Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД искане от секретаря на Съвета за административната реформа, Дирекция „Модернизация на администрацията“ към администрацията на Министерския съвет

Становище на КЗЛД искане от секретаря на Съвета за административната реформа, Дирекция „Модернизация на администрацията“ към администрацията на Министерския съвет

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № п7044/05.11.2013 г.
гр. София, 07.11.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № п-7044/05.11.2013 г. от г-н П.И. - секретар на Съвета за административната реформа, Дирекция "Модернизация на администрацията" към администрацията на Министерския съвет за становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личите данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопов и членове: Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 06.11.2013 г. разгледа искане с вх.№ п-7044/05.11.2013 г. от г-н П.И. - секретар на Съвета за административната реформа, Дирекция "Модернизация на администрацията" към администрацията на Министерския съвет, в което е оправена молба за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В искането за становище е посочено, че в администрацията на Министерския съвет е постъпило искане за предоставяне на данни относно броя на назначените и освободени служители в държавната администрация за шестмесечен период, "разбит" по: министерства; държавни агенции; изпълнителни агенции; областни администрации; специализирани администрации - самостоятелни юридически лица. Посочено е, че се изисква да се приложат поименни списъци при спазване на Закона за защита на личните данни, както и информация относно основанията за възникване на правоотношенията. Сочи се също, че при предоставянето на тази информация се идентифицира конкретна административна структура. Във връзка с горното е отправена молба за становище дали изреждането на поименен списък, свързвайки го с останалата информация, която се изисква, комплексно представляват лични данни. Към искането е приложен и въпрос от г-жа К.М. и г-жа И.К. - народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ чрез председателя на Народното събрание до министър - председателя на Република България на основание чл.90, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Поставени са следните три въпроса:
"1. Каква е общата численост на служителите в администрацията на Министерски съвет към октомври 2013 г. и каква е тя, разбита по областни администрации?
2. Какъв е броят на новоназначените служители в администрацията на Министерски съвет и в областните администрации за периода - май - октомври 2013 г? Моля да се приложи поименен списък при спазване на ЗЗЛД. Колко от новоназначените служители са заели длъжността след провеждане на конкурс и какви са другите основания за възникване на правоотношенията?
3. Какъв е броят на служителите в администрацията на Министерския съвет и в областните администрации, с които са прекратени служебните / трудовите правоотношения за периода май - октомври 2013 г. и на какво правно основание ? Моля, приложете поименен списък."
Съгласно Закона за защита на личните данни, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. "Специфични признаци" са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето. Информацията обхващаща име, конкретна административна структура и основание за възникване на правоотношение би могла да доведе до идентифицирането на конкретно физическо лице и като такава тя попада в определението да "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни.          
В параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД се съдържа законовото определение на понятието „обработване на лични данни”, а именно: „Обработване на лични данни" е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.         В настоящия случай,може да се направи предположението, запитването касае възможността за обработване на лични данни под формата на предоставяне. В допълнителните разпоредби на ЗЗЛД параграф 1, т.5 е дадено легално определение на термина " предоставяне на лични данни" - това са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.
Във връзка с обработването на лични данни, следва да се има предвид, че всеки администратор на лични данни е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД. Редът за обработване на лични данни, включително за предоставянето им, е регламентиран с изчерпателното изброяване на законовите основания в чл. 4, ал.1, т.1 – т.7 от ЗЗЛД, при наличието на поне едно от които, е допустимо обработване на лични данни, а именно:
1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
Съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД събраните лични данни следва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, т.е. да бъдат пропорционални, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват. Във всички случаи правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на лични данни е в правомощието на съответния администратор на лични данни с оглед отговорността, която той носи за законосъобразното обработване на лични данни.
Във всеки един конкретен случай на обработване на лични данни е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните.
Следва да се има предвид също, че съгласно чл.90, ал.1 от Конституцията на Република България народните представители имат право на въпроси и на питания до Министерския съвет или до отделни министри, които са длъжни да отговарят. В конкретния случай задължените субекти по чл.90, ал.1 от Конституцията, какъвто е Министерски съвет, биха мигли да предоставят исканата информация (без имената на лицата) в изпълнение на нормативно установено задължение на администратора по смисъла на чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Информация, включваща име, конкретна административна структура и основание за възникване на трудово или служебно правоотношение на служител в държавната администрацияби могла да доведе до идентифицирането на това конкретно физическо лице и като такава тя попада в определението за лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни.       
Обработването на такава информация, чрез предоставянето й е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т.1 – т.7 от ЗЗЛД условия.
В конкретния случай Министерския съвет, в качеството му на задължен субект по чл.90, ал.1 от Конституцията на Република България, би могъл да предостави исканата информация (без имената на лицата) в изпълнение на нормативно установено задължение на администратора по смисъла на чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД искане от секретаря на Съвета за административната реформа, Дирекция „Модернизация на администрацията“ към администрацията на Министерския съвет


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings