Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи подобряване на събираемостта на просрочени вземания на потребители

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи подобряване на събираемостта на просрочени вземания на потребители

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № ЗАП-32/2013
гр. София, 16.10.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № ЗАП-32 от 13.09.2013 год. на М.Г. – управител на „В.и К.“ ЕООД – гр. П. по въпроси, касаещи подобряване на събираемостта на просрочени вземания на потребители на В и К услуги.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и Членове: Красимир Димитров, Валентин Енев  и Веселин Целков на заседание, проведено на 02.10.2013 г., разгледа преписка с вх. № ЗАП – 32/13.09.2013 год. от господин М.Г. – управител на „В.и К.“ ЕООД – гр. П. по въпроси, касаещи подобряване на събираемостта на просрочени вземания на потребители на В и К услуги.  В писменото си искане до КЗЛД Управителят на „В.и К.“ ЕООД отбелязва, че дружеството е регистрирано като администратор на лични данни с № 234129, като в тази връзка дружеството поддържа и обработва данните на потребителите си в регистър „Клиенти“ (База данни за абонатите на дружеството). За да бъдат спазени изцяло законовите изисквания г-н М.Г. отправя запитване до КЗЛД, възникнало в процес по подобряване на събираемостта на просрочени вземания на потребители на В и К услуги, предоставяни от „В.и К.“ ЕООД, гр. П. по извънсъдебен път и чрез доброволното им плащане.
Във връзка с изложеното Управителят на „В.и К.“ ЕООД моли за становище КЗЛД има ли право дружеството, в качеството си на администратор на лични данни да изготвя периодично списъци с име, фамилия, абонатен номер и размер на задължението на потребители – неизправни длъжници и да ги поставя на видни места в сгради етажна собственост, на специално обозначените за това места и в други сгради собственост на потребители, където са налични голям брой потребители с неплатени задължения.
Господин М.Г. в своето искане, поставя въпроса, в случай, че поставянето на изготвените списъци от В и К не съответства на изискванията на ЗЗЛД и на утвърдената практика на КЗЛД, то същия моли да му предоставим алтернативно решение, какви данни, с цел да бъдат индивидуализирани потребителите и същите да бъдат своевременно информирани за натрупаните си задължения, може да бъдат посочвани в списъците.
Правен анализ:
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), урежда регулирането на цените, достъпността и качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, извършвани от експлоатационните предприятия за водоснабдителни и канализационни услуги. Водоснабдителните и канализационните (В и К) услуги, са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения.
Регулирането на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно чл. 5 от ЗРВКУ се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която също така одобрява общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите. Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 7 от ЗРВКУ, В и К операторите публикуват одобрените от комисията общи условия на договорите за предоставяне на В и К услуги най-малко в един централен и един местен ежедневник. Те влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им.В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В и К операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
От изложеното следва, че взаимоотношенията между „В.и К.“ ЕООД и битовите потребители се основават на договорни взаимоотношения, сключени при общи условия, каквато възможност предвижда чл.16 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), допълнена от специалния закон – ЗРВКУ, според който за влизането в сила на общите условия не е необходимо специално писмено приемане от страна на потребителите.
Във връзка с изпълнение на договорните взаимоотношения със своите клиенти-битови потребители „В.и К.“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни, извършва обработване на данните на клиентите-физически лица. Съгласно определението, посочено в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби от ЗЗЛД обработване на лични данни „е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, .............., разкриване чрез предаване, разпространяване...“. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД изрично са предвидени случаите, в които е допустимо обработването на данните. Според чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД това е допустимо в случай, че е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна. Следователно в изложения казус администраторът на лични данни „В.и К.“ ЕООД обработва личните данни на своите клиенти чрез „събиране, записване, организиране, съхраняване“ законосъобразно.
По отношение на намерението да се оповестят публично задълженията на потребителите – неизправни длъжници, абонати на В и К дружеството, чрез поставяне на видни места в сгради етажна собственост, на списъци с име, фамилия, абонатен номер и размер на задължението, това представлява обработване на личните данни чрез „разкриване ...... разпространяване“. Съгласно чл.2, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗЛД личните данни трябва да се събират за конкретни и точно определени цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, както и да бъдат съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които си обработват. Поставянето на публично място на списъци с имената на физическите лица, абонатен номер и дължимите суми позволява пряко идентифициране на лицата по отношение на тяхната физическа и икономическа идентичност. Посочените мотиви за подобряване на събираемостта на просрочени вземания на потребители на В и К услуги към администратора са относими към гражданско-правните отношения между „В.и К.“ ЕООД и клиентите-битовите потребители. Дружеството разполага с други законово определени механизми за предприемане на принудителни действия относно несъбраните вземания. Целите, за които ще бъдат разлепени списъците с посоченото съдържание, не могат да се определят като относими спрямо необходимостта от уреждане на финансовите взаимоотношения между „В.и К.“ ЕООД и неизправните длъжници. Тези цели не могат да бъдат постигнати, без да се засегне личната сфера на физическите лица, чиито лични данни ще бъдат посочени в списъците. Не може да се приеме, че законните интереси на администратора имат преимущество пред интересите на отделните физически лица, чиито лични права се нарушават чрез предприемане на извънзаконови мерки за осъществяване на събираемостта от битовите потребители на В и К услуги.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното:
СТАНОВИЩЕ:
Публичното оповестяване на задълженията на длъжниците на „В.и К.“ ЕООД – гр. П., чрез посочване на име, фамилия и размер на задължението в списъци, поставени на видни места в сгради етажна собственост, представлява нарушение на чл.2, ал.2, т.2 и т.3 от Закона за защита на личните данни.
В съответствие с принципите за обработване на лични данни и с цел избягване на пряко индивидуализиране на конкретните физически лица е допустимо оповестяване на списъци само с информация относно абонатен номер и размер на задължението, без посочване на име и фамилия на потребителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи подобряване на събираемостта на просрочени вземания на потребители


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings