Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-37/31.01.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-37/31.01.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-37/2014 г.
София, 12.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 05.11.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж-37/31.01.2014 г., подадена от С.Ф.Г. срещу сайта *****.
Административното производство е развито по реда на чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба с рег. № Ж-37/ 31.01.2014 г., подадена от С.Ф.Г., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните му данни. В жалбата се сочи, че на 28.01.2014 г. в сайта ***** е изнесен материал със заглавие: „Ексклузивно в S.COM: Грандиозен скандал в ГС Б., установиха фалшив болничен лист, помогнал за връщането на горския Ст.Г. на по-висока длъжност”. В публикацията се прави описание на поведението на жалбоподателя, като е причакано копие на експертно решение № 3164 от 172/05.12.2013 г. на ТЕЛК за общи заболявания, втори състав при МБАЛ „Б.” АД. В експертното решение се съдържат личните данни на господин С.Ф.Г., които разкриват както физическата му идентичност, така и здравословното му състояние.
Жалбоподателят твърди, че разпространяването на свързаните с него лични данни чрез публикуването им в сайта представлява неправомерно обработване. Твърди, че публикуваното експертно решение не е окончателно, липсва полагане на печата на ТЕЛК и няма данни същото да му е връчено. Господин С.Ф.Г. твърди, че той не е предоставял решението за публикуване и приема, че никой друг няма право да се ползва от този документ.
С.Ф.Г. иска от Комисията да извърши проверка по изнесения от него случай и да установи, по какъв начин експертното решение, съдържащо негови лични данни, е достигнало до администратора на сайта.
Към жалбата се прилагат разпечатки от сайта *****.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, на 31.01.2014 г. са направени екранни разпечатки на цитираната в жалбата публикация в сайта *****. Видно от събраните служебно доказателства се установява истинността на изнесените в жалбата твърдения, публикуването на експертно решение № 3164 от 172/05.12.2013 г. на ТЕЛК за общи заболявания, втори състав при МБАЛ „Б.” АД.
В сайта няма информация или данни за лицето, което го администрира, не е посочен адрес за кореспонденция или контакти. В тази връзка е изискано с писмо изх. № П-757/10.02.2014 г. на Председателя на КЗЛД от жалбоподателя, в случай, че разполага с информация за администратора на сайта, да я представи. В отговор на дадените указания, господин С.Ф.Г. заявява, че в сайта в разделите „контакти” и „общи условия” не се съдържа информация, която да индивидуализира администратора. Единствената информация, която е известна на жалбоподателя, е авторът на публикацията П.И.
С оглед служебното начало и задължението на административния орган да събере всички необходими доказателства и във връзка с конституирането на ответна страна в административното производство на 10.03.2014 г. в неофициален публичен регистър „Whois” е направена служебна справка за сайта *****. От същата е установено, че домейна S.COM / с IP адрес ******/ е регистриран на името на *******. Съгласно публикувана информация в интернет, собственик на вестник „С.” е „Г.М.П.” АД.
Във връзка с извършените служебни проверки за установяване на лицето, което администрира сайта, е изискано от „Г.М.П.” АД с писмо изх.№ П-1422/14.03.2014 г. на Председателя на КЗЛД изразяване на писмено становище по жалбата. Писмото се е върнало в Комисията в цялост с отбелязване, че адресатът е „непознат на адреса”. Изготвено е писмо и до вестник „С.”. На 24.04.2014 г. е постъпило в КЗЛД писмо от „С.” ООД, с което се уведомява Комисията, че вестник „С.” не администрира и не поддържа електронния сайт *****. Електронният сайт на вестника е *****.
Изискана е информация от Държавната агенция „Национална сигурност” и Столичната дирекция на вътрешните работи.
Столична дирекция на вътрешните работи уведомява Комисията, че във връзка с искането за предоставяне на информация за лицето, което администрира сайта е изготвено искане до Софийски районен съд за предоставяне на данни по чл. 250 б, ал. 1, т. 2 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ по отношение на ползвателя на IP адрес *****. С разпореждане № 16-4491/24.06.2014 г. Софийски районен съд е отказал достъп до исканата информация, поради факта, че не са налице основанията предвидени в чл. 250 а, ал. 2 от ЗЕС, а именно: данните не са необходими „за разкриване на тежко престъпление и за издирване на лица”. В тази връзка Столичната дирекция няма възможност да представи на Комисията сведения, от които може да се установи и индивидуализира по безспорен начин администратора на сайта *****.
На редовно заседание на КЗЛД, проведено на 09.07.2014 г., е взето решение да се изиска допълнителна информация от английския надзорен орган по защита на данните-информационния комисар на Великобритания. В изпълнение на решението на КЗЛД е изготвено писмо до Информационния комисар на Великобритания, като в Комисията е постъпил отговор от негова страна. В отговора се сочи, че е установено, че уебсайта, от които са разпространени личните данни на господи С.Ф.Г. е използвал услуги, установени в САЩ, а не в Обединеното Кралство, което е пречка за оказване на съдействие за установяване на идентичността на администратора на лични данни.
Във връзка с предоставената от ДАНС информация за евентуалния администратор на сайта е изискано становище от „Е.” ЕООД. „Е.” ЕООД категорично заявява, че не поддържа сайта *****. Управителят на дружеството, заявява, че информацията сочена от ДАНС, че представляваното от него дружество администрира сайта *****, не отговаря на обективната действителност. Като доказателство, подкрепящо това твърдение, е приложена към административната преписка декларация от лицето Н.М.Л. /лицето, с което ДАНС твърди в становището си, че се е свързало по телефона и то е посочило, че „Е.” ЕООД администрира сайта *****/. С декларацията, деклараторът заявява, че посочените факти от ДАНС в писмо с рег. № П-13-4694 са недостоверни и, че не е бил търсен по телефона и не е декларирал информацията в становището.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата на С.Ф.Г. е недопустима, поради следните съображения:
Съгласно чл. 27, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, с което е сезиран. Законодателят обвързва преценката на допустимостта на искането с наличие на правен интерес и специални изисквания, установени със закон, за които съответния административен орган следва да следи служебно (чл. 27, ал. 2, т. 5 и 6 от АПК).
Правомощие на Комисията по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с който се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по ЗЗЛД. Наличието на администратор на лични данни, като ответна страна в производството развиващо се по реда на ЗЗЛД пред КЗЛД е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съответната жалба.
В конкретния случай жалбата на С.Ф.Г. е насочена срещу интернет сайт *****, който няма качеството на администратор на лични данни по смисъла на закона.
Съгласно легалното определение на чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД „администратор на лични данни” е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни или който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработването са определени със закон“. На основание изложеното следва извода, че сайтът няма качеството на администратор на лични данни - не е орган на държавна власт или на местно самоуправление, не е физическо лице. Само от наименованието на сайта и без наличието на други индивидуализиращи белези – седалище и адрес на управление, управителни органи и правно организационна форма - ЕООД, ООД, ЕАД, АД, фондация, сдружение, кооперация не може да се обоснове извода, че същият има качеството на администратор на лични данни.
Следва да се отбележи, че информацията свързана с IP адреса, от който е публикувана статията представлява трафични данни, по смисъла на § 1, т. 71 от ДР на Закона за електронните съобщения.
Съгласно чл. 250б от Закона за електронните съобщени, право да изискват справка за трафични данни имат: 1. специализираните и териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност”; 2. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи; 3. службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на отбраната; 4. Националната разузнавателна служба.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че жалбата е недопустима, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК,
РЕШИ :
Оставя без разглеждане жалба с рег. № Ж-37/31.01.2014 г., подадена от С.Ф.Г. срещу сайта ***** като недопустима-липсва пасивно легитимирана страна в административното производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-37/31.01.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings