Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 31.07.2013 г. на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 31.07.2013 г. на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, в резултат на извършена текуща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена проверка в изпълнение на „План за извършване на текущи проверки по инициатива на Комисията за защита на личните данни за 2013 г.”, приключила с Констативен акт № КА-682/26.07.2013 г. и Решение на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от проведено редовно заседание на 31.07.2013 г., КЗЛД издава следното задължително предписание на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, ЕИК 121708719, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се преустанови обработването на копие от документ за самоличност на физически лица при сключване на трудов договор и договор за осигурително посредничество.
2. Да се посочат срокове за съхранение на обработваните данни по отношение заявените в регистрите „Информационна система пенсионен фонд” и „Кол център” в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и се предоставят относими доказателства.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от ЗЗЛД.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
         Венета Шопова /п/                                          Красимир Димитров /п/
                                                                                     Валентин Енев /п/
                                                                                     Мария Матева /п/
                                                                                     Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 31.07.2013 г. на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, в резултат на извършена текуща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2