Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-856/06.08.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-856/06.08.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-856/2014 г.
София, 12.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 12.11.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-856/06.08.2014 г., подадена от П.Г.П.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
П.Г.П. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че за последните три месеца не получава фактури за потребената от него топлоенергия по неизвестни причини. Според господин П.Г.П., „лицето пощальон” не разпределя фактурите по пощенските кутии на абонатите, а ги оставя безконтролно във входа. Тези действия на „лицето пощальон”, създават предпоставка за свободен достъп на недобросъвестни лица, до кореспонденция, която съдържа лични данни-три имена, адрес и единен граждански номер.
Жалбоподателят иска от Комисията да предприеме необходимите действия, с които да задължи „лицето пощальон” да доставя фактурите по пощенските кутии, като по този начин ще се гарантира получаването им и предотврати възможността за неправомерен достъп до личните данни.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от Топлофикация Р. ЕАД.
Топлинното дружество е депозирало писменото си становище по жалбата, в което се цитира норма от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребителите от системата на Топлофикация Р. ЕАД. Общите условия разписват задължението на абонатите да заплащат в срок задълженията си, а задължението на продавача на топлинна енергия е да издава и изпраща фактури на абонатите си. Във връзка с това си задължение, Топлофикация Р. ЕАД изпраща ежемесечно фактури за потребената топлинна енергия на клиентите си. В становището се сочи правната норма на чл. 7 от Закона за счетоводството, която дава определение на понятието „първичен счетоводен документ” и задължителните реквизити, които следва да се съдържат в него. С разпоредбата на чл. 84, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е посочено, че идентификацията на физическите лица, които не са вписани в Търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденеца. В изпълнение на посочените нормативни изисквания, Топлофикация Р. ЕАД изписва в издаваните фактури три имена и единен граждански номер на абонатите си. Фактурите се изпращат до адресатите в запечатан плик и разноса на писмата се извършва от лицензиран пощенски оператор „М.Б.М.Е.” ООД. След запознаване с жалбата на Господин П.Г.П., ответното дружество е сигнализирало куриерската фирма за твърдяното нарушение при доставка на пратките. Куриерската фирма е уверила топлинното дружество, че изпълнява задълженията си по договора за пощенски услуги и пратките до абонатите се поставят в пощенската кутия по начин, възпрепятстващ изваждането им от случайни лица.
„М.Б.М.Е.” ООД представя писменото си становище по жалбата, като сочи, че по силата на договор, сключен на 09.12.2013 г., Топлофикация Р. ЕАД й е възложила извършването на услуга „хибридна поща”. Във връзка със сключения договор, куриерската фирма доставя месечните сметко-фактури на топлинното дружество. Месечните фактури в жилищната сграда на жалбоподателя също са доставяни до пощенските кутии на абонатите. Предоставя се информация, че пощенската кутия на господин П.Г.П. е здрава с обозначение, на кого принадлежи, което не предполага оставяне на пратките, предназначени за него, на друго място. По повод жалбата е извършена проверка чрез провеждане на разговори с живущите в кооперацията на жалбоподателя, от която е установено, че пратките им със сметко-фактурите се доставят редовно всеки месец. Правени са опити за контакт с господин П.Г.П., но те са останали без резултат.
Куриерската фирма приема, че няма извършено от нейна страна нарушение на ЗЗЛД по отношение на личните данни на жалбоподателя, поради което моли Комисията да остави жалбата без уважение, като неоснователна.
Към писменото становище като доказателство е представен договор от 09.12.2013 г., сключен между Топлофикация Р. ЕАД и „М.Б.М.Е.” ООД и приложенията към него.
Жалбата, подадена от П.Г.П. се явява неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че П.Г.П. е ползвател на топлинна енергия, която се предоставя от Топлофикация Р. ЕАД. Обработването на личните данни на жалбоподателя чрез съхраняването и използването им за изготвяне на фактури, се извършва от администратор на лични данни, който е изпълнил задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД да се регистрира като администратор пред Комисията за защита на личните данни.
Обработването на личните данни се извършва на правно основание, при наличие на условие за допустимост. Договорните отношения между администратор на лични данни и физическо лице, чиито лични данни се обработват, е предпоставка за законосъобразност при обработването на личните данни. Не е спорно между страните, че господин П.Г.П. е дал доброволно свързаните с него лични данни на топлинното дружество по повод облигационните им отношения. Съгласието на физическото лице е още едно от условията за допустимост при обработването на данните.
Личните данни се обработват и чрез използването им и вписването им в месечните фактури, които издава ответно дружество. В общите условия на Топлофикация Р. ЕАД е разписано, че едно от основните задължения на продавача на топлинна енергия е да издава и изпраща на своите абонати фактури. Във връзка с това си задължение, Топлофикация Р. ЕАД изпраща ежемесечно фактури за потребената топлинна енергия на клиентите си.
В разпоредбата на чл. 7 от Закона за счетоводството, законодателят е дал легално определение на понятието „първичен счетоводен документ”, какъвто представлява фактурата, както и е определил реквизитите, които следва да съдържа този документ. В т. 3 от цитираната правна норма е посочено, че фактурата следва да съдържа: наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя. В зависимост от вида на получателя, дали той е физическо или юридическо лице, във фактурата се вписва съответно единният му граждански номер или БУЛСТАТ.
На основание изложеното следва да се приеме, че за администратора на лични данни е налице нормативно установено задължение за обработване на личните данни на своите абонати чрез използването им, изписването им във фактурите, които издава за потребена топлинна енергия.
Фактурите, които изпраща Топлофикация Р. ЕАД са поставени в запечатан плик и разноса на писмата се извършва от лицензиран пощенски оператор „М.Б.М.Е.” ООД.
Не се твърди от жалбоподателя, а и не са събрани доказателства, които да установяват нарушение от страна на администратора на лични данни на принципите, залегнали в разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, на които следва да се основава обработването на личните данни.
На основание изложеното може да се приеме, че личните данни на П.Г.П. се обработват от Топлофикация Р. ЕАД добросъвестно и законосъобразно, поради което няма наличие на извършено нарушение.
Предметът на жалбата и твърденията за злоупотреба с лични данни са насочени към куриерската фирма, която извършва от името на топлинното дружество доставка на месечните фактури за ползване на топлинна енергия. Твърдяното нарушение е недоставяне на пощенските пратки и по специално месечните фактури, издавани от Топлофикация Р. ЕАД, вследствие на което има реална възможност трети недобросъвестни лица да имат достъп до лични данни, съдържащи се във фактурите.
Жалбоподателят не представя към жалбата си доказателства, които подкрепят твърдението му.
Ответната и заинтересованата страна оспорват тези твърдения, като куриерската фирма иска да ангажира гласни доказателства-разпит на свидетел, който да установи начина на доставка на пощенските пратки.
Комисията за защита на личните данни приема, че събирането на гласни доказателства-разпит на свидетел, който ще установява факта, че месечните сметки на абонатите на Топлофикация Р. ЕАД се доставят до абонатите посредством поставянето им в пощенските кутии не е необходимо. Съгласно принципа на разпределение на доказателствената тежест, не се доказват отрицателни факти, а именно, че пощенските пратки не са оставяни извън пощенските кутии на адресатите си. В тази връзка искането за събиране на доказателства се оставя без уважение.
На база събраните доказателства не може да се приеме, че има извършено нарушение по ЗЗЛД от „М.Б.М.Е.” ООД по отношение на личните данни на жалбоподателя. Жалбата се явява недоказана в тази й част.
В допълнителна писмена молба от 05.11.2014 г., жалбоподателят уточнява, че жалбата му не засяга въпроса дали правомерно се използват личните му данни, а проблема се състои в „порочната практика писмата с фактурите” да се оставят „на общодостъпни места вместо в пощенските кутии на адресатите”.
Комисия за регулиране на съобщенията е компетентният орган, който осъществява контрол по Закона за пощенските услуги. В случай, че жалбата на господин П.Г.П. е насочена единствено и само срещу неизпълнение на куриерската фирма за доставка на пощенските му пратки, следва да се приеме, че жалбата с този предмет е от компетентността на КРС.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ :
Обявява жалба рег. № Ж-856/06.08.2014 г., подадена от П.Г.П. срещу Топлофикация Р. ЕАД и М.Б.М.Е.” ООД за неоснователна и я оставя без уважение.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-856/06.08.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings