Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г. » Решение по жалба с вх .№ Ж - 21/08.04.2008 г.

Решение по жалба с вх .№ Ж - 21/08.04.2008 г.

РЕШЕНИЕ
№ 21/17.09.2008 г.
 
            Комисията за защита на личните данни на открито заседание, проведено на 17.09.2008 г., в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, разгледа жалба с вх. № 21/08.04.2008 г. отА.З.З. срещу ПОД “А.Б.” АД.
На 26.03.2008 г.в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)  с
писмо, изх. № 5-01-10/20.03.2008 г. от Комисията за финансов надзор
(КФН) е изпратена по компетентност жалба и документи, приложени към нея,
от А.З.З., в която осигуреното лице твърди, че е осъществена злоупотреба с личните му данни по повод процедурата по промяна на участие, регламентирана в
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Според твърденията на жалбоподателя, с писмо и приложени към него копия на заявления от Пенсионноосигурителна компания (ПОК) “Д.” АД и от ПОК “С.” АД е уведомен, че средствата, натрупани по личната му партида в Универсален пенсионен фонд (УПФ)“Д.”ще бъдат прехвърлени в УПФ“А.Б.” и от ППФ“С.” – в УПФ“А.Б.”. Категорично заявява, че не е подавал и подписвал заявление за промяна на участие и не е посещавал кантората на нотариус А.П., извършила нотариалната заверка на 15.12.2007 г.в негово отсъствие.
Съгласно Решение на КЗЛД от заседание, проведено на 03.04.2008 г. (Протокол № 10/03.04.2008 г.) са изискани становища по жалбата от ПОК “Д.” АД и от Районна прокуратура – гр. С. за хода и резултатите във връзка с предприетите действия по жалбата. Взето е решение да бъде извършена проверка от екип на Комисията за защита на личните данни в централните офиси на управление на пенсионноосигурителните компании.
В изпълнение на посоченото по-горе Решение на КЗЛД на основание
Заповед № РД-249/21.05.2008 г. на Председателя на КЗЛД,  на 23.05.2008 г. е извършена проверка от екип на КЗЛД в централния офис на управление на
ПОК“Д.” АД. Относно заявлението, подадено от името на А.З.З., директорът на дирекция “С.” в ПОК“Д.” АД – г-н В.М. твърди, че е постановен отказ за разглеждане, на основаниечл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3/24.09.2003 г. на КФН, поради това, че имената на осигуреното лице не съвпадат с данните за имената на лицето, с които разполага ПОК “Д.” АД. В резултат на постановения отказ, г-н З. продължава да бъде осигурен в УПФ“Д.”. При проверката е констатирано, че администраторът на лични данни ПОК“Д.” АД е предприел минималните технически и организационни мерки за защита на личните данни, като за целта е издадена Инструкция.
От получената писмена деловодна справка с писмо, изх. № 524/22.04.2008 г. от Районна прокуратура – гр. С. е видно, че жалбата на А.З.З. е изпратена в Окръжна прокуратура – гр. Р., откъдето е препратена по компетентност до Районна прокуратура – гр. Р. (писмо, изх. № 347/23.05.2008 г.). С писмо, изх. № 298/02.06.2008 г. до КЗЛД, Районна прокуратура – гр. Р. уведомяват, че по тъжба от А.З.З. с оглед престъпление по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс е образувано досъдебно производство с вх. № 288/2008 г. 
С писмо, изх. № 1008/21.04.2008 г. ПОК“Д.” АД предоставят на КЗЛД становище относно реда и начина на промяна на участие и за прехвърляне на средства на осигурени лица от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд. С оглед възприета практика в ПОК“Д.” АД, на лицата, подали заявление за промяна на участие в друг пенсионноосигурителен фонд се изпраща писмо, с което ги уведомяват, че от тяхно име е получено заявление и информация за процедурата по прехвърляне и за възможните начини за прекратяването й. При наличие на закононарушение при подаване на заявление за промяна на участие всяко осигурено лице може да подаде жалба. Относно получената от г-н З.жалба, в становището на ПОК“Д.” АД се твърди, че е изпратена от тях до ПОД“А.Б.” АД. По подаденото от г-н З. заявление за промяна на участие е постановен отказ от разглеждане, на основание
чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3/24.09.2003 г. на КФН, поради това, че имената на осигуреното лице, попълнени в заявлението за промяна на участие не съвпадат с данните за имената на лицето, с които разполага ПОК“Д.” АД. В резултат на постановения отказ лицето продължава да се осигурява в УПФ“Д.”.
В КЗЛД с писмо, изх. № 400/09.09.2008 г. е постъпило писмено становище от ПОД“А.Б.” АД по жалба с вх. № 21/08.04.2008 г., в което се сочи практиката при получаване на заявления за промяна на участие. Съгласно чл. 171, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 на КФН, прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, се осъществява чрез подаване на заявление по образец, което се подава до пенсионноосигурителното дружество, в което лицето желае да се прехвърли, като подписът на осигуреното лице върху първия екземпляр се заверява пред нотариус. При наличието на нотариално заверен подпис на заявителя, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 3, заявлението за промяна се приема за редовно. Не допускат да е налице злоупотреба с личните данни на осигурените лица, тъй като в процедурата по заверка на подписа участва лице, натоварено от държавата с официална удостоверителна функция (нотариус или кмет) и проверката на самоличността на лицата, положили подписа си е предмет на проверка от длъжностното лице. Нормативната уредба - КСО и Наредба № 3, регламентиращи реда и начина на промяна на участие във фонд за допълнително пенсионно осигуряване не вменява задължение на пенсионноосигурителните дружества да проверяват личните данни от заявленията по същество. Надзорът и контролът на процедурата е в правомощията на КФН. Считат жалбата от г-н З. за неоснователна, поради липса на злоупотреба с личните му данни. Към становището е приложено копие на отказ от жалбата, подаден до ПОД“А.Б.” АД от А.З.З.
С Решение на КЗЛД на заседание, проведено на 16.07.2008 г. (Протокол № 25/16.07.2008 г.), жалбата е обявена за допустима и насрочена за разглеждане по същество.
На проведеното открито заседание на 17.09.2008 г. ПОК“Д.” АД е представлявано от адв. Я.Д.И., а ПОК“А.Б.” АД - от адв. С.В.К. Адв. К. поддържа становището, че жалба е неоснователна, тъй като в ПОК“А.Б.” АД считат подаденото заявление за промяна на участие за формално изрядно, след като е с нотариално удостоверен подпис. В хода на заседанието г-н К. представя заверено копие на отказ от жалбата, подадена от г-н З. Адв. И. потвърждава, че е постановен отказ за разглеждане на заявлението за промяна, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3/24.09.2003 г. на КФН, поради това, че имената на осигуреното лице не съвпадат с данните за имената на лицето, които фигурират в ПОК“Д.” АД. В резултат на постановения отказ г-н З. продължава да бъде осигурен в УПФ“Д.”.
Кодексът за социално осигуряване (чл. 171 и чл. 340) и подзаконовите актове по неговото прилагане регламентират свободата на избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както и възможността за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуална партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Съгласно чл. 123 “г” от КСО пенсионноосигурителните дружества могат да сключват договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица, които имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително задължително пенсионно осигуряване от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество, както и да извършват други дейности по допълнителното пенсионно осигуряване съгласно сключения с дружеството писмен договор. Осигурителните посредници се вписват в общ регистър към КФН, при спазване разпоредбите на чл. 123 “г”, ал. 6 от КСО.
 С цел да гарантира правото на свободен избор, Комисията за финансов надзор, урежда реда и начина на промяна на участието и за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд.
 В правомощията на Комисията за финансов надзор е да осъществява контрол и надзор относно реда и начина на промяна на участие и прехвърлянето на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд.
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защитата на физическите лица при обработването на техните лични данни, както и достъпа до тези данни. Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото им на достъп до събираните и обработвани такива данни.
КЗЛД е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на ЗЗЛД. В чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е регламентирано правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
ЗЗЛД сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване на изискванията на този закон. Безспорно е, че ПОК“Д.” АД и ПОК“А.Б.” имат качеството на администратори на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, в правомощията на които е да събират и обработват законосъобразно личните данни на клиентите си. Съгласно чл. 24, ал. 1 и ал. 4 от ЗЗЛД администраторът може да обработва данните сам или чрез възлагане на обработващ данните, какъвто в случая се явява осигурителният посредник.
В кръга на своята компетентност и водима от горното на основание чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД и чл. 31, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Издава следното задължително предписание на ПОК“Д.” АД и на ПОК “А.Б.” АД: в едномесечен срок от получаване на настоящото решение да предприемат необходимите мерки, като при сключване на договори с осигурителни посредници, клаузите относно обработване на лични данни на техни клиенти – физически лица, да бъдат съобразени с разпоредбите на чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за защита на личните данни.
            2. ПОК“Д.” АД и ПОК“А.Б.” АД да уведомят Комисията за защита на личните данни за изпълнениена предписанието.
3. Изпраща административната преписка на Комисията за финансов надзор за произнасяне по компетентност.
 
            Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings