Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-175/ 23.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-175/ 23.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-175/2013 г.
София, 17.09.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Мария Матева и Валентин Енев – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 28.08.2013 г. (Протокол № 30), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа жалба с рег. № Ж-175/23.05.2013 г., подадена от И.В.М. срещу „Ч.Т.” ЕООД.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят посочва, че в началото на м. февруари 2013 г. се е договорил с управителя на „Ч.Т.” ЕООД да започне работа в дружеството. Посочва, че през периода от 02.03.2013 г. до 19.03.2013 г. е работил без трудов договор като шофьор на тежкотоварен автомобил, собственост на „Ч.Т.” ЕООД, като през целия период трудово възнаграждение не е получавал. Г-н И.В.М. твърди, че многократно е настоявал пред управителя на фирмата изплащане на полагащото му се възнаграждение, както и за сключване на трудов договор. За целта е предоставил ксерокопия на личните си документи, но твърди, че трудов договор не е подписвал. На проведената на 19.03.2013 г. среща с пълномощника на „Ч.Т.” ЕООД е уведомен, че заработената сума ще му бъде изплатена от финансова къща „ДМ-Ф.Г.” ЕООД, но отново без резултат, поради което жалбоподателят е подал жалба до ТД на НАП – София и до ИА ГИТ. При справка в НАП е узнал, че без знанието и съгласието му от „Ч.Т.” ЕООД в НАП е деклариран трудов договор на неговото име. Тъй като никога не е подписвал трудов договор с дружеството, жалбоподателят е обезпокоен и счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни, поради което моли Комисията за защита на личните данни да предприеме необходимите действия по случая.
Жалбата е адресирана и до Софийска районна прокуратура и 02 РУП – СДВР.
Към жалбата са приложени копия на: Жалба с рег. № 13-00-1425/23.04.2013 г.; Удостоверение № 20120201155235/01.02.2012 г. от Агенция по вписванията и Писмо с изх. № И-687-0102-3407/ 26.04.2013 г.
С писмо с изх. № П-3921/07.06.2013 г. на Председателя на КЗЛД, на г-н И.В.М. са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането, с което се сезира КЗЛД. Уведомен е, в случай, че поддържа жалбата си, следва в 3-дневен срок да я изпрати съобразена с указанията, както и да подпише съдържанието ѝ. В отговор, И.В.М. депозира в деловодството на КЗЛД Молба с вх. № П-4130/18.06.2013 г., с която потвърждава жалбата си и прилага отговор от дирекция „Инспекция по труда – гр. Благоевград.
В условията на служебното начало, с писма с изх. № П-3903/07.06.2013 г., № П-3928/ 07.06.2013 г. и № П-3904/07.06.2013 г. на Председателя на КЗЛД, съответно от Националната агенция за приходите, от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и от Националния осигурителен институт е изискана информация за настоящи и прекратени трудови договори за лицето И.В.М., становище, както и относими доказателства.
С писмо с вх. № П-4207/20.06.2013 г. от ИА ГИТ е получено становище, в което се посочва, че с оглед извършването на проверка по спазване на трудовото законодателство, „Ч.Т.” ЕООД е призовано да се яви в дирекцията, но контакт с дружеството не е установен, поради което на 25.05.2013 г. е изискано съдействие на РУ Полиция – гр. Петрич.
С писмо с вх. № П-4238/25.06.2013 г. от НАП е изпратена справка за сключените прекратени и настоящи трудови договори на жалбоподателя, от която е видно, че от „Ч.Т.” ЕООД е подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ за сключен на 01.04.2013 г. трудов договор с И.В.М.
От НОИ е изпратена справка с вх. № П-4333/26.06.2013 г. с наличните данни от Регистър на трудовите договори в НОИ относно г-н И.В.М., от която е видно, че „Ч.Т.” ЕООД е декларирало трудов договор на името на жалбоподателя.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по случая, с писма с изх. № П-3876/06.06.2013 г. и № П-3910/07.06.2013 г. на Председателя на КЗЛД, съответно от 02 РУП – СДВР и от Софийска районна прокуратура е изискана информация за предприетите действия по жалбата на И.В.М.
С писмо с вх. № П-4239/25.06.2013 г. от Софийска районна прокуратура уведомяват Комисията, че по жалбата на г-н И.В.М. се извършва проверка, която към момента не е приключила.
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружествата „Ч.Т.” ЕООД и „ДМ-Ф.Г.” ООД са уведомени за образуваното административно производство и на основание чл. 36 от АПК е указано да предоставят писмени становища, заверени копия на прекратени и настоящи договори сключени с жалбоподателя, както и относими доказателства към жалбата.
В заседание, проведено на 10.07.2013 г. (Протокол № 23), Комисията за защита на личните данни приема решение на „Ч.Т.” ЕООД да се извърши проверка с цел: какви лични данни обработва дружеството, в какъв обем, налични регистри, да бъде проверен начина на съхраняване и унищожаване на лични данни, които обработва, както и цялостен контрол по спазване разпоредбите на ЗЗЛД.
В изпълнение на приетото решение, на 12.08.2013 г. екип от КЗЛД извършва проверка, която приключва с Констативен акт № КА-694/22.08.2013 г.
Жалбата, подадена от И.В.М. срещу „Ч.Т.” ЕООД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата не е посочена точната дата на твърдяното нарушение, но от изложеното следва извода, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежават дружествата „Ч.Т.” ЕООД и „ДМ-Ф.Г.” ООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че от дружеството „Ч.Т.” ЕООД не е подавано заявление, съответно не е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД, както и не е освобождавано по надлежния ред от регистрация. На 10.02.2010 г. от „ДМ-Ф.Г.” ЕООД е подадено заявление съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД с идент. № 361752.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните данни на г-н И.В.М., изразяваща се в декларирането на трудов договор без знанието и съгласието му. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД ”употреба” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата с писмо с вх. № П-4239/25.06.2013 г. от Софийска районна прокуратура, по случая се извършва проверка. Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са от значение за произнасяне на Решение от КЗЛД и ще се установи дали обработването на личните данни на жалбоподателя може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, чл. 27, ал. 2 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № Ж-175/23.05.2013 г., подадена от И.В.М. срещу „Ч.Т.” ЕООД, за допустима.
2. Конституира като страни в административното производство жалбоподателя И.В.М., ответна страна „Ч.Т.” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна - „ДМ-Ф.Г.” ООД.
3.Спира административното производство по жалбата, до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град. 
  ЧЛЕНОВЕ:

 

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-175/ 23.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings