Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-902/01.09.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-902/01.09.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-902/2014 г.
София, 15.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева – членове на КЗЛД, в заседание проведено на 19.11.2014 г. (Протокол № 49), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа жалба с рег. № Ж-902/01.09.2014 г. от М.Й.М. срещу БТК ЕАД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, в която жалбоподателката сочи, че е получила писмо от „С.Г.Г.” ООД за наличие на задължение по Акаунт 6632495 към БТК ЕАД, което следва да бъде платено. Госпожа М.Й.М. счита, че за наличие на дължими суми съгласно чл. 99 от ЗЗД е следвало да бъде уведомена от оператора, чиито абонат е, както и за извършеното прехвърляне на задължението на фирмата за събиране на вземания. Жалбоподателката е притеснена и счита, че е извършена злоупотреба с личните ѝ данни. М.Й.М. оспорва и пълномощното, публикувано на официалната страница на „С.Г.Г.” ООД, с което БТК ЕАД упълномощава фирмата за събиране на вземания относно уведомяването на длъжници, тъй като същото няма дата, място на издаване, срок на валидност и липсва нотариална заверка. Моли Комисията да предприеме съответните действия по компетентност. Госпожа М.Й.М. настоява БТК ЕАД да предостави доказателства относно наличие на неизплатени нейни задължения към оператора.
Към жалбата е приложено копие на покана за плащане от „С.Г.Г.” ООД.
С писма изх. № П-6040/24.09.2014 г. и № П-6041/24.09.2014 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, съответно БТК ЕАД и „С.Г.Г.” ООД са уведомени за образуваното в КЗЛД административно производство. На основание чл. 36 от АПК от администраторите на лични данни са изискани становища по жалбата, договор с жалбоподателката, доказателства за наличие на дължими суми, както и други относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо вх. № С-612/16.10.2014 г. БТК ЕАД депозира становище, в което сочи, че при извършена проверка е установено, че М.Й.М. е страна по договор с оператора в качеството си на управител на „М.С.” ЕООД. Твърди се, че посоченият в жалбата акаунт принадлежи на клиент „М.С.” ЕООД, натрупал задължения по договор за мобилна гласова услуга в размер 193,66 лв., което е цедирано на „С.Г.Г.” ООД по договор за цесия от 31.05.2014 г.
Към писмото са приложени заверени копия на: Заявка/Договор 1А от 18.06.2010 г. и Анекс 1Б към него и Пълномощни на Б.И. и Р.Й.
С писмо вх. № С-610/15.10.2014 г., „С.Г.Г.” ООД уведомява Комисията, че по силата на сключен с БТК ЕАД договор за цесия, дружеството изкупува и събира просрочени задължения от абонати на оператора и встъпва в правото си на кредитор с всички произтичащи от това права и задължения. Неизплатеното задължение на г-жа М.Й.М. е било част от предмета на цесията, за което лицето е надлежно уведомено според изискванията на чл. 99 от ЗЗД. „С.Г.Г.” ООД счита жалбата за недопустима, тъй като М.Й.М. е длъжник на БТК ЕАД като управител на фирма и като управител на „М.С.” ЕООД е сезирала и КЗЛД.
Към становището са приложени заверени копия на: договор за цесия; пълномощно от БТК ЕАД; Актуално състояние и справка от Търговския регистър.
С писмо изх. № П-6079/25.09.2014 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателката е уведомена за приложното поле на ЗЗЛД, както и за правомощията на Комисията. Уведомена е за реда и начина, по който всяко физическо лице има право да сезира КЗЛД. От г-жа М.Й.М. е изискано в срок да уточни в какво качество сезира КЗЛД, като за целта е изискан договор с БТК ЕАД, както и други относими доказателства, но отговор не е депозиран деловодството на КЗЛД.
Жалбата, подадена от М.Й.М. срещу БТК ЕАД се явява процесуално недопустима предвид следното:
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на този закон.
В правомощията на Комисията е задължението да следи за законосъобразното обработване на личните данни на физическите лица, както и при осъществяване достъпа на лицата до тях и да осъществява контрол по спазване на закона, с цел гарантиране правомерното обработване на личните данни. Приложимостта на ЗЗЛД се обуславя от наличието на редица законови предпоставки. На първо място законът осигурява защита на лицата по отношение и във връзка с обработването на техните данни, а това е всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, като наличието на поне една от посочените в нормата представлява пречка за продължаване на производството по издаване на искания индивидуалния административен акт.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Видно от съдържанието, жалба с рег. № Ж-902/01.09.2014 г. е подадена от М.Й.М. - управител на фирма „М.С.” ЕООД срешу БТК ЕАД.
В конкретния случай Заявка договор 1А от 18.06.2010 г., както и Анекс 1Б към него са сключени между БТК ЕАД и дружеството „М.С.” ЕООД, идентифицирано с ЕИК. Същите са подписани и подпечатани от М.Й.М. в качеството ѝ на управител на посоченото дружество.
От изложеното следва извода, че жалбата не е подадена от физическо лице, в това му качество и в този смисъл не е съобразена с изискванията на ЗЗЛД и Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, тъй като не съдържа твърдения за нарушени права на физическо лице по Закона.
Водима от горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без разглеждане искане с рег. № Ж-902/01.09.2014 г., подадено от М.Й.М. срещу БТК ЕАД, като недопустимо и прекратява административното производство. подадено
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-902/01.09.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings