Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2014 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-973/30.09.2014 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-973/30.09.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-973/2014 г.
София, 03.12.2014 г.

 
 Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 27.10.2014 г., на основание чл. 10, ал. 1 , т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи - за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж-973/30.09.2014 г., подадена от С.М.
 Жалбоподателката уведомява, че е закупила по интернет, от частно лице, куче - порода Голдън ретривър, осъществявайки връзка с продавача чрез мобилния си телефон. След получаване на кучето, заедно с паспорта и личните му вещи, госпожа С.М. става обект на непрекъснати обаждания от бившата му собственичка, която иска да разбере адреса на жалбоподателката, за да може да я посещава и да го вижда. Отказвайки подобен контакт, жалбоподателката получава заплахи от различни хора с различни телефони, а на 27.09.2014 г. мъж и жена посещават адреса, на който е регистрирана, че живее и започнали да разпитват за нея и за кучето, представяйки документ с невярно съдържание – договор за гледане на куче за две седмици.
 Без да ангажира доказателства в тази насока, госпожа С.М. счита, че адреса й е станал достояние на продавача на кучето посредством „М.” ЕАД, тъй като връзката помежду им се е осъществявала само по мобилния й телефон.
 Жалба рег. № Ж-973/30.09.2014 г. обективира проблемите на жалбоподателката, породени от личностния й конфликт с бившата собственичка на кучето, закупено по интернет, но твърденията за неправомерно обработване на лични данни от страна на „М.” ЕАД, състоящо се в предоставянето на адреса на госпожа С.М. на трето лице, не се подкрепят с доказателства.
 Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД, при сезирането й, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
 В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
 Жалбата, подадена от С.М. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Същевременно, макар и подадена от физическо лице и в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, тя е насочена срещу лице, което няма качеството на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, а твърденията си по отношение на „М.” ЕАД жалбоподателката не подкрепя с доказателства.
 Предвид разпоредбата на чл. 1, ал. 9 от ЗЗЛД, според която този закон не се прилага за обработването на лични данни, извършвано от физически лица за техни лични или домашни дейности, жалба рег. № Ж-973/30.09.2014 г. може да се определи като недопустима.
 Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,
Р Е Ш И:
 Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж-973/30.09.2014 г., подадена от С.М., като недопустима и прекратява, образуваното по нея административно производство.
 Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
 Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-973/30.09.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings