Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-187/ 27.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-187/ 27.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-187/2013
гр. София, 17.09. 2013 г.
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно открито заседание, проведено на 31.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-187/ 27.05.2013 г. от Я.Л.Н. срещу Министерство на здравеопазването за нарушения на Закона за защита на личните данни
Страните са редовно уведомени. Жалбоподателят Я.Л.Н. не се явява, не изпраща представител.
За Министерството на здравеопазването се явява държавен експерт Даниела Константинова Велинова с общо пълномощно № П-00-53 от 7.06.2013 г.
Я.Л.Н. сезира КЗЛД с жалба срещу мълчалив отказ на Министерство на здравеопазването за предоставяне на достъп до лични данни. За целта излага следните факти:
На 03.05.2013 г. жалбоподателят подава по електронен път до Министерство на здравеопазването заявление за достъп до лични данни, подписано с квалифициран електронен подпис на основание чл. 29 от ЗЗЛД. От получена обратна информация е видно, че заявлението е постъпило при администратора на лични данни на 07.05.2013 г. Твърди се, че липсва отговор на така подаденото заявление в предвидените в чл. 33 от ЗЗЛД форма и срок.
С оглед на така изложените факти г-н Я.Л.Н. настоява за налагане на административно-наказателна отговорност на основание чл. 42, ал. 7 от ЗЗЛД.
Към жалбата се прилагат заявлението за достъп до лични данни на г-н Я.Л.Н. до МЗ, изпратено по електронна поща и обратна информация, от която е видно, че съобщението е прочетено на 07.05.2013 г.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № П-3888/06.06.2013 г. от МЗ е изискано писмено становище по случая с представяне на относимите към случая доказателства.
С писмо вх. № П-4204/20.06.2013 г. от страна на МЗ се съобщава, че след извършена по случая проверка е установено, че министерството не обработва лични данни за жалбоподателя, за което последният е уведомен с писмо изх. № 94-1412/14.06.2013 г.
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- Я.Л.Н., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- МЗ- администратор на лични данни, задължено по силата на разпоредбите на Глава пета от ЗЗЛД да предоставя достъп до лични данни на физическите лица. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД за разглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
По отношение на основателността Комисията счита, че жалбата е основателна, поради следните съображения:
Глава пета от ЗЗЛД регламентира реда и начина по който физическите лица следва да упражнят правото си на достъп до обработваните за тях лични данни от страна на администраторите на лични данни. В чл. 28, ал. 1 от ЗЗЛД е посочено, че при упражняване на правото си на достъп физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора на лични данни: потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него. На това право на лицето кореспондира задължението на администратора на лични данни да предоставя информацията безплатно. Предоставянето следва да се извърши в 14-дневен срок от постъпване на заявлението, а в случаи, когато събирането на информация представлява трудност за администратора на лични данни- до 30 дни. Изисканата по надлежния ред информация администраторът на лични данни следва да предостави изцяло, частично или мотивирано да откаже предоставянето й. Във всички случаи съгласно чл. 33 от ЗЗЛД администраторът е длъжен да съобщи писмено заявителя за решението си или отказа. Законодателят е определил, че уведомяването се извършва лично срещу подпис или по поща с обратна разписка и липсата му се смята за отказ.
Изнесените в жалбата факти не се оспорват от страните. Жалбоподателят е подал заявление за достъп до лични данни до МЗ на 03.05.2013 г., отговорът на министерството е от дата 14.06.2013 г., като липсва приложено доказателства за наличие на валидно уведомяване по смисъла на чл. 33, ал. 2 от ЗЗЛД. При така установената фактическа обстановка е видно, че МЗ не е спазило срока за предоставяне на достъп до лични данни на г-н Я.Л.Н. дори и в хипотеза за удължаването на срока до 30 дни.
Комисията счита, че с оглед на факта, че МЗ не обработва лични данни за жалбоподателя и липса на доказани претърпени вреди и неудобства за лицето от мълчаливия отказ, както и с оглед на първото по рода си нарушение на ЗЗЛД, не на последно място и предоставяне на исканата информация на жалбоподателя макар и извън законоустановения срок, то не следва да се ангажира административно-наказателна отговорност съгласно изявената воля на жалбоподателя, тъй като би се стигнало до нарушаване на основен принцип на административното право, а именно- този на съразмерността.
Водена от гореизложеното Комисията
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № Ж-187/27.05.2013 г. от Я.Л.Н. срещу Министерство на здравеопазването;
2. На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД издава задължително предписание на Министерство на здравеопазването да оказва ефективен контрол по спазването на организационните мерки при обработване на личните данни по начин позволяващ да се спазват сроковете по ЗЗЛД за предоставяне достъп до личните данни на физическите лица. 
 
Решението може да се обжалва чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд- София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
O.M. Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-187/ 27.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings