Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация относно лица, за които е съставен протокол по чл. 56 от ЗМВР

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация относно лица, за които е съставен протокол по чл. 56 от ЗМВР

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-2880/2013
гр. София, 14.05.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-2880 от 23.04.2013 год.на М.Д. – Началник на Районно управление „Полиция” – гр. С. по въпроси, касаещи предоставянето на информация относно лица, за които е съставен протокол по чл. 56 от ЗМВР.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 30.04.2013 г., разгледа преписка с вх. № П-2880/23.04.2013 г.,заявена от М.Д. – Началник на Районно управление „Полиция” – гр. С.
В искането си господин М.Д. посочва, че поставеният от него въпрос е във връзка с постъпила молба с техен регистрационен № 2598/27.03.2013 г., подадена от госпожа Д.Ж.Д., в качеството си на директор на общинско предприятие „Общински пазари” гр. С., относно оказване на съдействие за предотвратяване и преустановяване на извършени закононарушеня от криминално проявени лица.
Госпожа Д.Ж.Д. – в качеството си на директор на общинско предприятие „Общински пазари” – гр. С., изисква от МВР Областна дирекция на полицията гр. С., да й бъде предоставена информация за криминално проявени лица, за които е съставен предупредителен протокол за отговорността при извършено престъпление (кражба) или нарушение на обществения ред на територията на ОП „Общински пазари” – гр. С.   Изискваната информация е във връзка с установени общественоопасни прояви от криминално проявени лица, съставляващи кражби от граждани на територията на „Общински пазари”, гр. С.. Информират, че са в процес на изготвяне на допълнителни вътрешни правила в Правилник за вътрешния ред на ОП „Общински пазари” към община С. В процес на обсъждане е въвеждане на мярка, имаща за цел да предпазва гражданите от незаконни посегателства и увреждания.
По повод изложеното, господин М.Д. – началник на РУ „Полиция” гр. С. се обръща към КЗЛД за становище във връзка предоставянето на исканата информация, съдържаща се в съставените предупредителните протоколи за отговорността при извършено престъпление (кражба) или нарушение на обществения ред на територията на ОП „Общински пазари” – С.
Правен анализ:
Законът за Министерството на вътрешните работи урежда принципите, задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него.
Съгласно чл. 6 от ЗМВР едни от основните задачи на МВР са: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество; осигуряване на разследване на престъпления.
Съгласно разпоредбите на чл. 56 от ЗМВР полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред. За писменото предупреждение се съставя протокол, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред. Протоколът за предупреждение се съставя в присъствието на лицето и на един свидетел, като след запознаване със съдържанието му се подписва от полицейския орган, лицето и свидетеля. Отказът на лицето да го подпише се удостоверява с подписа на свидетеля.
Протоколът изготвен на основание чл. 56 от ЗМВР е предупреждение към лицата, за които има достатъчно данни и се предполага, че ще извършат престъпление или нарушение на обществения ред. Протоколът се съставя, за да бъде уведомено и предупредено лицето за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред. Не може да следва извод от съставянето на съответния протокол от органите на МВР, че това лице е извършител на престъпление или е нарушило обществения ред. В конкретния случай госпожа Д.Ж.Д., в качеството си на директор на Общинско предприятие „Общински пазари” гр. С., иска да обработи личните данни на лицата, като се позове на протоколите, изготвени на основание чл. 56 от ЗМВР от органите на МВР, поради което има опасност въз основа на тези данни да бъде извършено профилиране на лицата. Съгласно чл. 34б от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) решението на администратора е недопустимо, когато е основано единствено на автоматизирано обработване на лични данни, предназначено да оценява лични характеристики на лицето.
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В параграф първи от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД се съдържа законовото определение на понятието „обработване на лични данни”. В настоящия случай, запитването касае възможността за обработване на лични данни под формата на предоставяне.
Разпоредбите на чл. 4, ал.1 от ЗЗЛД въвеждат случаите, в които е допустимо обработването на лични данни, а именно когато е налице поне едно от алтернативно изброените условия, както следва: обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни; физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане; обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните; обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес; обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните; обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
При анализа на всички факти и обстоятелства, относими към конкретно изложения казус, е видно, че нито една от изброените хипотези в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД не е относима към поставеното искане за предоставяне на информация, относно лицата, за които е съставен протокол за полицейско предупреждение по чл. 56 от ЗМВР.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл.4, ал.1 във връзка с чл. 36б, ал. 2 от ЗЗЛД, МВР Областна дирекция на МВР – С., районно управление „Полиция” – гр. С. не следва да предостави на Д.Ж.Д. – директор на Общинско предприятие „Общински пазари” – гр. С. информация за лицата, за които е съставен протокол за полицейско предупреждение по чл. 56 от ЗМВР, поради липса на правно основание за предоставянето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация относно лица, за които е съставен протокол по чл. 56 от ЗМВР


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings