разкрива физическата й идентичност. Г-жа В.А.К. счита това за нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 2 от ЗЗЛД.
Жалбоподателката твърди, че под статията „Скандал! Мъжът на шефката на образованието В.А.К. безплатно прилапва помещение от 91 кв. м за рок кафето си“ е публикувана и снимка на съпруга й – Х.К., а по-долу в материала е публикувано и сканирано заявление от съпруга й до кмета на Община П., в което се съдържат „трите му имена, адрес по документ за самоличност, социален живот и дейност“. Твърди, че личните данни на съпруга й са публикувани без негово знание и съгласие и счита същото за нарушение на ЗЗЛД.
Жалбоподателката сочи, че в статията със заглавие „ГАФ! Шефката на образованието В.А.К. не знае шефовете на отделите си“ е публикувано сканирано писмо от официалната кореспонденция на Регионален инспекторат по образованието (РИО) - П., подписано собственоръчно от нея. Сочи, че в писмото се съдържат лични данни – имена и длъжност на част от служителите на РИО. Твърди, че тя и колегите й не са уведомени и не е изискано изричното им съгласие за публикуване на личните им данни в статията.
Жалбоподателката твърди, че тя, съпругът й и колегите й не са уведомени и не е изискано изричното им съгласие преди личните им данни да бъдат публикувани на сайта www.Z.P.com и в тази връзка моли КЗЛД да наложи административно наказание на сайта www.Z.P.com и на Информационна агенция Z.P.com за неправомерно обработване на лични данни.
Госпожа В.А.К. моли да се извърши проверка относно регистрацията на сайта www.Z.P.com и Информационна агенция Z.P.com, като администратори на лични данни.
Към жалбата, като доказателства, са приложени разпечатки на цитираните публикации и снимковия материал към тях.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая на 09.01.2014 г. са направени екранни разпечатки на цитираните в жалбата статии, публикувани на сайта www.Z.P.com.
От направена служебна справка се установи, че на сайта не е посочен адрес за кореспонденция или контакти, няма информация или данни за собственика на сайта. С оглед това обстоятелство, задължението на административния орган служебно да събира доказателства и във връзка с конституирането на ответна страна в административното производство, на 09.01.2014 г. в неофициален публичен регистър „Whois” е направена служебна справка за сайта www.Z.P.com. От същата се установи, че домейна Z.P.COM се администрира от ET “Г.П.-Г.“. Видно от разпечатката на справката е, че IP адреса на Z.P.com e *****.
На 13.01.2014 г. е направена служебна справка в https://apps.db.ripe.net по IP адрес ***** се установи, че IP адреси от ****  до ****  се администрират от „С.Л.“ ЕООД с адрес *****, който поддържа/предоставя интернет-пространството, част от което е и ползвания от на Z.P.com IP адрес.
До ЕТ „Г.П.-Г.“ и „С.Л.“ ЕООД са изпратени писма за предоставяне на писмени становище и доказателства по подадената от г-жа В.А.К. жалба.
В отговор Управителят на „С.Л.“ ЕООД твърди, че сайтът www.Z.P.com не се намира на сървърите на дружеството, не ползва ай пи адрес на дружеството и за това не може да предоставят данни за собственика/ползвателя на сайта. В подкрепа на твърденията си и за справка препраща към адрес: *****.
От страна на ЕТ „Г.П.-Г.“ е депозирано писмено становище по жалбата, в което се оспорва информацията от неофициалния регистър и се твърди, че еднолични търговец не е собственик на сайта www.Z.P.com, няма технически или административни отношения със сайта.
 С оглед необходимостта от конституиране на ответна страна – администратор на лични данни, от жалбоподателката е изискано да конкретизира жалбата си, като предостави информация за собственика - физическо или юридическо лице на сайта www.Z.P.com и на Информационна агенция Z.P.com.
 В отговор г-жа В.А.К. сочи, че не разполага с официална информация за собствениците на информационната агенция и сайта.
Информацията за IP адрес, от който са публикувани статиите на сайта www.Z.P.com, представлява трафични данни, по смисъла на § 1, т. 71 от ДР на Закона за електронните съобщения, но КЗЛД не е сред органите, които имат право да изискват информация за трафични данни.
Съгласно чл. 250б от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), право да изискват справка за трафични данни имат: 1. специализираните и териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност"; 2. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи; 3.службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на отбраната; 4. Националната разузнавателна служба.
Във връзка с горното и с оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна е изискано съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
В отговор от Министерство на вътрешните работи уведомяват, че не разполагат и не могат да предоставят сведения от които може да се установи и индивидуализира по безспорен начин администратора на сайта www.Z.P.com. В допълнение посочват, че данните по чл. 250б, ал. 1, т. 2 от Закона за електронните съобщения се предоставят само при наличие на основанията посочени в чл. 250а, ал. 2 от ЗЕС, а именно когато данните да са необходими за разкриване на тежко престъпление и издирване на лица.
По ДАНС уведомяват, че от компютърно-разузнавателни мероприятия в Интернет „може да се направи предположение, че е възможно лицето П.Т. да има отношение към интернет сайта www.Z.P.com.“
С оглед информацията дадена от ДАНС, до П.Т., на адреса посочен от ДАНС, е изпратено писмо за оказване на съдействие на КЗЛД и предоставяне на информация относно сайта www.Z.P.com. Видно от известие за доставка AR 4100015521773 писмото се е върнало в цялост в КЗЛД с отбелязване на пощенското клеймо „непознат на адреса“.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Подадената от г-жа В.А.К. жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което жалбата е редовна.
Жалбата е процесуално недопустима.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, административният орган, в случая КЗЛД, проверява предпоставките за допустимостта на искането, с което е сезиран. Законодателят обвързва преценката на допустимостта на искането с наличие на специални изисквания, установени със закон, за които съответния административен орган следва да следи служебно (чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК).
Правомощие на КЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД, както и и жалби на трети лица във връзка с правата им по ЗЗЛД (чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД). Наличието на администратор на лични данни, като ответна страна в производството развиващо се по реда на ЗЗЛД пред КЗЛД е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съответната жалба.
В конкретния случай жалбата на г-жа В.А.К. е насочена срещу интернет сайт www.Z.P.com, който няма качеството на администратор на лични данни по смисъла на закона.
Съгласно легалното определение на чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД „администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни или който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработването са определени със закон“.
В изпълнение на служебното начало залегнало в административния процес и с оглед събиране на относими по случая доказателства е изискано съдействие от МВР и ДАНС за установяване на собственика на сайта www.Z.P.com, с оглед конституирането му като страна в производството. От представената от институциите информация и събраните по административната преписка доказателства е невъзможно да бъде установено и индивидуализирано лицето, което е публикувало данни за жалбоподателката, а позоваването само на неофициални източници, чиято достоверност е подвъпрос и информацията, от които се оспорва, е в противоречие с един от основните принципи на административното право за истинност и достоверност на фактите и обстоятелствата, на който се крепи издадения административен акт.
От предоставената от жалбоподателката информация за Информационната агенция следва извода, че същата няма белезите на администратор на лични данни - не е орган на държавна власт или на местно самоуправление, не е физическо лице. Само от наименованието на агенцията и без други индивидуализиращи белези – седалище и адрес на управление, управителни органи и правно организационна форма - ЕООД, ООД, ЕАД, АД, фондация, сдружение, кооперация и предвид факта, че липсва легално определение на понятието, не може да се обоснове извода, че същата е и юридическо лице, съответно администратор на лични данни.
Във връзка с искането на г-жа В.А.К. за извършване на справка относно регистрацията на сайта www.Z.P.com и Информационна агенция Z.P.com като администратори на лични данни следва да се отбележи, че в поддържания от Комисията Регистър на администраторите на лични данни се съдържат данни само за администратори на лични данни, каквото качество сайтът и Информационната агенция нямат.
С оглед гореизложеното и невъзможността да се индивидуализира и конституира администратор на лични данни - ответна, пасивно легитимирана страна в производството, се налага извода за недопустимост на подадената от г-жа В.А.К. жалба.
Водима от горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,
Р Е Ш И :
Оставя без разглеждане подадената от В.А.К. жалба рег. № Ж-03/03.01.2014 г., като процесуално недопустими, поради липса на пасивно легитимирана страна – администратор на лични данни и прекратява образуваното административно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-3/03.01.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings