Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 23.10.2013 г. на Столична община, в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 23.10.2013 г. на Столична община, в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка със сигнал с вх. № СЛ 51/30.08.2013 г. и извършена последваща проверка на Столична община, приключила с Докладна записка ДЗ 110/14.10.2013 г., и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 23.10.2013 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на Столична община, в качеството ѝ на администратор на лични данни, както следва:
1. Незабавно да се свали от интернет страницата на Столична община съобщението за връчване на Д.Х.И., ЕГН ****, достъпно на интернет адрес http://www.sofia.bg/mdt_mes2.asp?sub_open=190, публикувано на основание чл. 32, ал. 4 от ДОПК, тъй като законоустановеният 14 дневен срок за публичен достъп е изтекъл.
2. Да се предприемат необходимите мерки за спазване на свързаните с нарушението по т. 1 законови разпоредби, с оглед недопускане на тяхното извършване в дейността на Столична община.
 
За изпълнение на задължителното предписание Столична община следва да уведоми писмено КЗЛД в срок до 10 дни, считано от датата на получаването му.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
 
                                                                     ЧЛЕНОВЕ:
                                                                              Красимир Димитров /п/
                                                                              Валентин Енев /п/
                                                                              Мария Матева /п/
                                                                              Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 23.10.2013 г. на Столична община, в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2