Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 27.11.2013 г. на „К енд К Електроникс” ЕАД, в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 27.11.2013 г. на „К енд К Електроникс” ЕАД, в резултат на извършена текуща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена текуща проверка на „К енд К Електроникс” ЕАД, приключила с Констативен акт № КА 874/21.11.2013 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 27.11.2013 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на „К енд К Електроникс” ЕАД, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се преустанови изискването на копие на документ за самоличност на служителите на „К енд К Електроникс” ЕАД.
2. Да се унищожат съхраняваните до този момент копия на документ за самоличност, съхранявани към съответните досиета на служителите на „К енд К Електроникс” ЕАД.
Задължителното предписание по отношение на т. 2 следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на съобщаването му.
За изпълнение на задължителното предписание е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят относими доказателства.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
         Венета Шопова /п/                                          Красимир Димитров /п/
                                                                                     Валентин Енев /п/
                                                                                     Мария Матева /п/
                                                                                     Веселин Целков /п/

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2