Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по искане с вх. № Ж-237/ 26.06.2013 г.

Решение по искане с вх. № Ж-237/ 26.06.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-237/2013 г.
София, 17.09.2013 г.
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание проведено на 21.08.2013 г. (Протокол № 29), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа редовността на искане с вх. № Ж-237/ 26.06.2013 г., подадено от Б.Б.Б. срещу Районен съд – гр. К.
ВКомисията за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпило искане с твърдения за злоупотреба с лични данни. Жалбоподателят посочва, че на интернет-страницата на Районен съд – гр. К. е публикувано Решение от 29.06.2009 г. по гр. дело № 220/2009 г., съдържащо неговите имена, ЕГН, адрес, както и личните данни на бившата му съпруга и на децата му. Г-н Б.Б.Б. счита, че администраторът на лични данни обработва незаконосъобразно личните му данни, като не е осигурил спазването на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Жалбоподателят е притеснен, че Районен съд – гр. К. не е предприел необходимите технически и организационни мерки по смисъла на чл. 23 от ЗЗЛД, поради което личните му данни са станали достояние до неограничен кръг лица. Моли Комисията с оглед правомощията си да предприеме съответните действия по случая.
Към искането са приложени ксерокопия на: „Вътрешни правила за организацията и публикуването на съдебните актове на интернет-страницата на Районен съд – гр. К. и екранна разпечатка на Решение от 29.06.2009 г. на Районен съд – гр. К.
С писмо с изх. № П-4572/05.07.2013 г. и повторно с писмо с изх. № П-5308/ 06.08.2013 г. на Председателя на КЗЛД, както и по реда на чл. 61 от АПК със Съобщение с вх. № СЩ-118/31.07.2013 г., г-н Б.Б.Б. е уведомен за приложното поле на Закона за защита на личните данни по отношение действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и за правомощията на КЗЛД. Уведомен е за правните възможности и мерки, които следва да предприеме ако счита, че правата му по ЗЗЛД са нарушени и личните му данни са обработени незаконосъобразно. Обяснен е реда за подаване и разглеждане от КЗЛД на искания на физически лица във връзка с нарушени техни права по Закона за защита на личните данни. В случай, че поддържа жалбата си, с оглед определяне нейната допустимост, от Б.Б.Б. е изискана информация кога е узнал за твърдяното нарушение, както и да приложи други относими доказателства по случая (ако разполага с такива). Г-н Б.Б.Б. е уведомен, че ако нередовностите не бъдат отстранени в указания срок, административното производство пред КЗЛД ще бъде прекратено.
В условието на служебното начало, на основание чл. 26 от АПК с писмо с изх. № П-4571/05.07.2013 г. на Председателя на КЗЛД, Районен съд – гр. К. е уведомен за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище по жалбата, като е указан срок.
В отговор, с писмо с вх. № С-483/18.07.2013 г. от Районен съд – гр. К. е получено становище, в което се посочва, че по случая е извършена проверка, при която е установено, че процесното решение е подредено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на съда, като са спазени разпоредбите на ЗЗЛД. Вследствие допусната техническа грешка при публикуването на интернет-страницата на съда обаче, личните данни на страните по делото не са заличени. Като причина се посочва факта, че съдебният акт не се е запазил обезличен в системата за управление на съдебните дела и автоматично е публикуван. След установяване на допуснатата грешка са взети незабавни мерки за отстраняването ѝ.
Искането, подадено от Б.Б.Б. не е съобразено с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Въпреки дадените указания, г-н Б.Б.Б. не уточнява искането си към Комисията. Съобщено е, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
Писмо с изх. № П-5308/06.08.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изпратено на Б.Б.Б. на посочения в жалбата адрес за кореспонденция. Видно от известието за доставяне, адресатът е непознат на адреса, поради което жалбоподателят е уведомен и по реда на чл. 61 от АПК. В рамките на указания срок г-н Б.Б.Б. не потвърждава своето искане и не предоставя изисканата по надлежния ред информация.
 Съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК и чл. 30, ал. 3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни и чл. 30, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията
РЕШИ:
Обявява искане с вх. № Ж-237/26.06.2013 г., подадено от Б.Б.Б. срещу Районен съд – гр. К.за нередовно и прекратява административното производство.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане с вх. № Ж-237/ 26.06.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings