Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-978/02.10.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-978/02.10.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-978/2014 г.
София, .03.12.2014 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 27.10.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1 , т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи - за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж-978/02.10.2014 г., подадена от А.Г.Г.
Жалбоподателят уведомява, че е изряден клиент на „М.” ЕАД и до момента, редовно заплаща използваните от него услуги за единствения му телефонен номер, за предоставянето на който е подписал договор с мобилния оператор.
На 04.09.2014 г., при посещение в офис на „М.” ЕАД, жалбоподателят установява, че в М. магазин - на адрес град София – Витоша 1, са извършени няколко престъпления, нарушения и злоупотреби с личните му данни.
Господин А.Г.Г. сочи, че на 10.04.2014 г. в магазина са предоставени и са използвани личните му данни, чрез които неизвестно за него лице, е подписало вместо него и без негово знание и съгласие, договор № 503118014/10.04.2014 г. и Приложение № 1 към него, с който са предоставени на неизвестно за него лице, електронни съобщителни услуги.
Жалбоподателят информира, че на 19.06.2014 г., незаконно са предоставени от В.Н. и са използвани личните му данни, чрез които неизвестно за него лице е подписало вместо него и без негово знание и съгласие, договор № 503118014/19.06.2014 г. и Приложение № 1 към него, с който са предоставени на неизвестно за него лице, услугата фиксиран интернет.
Господин А.Г.Г. твърди, че на 02.07.2014 г. в същия магазин, незаконно са предоставени от Й.З.В. и са използвани личните му данни, чрез които неизвестно за него лице е подписало вместо него и без негово знание и съгласие, договор № 503118014/02.07.2014 г. и Приложение № 1 към него, с който са предоставени на неизвестно за него лице, услугите фиксиран интернет и цифрова телевизия.
Жалбоподателят декларира, че не е давал личните си данни и не се е подписвал на описаните документи, както и че не е давал пълномощно или каквото и да е друго право, на трето лице да подписва подобни документи.
Въз основа на горното, господин А.Г.Г. счита, че е извършено престъпление по НК и са нарушени правата му, предоставени от Закона за защита на личните данни.
Той моли КЗЛД да констатира извършените нарушения на правата му, предоставени от ЗЗЛД и да вземе мерки за незабавно отстраняване на проблема и предотвратяване на други такива в бъдеще, както и да наложи съответните санкции на дружеството или на виновните му служители.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД, при сезирането й, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата, подадена от А.Г.Г. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Същевременно, макар и подадена от физическо лице, в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД и срещу администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, ЕАД жалба рег. № Ж-978/02.10.2014 г. не може да се определи като допустима, предвид нормата на чл. 27, ал. 2, т. 3 от АПК.
Не е в компетентността на Комисията за защита на личните данни да установи фалшифициран ли е подписа на жалбоподателя А.Г.Г. и дали с подписа му, без негово знание и съгласие, са подписвани посочените по-горе договори. КЗЛД не е разследващ орган и тези действия не са включени в правомощията й. Установяване достоверността на подпис не попада в приложното поле на Закона за защита на личните данни, а е предмет на евентуален наказателен процес, тъй като използване на неистински подпис може да бъде квалифицирано като престъпление по смисъла на чл.  308 и сл. от Наказателния кодекс. Компетентни органи в тези случаи са органите на прокуратурата.
Съгласно чл. 81 във връзка с чл. 24, ал. 4 от Наказателно процесуалния кодекс наказателно производство се образува по тъжба на пострадалия. В тази връзка не намира приложение нормата на чл. 31, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, която въвежда в задължение образуваната административна преписка да бъде изпратена служебно по компетентност. Още повече, че органите на прокуратурата не са административни органи по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на АПК и актовете, които издават нямат характер на административни актове.
Видно от адресатите на жалба рег. № Ж-978/02.10.2014 г., господин А.Г.Г. е сезирал Софийска районна прокуратура с фактите и обстоятелствата, изложени пред КЗЛД.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,
Р Е Ш И:
Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж-978/02.10.2014 г., подадена от А.Г.Г., като недопустима и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-978/02.10.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings