Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по искане с вх. № Ж-980/03.10.2014 г.

Решение по искане с вх. № Ж-980/03.10.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-980/2014 г.
София, 15.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 19.11.2014 г. (Протокол № 49), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа искане с вх. № Ж-980/03.10.2014 г. от Д.К.
На електронния адрес на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпило искане, съдържащо твърдения за злоупотреба с лични данни. Жалбоподателката посочва, че неизвестно за нея лице се е сдобило с нейните имена и телефонен номер и „пуска с тях обяви с порнографско съдържание” в различни интернет-сайтове. Госпожа Д.К. посочва, че този тормоз продължава повече от година, поради което е била принудена да смени телефонния си номер. Твърди, че е писала неколкократно до сайтове с молба да бъде заличена информацията, съдържаща личните ѝ данни, но не е получила отговор. Моли Комисията с оглед правомощията си да предприеме необходимите действия по случая.
Към искането не са приложени доказателства.
С писмо вх. № П-8425/24.11.2014 г. от Комисията за защита на потребителите до Комисията за защита на личните данни е препратена по компетентност жалба от г-жа Д.К. с идентично съдържание.
Искането, подадено от Д.К., не е съобразено с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. В жалбата г-жа Д.К. не уточнява искането си към Комисията за защита на личните данни, както и не посочва дата на твърдяното нарушение. Искането не е подписано и не може еднозначно да се определи от кого изхожда. Комисията не разглежда анонимни искания, поради което искането се явява нередовно.
Жалбата се явява и процесуално недопустима, предвид следното:
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, съгласно която администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Администратор на лични данни е и физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Целта на Закона е гарантиране неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
В § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД е дадена легална дефиниция на “обработване на лични данни”. Съгласно това определение, обработване е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
Жалбата съдържа твърдения за извършена злоупотреба с личните данни от неизвестно лице, което се е „сдобило с имената и телефонния номер” на г-жа Д.К. В жалбата са посочени два сайта, в който обаче не може еднозначно да се определи кое лице е публикувало информация, съдържаща нейните лични данни. Така изложените твърдения навеждат за извършено нарушение от физическо лице, а не от страна на администратор на лични данни, което е извън приложното поле на Закона за защита на личните данни.
От изложените в жалбата твърдения, не може да се направи еднозначен извод, за нарушение на правата на физическото лице от администратор на лични данни. По смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД сайтът не е администратор на лични данни, срещу когото Комисията да упражни правомощията си. За установяването на притежателя или ползвателя на IP адреса се прилагат правилата на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), тъй като IP адресът по своя характер е трафична данна. "Трафични данни", по смисъла на § 1, т. 71 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС са данни, обработвани за целите на преноса на едно съобщение по електронна съобщителна мрежа или необходими за таксуването му. Съгласно разпоредбата, съдържаща се чл. 250а, ал. 2 от ЗЕС, информация за IP адреса се съхранява и може да се използва за нуждите на разследването и разкриването на тежки престъпления. Органите, които имат право на достъп до тази информация, изрично посочени в нормата на чл. 250б, ал. 1от ЗЕС са: специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност"; Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Охранителна полиция", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и териториалните звена на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"; службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на отбраната и Националната разузнавателна служба.
Водима от горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 и чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без разглеждане искане с рег. № Ж-980/03.10.2014 г. от Д.К. като нередовно и недопустимо и прекратява административното производство.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по искане с вх. № Ж-980/03.10.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings