Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-117/ 12.04.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-117/ 12.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-117/2013
гр. София, 30.07.2013 г. 

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател – Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 03.07.2013 г., обективирано в протокол № 22/03.07.2013 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-117/12.04.2013 г., подадена от г-н К.Н.С. срещу Фондация „А.З.Б.” и И.М.О. /Н.Й./ за нарушени права по ЗЗЛД.  
В жалбата си, г-н К.Н.С. информира, че „в началото на 2013 г. Фондация „А.З.Б.“ и И.М.О. са обявили на своите страници в интернет покани за участие по програмата „М.Л.Б.“ и компонент „Обучение за професионалисти от сферата на правосъдието /Програмата/.
Посочената информация и покана за участие е била публикувана на интернет страниците на множество юридически професионални организации и специализирани издания, включително: Българска съдийска организация, Висш адвокатски съвет, Асоциация на прокурорите в България.
Жалбоподателят уведомява, че „участието по Програмата се осъществява посредством попълване и подаване на формуляр за участие, който изисква предоставянето на определени лични данни за участниците, включително, без ограничение: трите имена и дата на раждане; град и страна на раждане; месторабота и позиция; служебен адрес; мобилен телефон; адрес на електронна поща; информация за пътувания в чужбина и по-конкретно САЩ; образование; професионален опит; участие в професионални организации; професионални интереси, общественополезен/доброволчески опит; отличия; награди; публикации.
Изложеното в жалбата е във връзка с виждането на г-н К.Н.С., че е налице „нарушение на принципите и императивните разпоредби на ЗЗЛД“, с оглед достъпа на членовете на журито, ангажирано с процеса на кандидатстване, до личните данни на кандидатите, предвид това, че „по-голяма част от членовете на журито не са служители на Фондацията и/или Института и не са свързани с последните“.
Освен посоченото нарушение, жалбоподателят счита, че е налице и друго такова, касаещо въпроса „кой е администратор на предоставените лични данни на кандидатите – Фондацията, Институтът или друго лице, дали администраторът обработва тези данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните“, както и липсата на „информация дали личните данни на кандидатите са предоставени на трети лица, намиращи се извън територията на Република България и дали са осигурени достатъчно гаранции за тяхната защита“. 
В жалбата са описани и други проблеми на жалбоподателя, свързани с: липса на информация за начина на обработване на личните данни и възможността за тяхното предоставяне на трети лица; липса на „нарочен регистър за обработване на изискваните от кандидатите по Програмата лични данни, а в заявените регистри не е предоставена възможност личните данни да бъдат предоставяни извън страната“.
С оглед считаните от жалбоподателя нарушения на ЗЗЛД, същият е „получил отговор на 27.03.2013 г. от Фондация „А.З.Б.“ на искането си за предоставяне на информация съгласно изискванията на глава пета от ЗЗЛД“, който категорично не е удовлетворил г-н К.Н.С.
В края на жалбата г-н К.Н.С. отбелязва, че е „отвъд всякакво съмнение това, че събраните лични данни не са съотносими и не са свързани с целите, за които се обработват, а определено надхвърлят тези цели“, като „показателен в този смисъл е фактът, че се събират данни, които дори могат да бъдат отнесени към категорията „чувствителни“ данни, а именно: данни, които разкриват членство в сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели“.
Според жалбоподателя, въпреки отминалата процедура по подбор „няма никакви индикации, че данните са заличени или се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват“.
На основание изложеното в жалбата, г-н К.Н.С. моли КЗЛД „да предприеме необходимите правни и фактически действия за преустановяване на горните нарушения, като по този начин се гарантира защитата на личните данни на Жалбоподателя и на повече от 150 лица, чиито данни се обработват, без никаква гаранция за тяхната защита“.
На основание разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, с писмо изх. № П-3149/07.05.2013 г. на председателя на КЗЛД, е изискано писмено становище по предмета на жалбата, с прилагане на относими доказателства, от изпълнителния директор на Фондация „А.З.Б.”, г-жа Д.Т.
В отговор, с писмо с рег. № П-3486/20.05.2013 г., г-жа Д.Т. е представила становище, с което изяснява, че „лицето, което осъществява събирането на данните, е Фондация „А.З.Б.” – клон, регистрирана като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД”.
Относно статута на И.М.О., се отбелязва, че неговата „функция е администрирането на програмата на територията на САЩ и не е изпращана никаква информация” към него, свързана с кандидатите по Програмата.
Видно от извършена справка в електронния регистър на администраторите на лични данни при КЗЛД, Фондация „А.З.Б.” е вписана като администратор на лични данни с идентификационен номер 333355.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 38 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, административният орган се е произнесъл с решение относно допустимостта на жалбата, обективирано в протокол № 17/29.05.2013 г.
С посоченото произнасяне жалбата е обявена за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок и са конституирани страните в административното производство: жалбоподател – К.Н.С.; администратор на лични данни – Фондация „А.З.Б.”, като е определена дата за разглеждане на жалбата, по същество.
В тази връзка, видно от писма с изх. № П-3800/04.06.2013 г. и № П-3801/04.06.2013 г. на председателя на КЗЛД и известия за доставянето им от 07.06.2013 г., страните са редовно уведомени за насроченото открито заседание за разглеждане на жалбата по същество.
В резултат от събраните в административното производство доказателства, и след анализ на относимите законови разпоредби, Комисията за защита на личните данни е отхвърлила жалба с рег. № Ж-117/12.04.2013 г., като неоснователна, предвид следните мотиви:
В изпълнение на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на личните данни, този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД съдържа законова регламентация на понятието „лични данни“: „Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци“.
Видно от събраните в административното производство доказателства: Доказателство 1, Доказателство 2, Доказателство 3, приложени към жалбата; становище с рег. № П-3486/ 20.05.2013 г. на ответната страна, се приема за безспорно установен обемът от информация, с оглед участието на жалбоподателя в Програма „М.Л.Б.“, а именно: трите имена и дата на раждане; град и страна на раждане; месторабота и позиция; служебен адрес; мобилен телефон; адрес на електронна поща; информация за пътувания в чужбина; образование; професионален опит; участие в професионални организации; професионални интереси; общественополезен/доброволчески опит; отличия; награди; публикации.
Целта на провеждане на Програма „М.Л.Б.“ /Програмата/ е предоставяне на „професионално обучение в САЩ, фокусирано върху добрите и ефективни практики в сферата на върховенството на закона“.
Предвид доброволно заявеното си участие в Програмата, в качеството на адвокат, г-н К.Н.С. е предоставил информация за себе си, касаеща професионалния му опит.
В случая, посредством предоставената информация, разгледана в съвкупност, е възможна идентификация на физическото лице, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, като се приема, че личния номер на адвокат е идентификационен номер, чрез който физическото лице се идентифицира.
Изводът, който се налага е, че информацията, съдържаща се във Формуляра за участие в Програмата, предоставена от г-н К.Н.С., съставлява лични данни.
С оглед вписването на жалбоподателя в съответния адвокатски регистър, г-н К.Н.С. удостоверява качеството си на адвокат с получения личен номер, който е публичен, на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за адвокатурата.
В този смисъл, не е обосновано виждането на жалбоподателя, че „отговорът на Фондацията и изложените в него факти и твърдения са напълно несъстоятелни, повърхностни и не са в съответствие с принципите и императивните разпоредби на ЗЗЛД, особено в частта, в която се твърди, че събраните чрез формуляра за участие в Програмата лични данни са по начало публични“.
Съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни се извършва от администратор на лични данни, който е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни, както и когато целите и средствата за обработване се определят със закон.
В този смисъл, с обработването на посочените лични данни на К.Н.С., Фондация „А.З.Б.”, се явява администратор на лични данни, който е извършил обработване на личните данни на г-н К.Н.С., в хипотезите на събиране и съхраняване, по смисъла на параграф 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД, предвид доброволно заявеното участие на жалбоподателя в провеждания конкурс, за целите на който г-н К.Н.С. е предоставил личните си данни.
Изводът, който се налага е за обработване на личните данни на жалбоподателя от страна на Фондация „А.З.Б.”, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД – физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
Относно изразяването на г-н К.Н.С., че „на жалбоподателя по никакъв начин не е предоставена възможността да изиска заличаване, коригиране, блокиране на личните данни на личните данни, отнасящи се до него, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД“, е приложима разпоредбата на чл. 28а, т. 1 от ЗЗЛД, съгласно която: „Физическото лице има право да по всяко време да поиска от администратора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон“.
От разгледаната разпоредба следва, че предоставеното със закона право на физическото лице да иска от администратора заличаване, коригиране или блокиране на личните му данни, е субективно и е вследствие от индивидуалната преценка и изразена, в този смисъл, воля.
От приложените доказателства не се установява да е изразено, по съответния ред, желание на г-н К.Н.С. за извършване на определени действия от страна на Фондация „А.З.Б.” по отношение на личните му данни, обработвани във връзка с провеждания конкурс, поради което твърдението се явява неоснователно.  
Г-н К.Н.С. отбелязва „не на последно място, че съгласно публичната информация формуляри за участие по Програмата са подали 154 участници – съдии, прокурори и адвокати, лица, заемащи отговорни постове в българската съдебна система, чиито лични данни се обработват, включително и чрез предоставяне на трети лица, без никакви гаранции за тяхната защита“.
Защитата на личните данни е задължение на администратора на лични данни, регламентирано в Глава четвърта от ЗЗЛД, като съгласно чл. 23, ал. 1 от закона: „Администраторът на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване“, а конкретните мерки и срокове по ал. 1 се определят с инструкция на администратора на лични данни, съобразена с определеното с наредба на КЗЛД минимално ниво на технически и организационни мерки, обнародвана в Държавен вестник.
Правото на защита при нарушаване на правата на физическо лице по този закон е лично и на основание чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД може да се упражни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
Затова, опасенията на жалбоподателя, свързани с хипотетичната възможност за извършване на нарушение от администратора на лични данни не могат да се разглеждат като осъществяване на същото.
Г-н К.Н.С. счита, че „е отвъд всякакво съмнение, че събраните лични данни не са съотносими и не са свързани с целите, за които се обработват, а определено надхвърлят тези цели, като въпреки че процедурата по подбор е вече отминала, няма никакви индикации, че данните са заличени или се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват“.
Във връзка с цитираното виждане на жалбоподателя, администраторът на лични данни е взел отношение в писменото становище с рег. № П-3486/20.05.2013 г., където се отбелязва, че „събраните данни са съотносими към целта, която е заявена и кандидатите са свободни да предоставят, ако желаят, информация за членството си в професионални организации, което е от важност за преценката на журито на професионалните качества и обществена ангажираност на кандидата, като съхранението на данните на кандидатите ще бъде преустановено и същите ще бъдат унищожени след приключване на програмата“, свързано със завръщане на избраните участници в програмата на 2 юни 2013 г. 
Разглежданият въпрос е поставен от г-н К.Н.С. и в писмено заявление за достъп до лични данни от 18.03.2013 г. до Фондация „А.З.Б.“ и изяснен в отговор от 27.03.2013 г.
В отговора на изпълнителния директор на фондацията се уточнява, че „събираните по програмата „Обучение на професионалисти в сферата на правосъдието“ през 2013 г. данни са изключително от професионален характер и са получени единствено чрез доброволното им предоставяне от съответните лица, като данните, свързани с упражняване на професията „адвокат“ са поначало публични“.
На същото място се отбелязва, че данните на жалбоподателя „към настоящия момент не се обработват, нито се разкриват на каквито и да е категории получатели, нито е налице подобно намерение, липсва съответно автоматизирано обработване, а данните са използвани единствено за оценката на журито, съгласно заявената в публичната обява цел, за която г-н К.Н.С. е информиран и никакви данни на кандидати по тази програма не са изпращани извън територията на България“.
Г-жа Мария Матева е на особено мнение по отношение на допустимостта на жалба с рег. № Ж-117/12.04.2013 г.
Мотивите за особеното мнение на г-жа Матева са свързани с приложното поле на закона, който се прилага към данни, които се обработват с автоматични средства, и по изключение, с неавтоматични средства, когато данните са предназначени да съставляват или съставляват регистър.
В случая, данните се получават по имейл, но те не се обработват електронно, нито се прави регистър от тях.
Начинът, по който се процедира е, че данните се ползват единствено за целите на конкурса и се обсъждат от журито на хартиен носител. Всеки член от журито се запознава със съответната апликация, дава оценка върху нея, след това се изслушват хората на място. Това е вторият етап, в който идват кандидатите, които са допуснати и са преминали първия етап.
Във връзка с изложеното, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни се произнесе със следното
РЕШЕНИЕ:
Отхвърля, като неоснователна, жалба с рег. № Ж-117/12.04.2013 г., с оглед установената допустимост на обработването на личните данни на жалбоподателя, извършено в хипотезите на събиране и съхраняване, във връзка, и за целите на провеждане на конкурс по програма „М.Л.Б.“, програма „Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието“, от страна на администратора на лични данни на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни – физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. Личните данни на г-н К.Н.С. са обработвани от Фондация „А.З.Б.“ съобразно с разпоредбите на ЗЗЛД, съотносими са и не надхвърлят целите, за които се обработват, вследствие на което е налице законосъобразно обработване на личните данни на г-н К.Н.С. от страна на Фондация „А.З.Б.“.
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
O.M. Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-117/ 12.04.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings