Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-148/ 08.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-148/ 08.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-148/2013
гр. София, 17.09.2013 г.
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно открито заседание, проведено на 31.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-148/ 08.05.2013 г. от Я.Л.Н. срещу политическа партия „ДСБ“ (ПП ДСБ) за нарушения на Закона за защита на личните данни.
Страните са редовно уведомени. Не се явяват, не изпращат представители.
Жалбоподателят Я.Л.Н. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че ПП ДСБ обработва неправомерно личните му данни, използвайки ги без негово знание и съгласие за целите на предизборна агитация. От фактическа страна се излагат следните факти:
На 30 април 2013 г. г-н Я.Л.Н. получава в пощенската си кутия писмо с подател ПП ДБС. На пощенския плик фигурират негови лични данни- три имена и адрес. В плика се съдържа писмо от председателя на ПП ДСБ с предизборен агитационен текст, но с лично ръкописно обръщение към жалбоподателя. Писмото е подписано от председателя на ПП ДСБ И.К.
Съобщава се, че писмото е пуснато в обща за входа пощенска кутия, поради което жалбоподателят стига до извод, че пред съседите могат да бъдат разкрити негови чувствителни лични данни, а именно- политически убеждения, за което законът съблюдава по-строга защита.
Жалбоподателят моли Комисията да наложи имуществена санкция в максимален размер на администратора на лични данни ПП ДСБ на основание чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, да го задължи да преустанови обработването на личните му данни като ги заличи от базите си данни и да извърши проверка дали данните му са били използвани повторно извън случая, по който сезира с настоящата жалба.
Към жалбата се прилагат копия на писмото на ПП ДБС до г-н Я.Л.Н. и пощенския плик, с който е било изпратено.
В условията на служебното начало, с оглед гарантиране спазването на принципа за бързина и процесуална икономия в административния процес с писмо изх. № П-3451/ 18.05.2013 г. от ПП ДСБ е изискано да представи становище по случая.
С писмо вх. № С-337/30.09.2013 г. от страна на партията е изразено становище за неоснователност на жалбата. Оспорват се твърденията за неправомерно обработване наг-н Я.Л.Н. като голословни и недоказани. Посочва се, че след извършена проверка в поддържаните от партията и заявени в КЗЛД регистри не фигурират личните данни на жалбоподателя, няма данни за изпращане на писмо до него. Предизборни призиви и обръщения, подобни на приложения към жалбата призив без ръкописния текст в началото били разпространявани свободно на публични предизборни събрания и законни пунктове за раздаване на агитационни материали по време на кампанията за изборите за народни представители, проведени на 12.05.2013 г. Разпоредбите на Изборния кодекс задължават общинските администрации в срок 40 дни преди изборите на 12.05.2013 г. публично да обявят избирателните списъци с гласоподавателите, където фигурира информация за имена и адреси на гласоподавателите, поради което практически информацията е достъпна за неограничен кръг лица. Прави се извод, че всяко трето лице е могло да узнае и да се възползва от данните по начин описан в жалбата.
С Решение от 12.06.2013 г. (Протокол № 19) Комисията назначава проверка на ПП ДСБ на основание чл. 36, ал. 2 от ПДКЗЛДНА с оглед на установяване дали личните данни на жалбоподателя фигурират в поддържаните от администратора регистри.
На основание на чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛД и Заповед № РД-98/24.06.2013 г. във връзка с изпълнение на решението на КЗЛД на 25.06.2013 г. е извършена проверка на ПП ДСБ, резултатите от която са отразени в констативен акт с вх. № КА-598/02.07.2013 г. 
Преценка на допустимостта на жалбата и факта дали са нарушени пряко правата на искателя от страна на ПП ДСБ следва да се извърши с оглед на категорично установяване на фактите относно обработването на личните му данни от страна на партията. Съгласно чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК при преценка на специалните изисквания, свързани с допустимостта на една жалба, следва да се съобразят изискванията на ЗЗЛД с оглед неговата приложимост. Приложимостта на ЗЗЛД е свързана с обработване на лични данни на физически лица от администратори на лични данни.
Събраните по случая факти и изразени становища не потвърждават по ясен и категоричен начин, че личните данни на г-н Я.Л.Н. се обработват от ПП ДСБ в рамките на заявените от партията регистри, а именно- регистри „Дарители-физически лица“, „Персонал“, „Членове на партия“ и „Симпатизанти на партията“. От характера на ангажираните доказателства обаче се налага изводът, че личните данни на жалбоподателя се обработват във връзка с провежданата предизборна агитационна кампания на ПП ДСБ, което определя допустимостта на жалбата и в този смисъл налага изискването към администратора на лични действията по обработване на лични данни на физическите лица да бъдат съобразени и подчинени на разпоредбите на ЗЗЛД, регламентиращи принципите и правилата, определени от законодателя при обработване на лични данни. В хипотезата, в която очевидно попада и разглеждания казус, личните данни на физическото лице се обработват без наличие на неговото съгласие. В този случай чл. 20 от ЗЗЛД определя действията, които администраторът на лични данни е длъжен да предприеме спрямо физическото лице, чийто данни се обработват, а именно- администраторът или негов представител е длъжен да му предостави данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, категориите лични данни, отнасящи се до съответното физическо лице, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. В резултат на непредприети достатъчно добри технически и организационни мерки от страна на ПП ДБС за спазване на указаната процедура при обработване на личните данни на Я.Л.Н. в хипотезата, при която данните не са получени от него, се стига до тяхното неправомерно използване, с което се нарушават правата на лицето по ЗЗЛД.
Задължението за предприемане на технически и организационни мерки по чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД и техния характер следва да се съобрази със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. В конкретния случай извършеното нарушение очевидно е резултат на пропуски в установените от администратора технически и организационни мерки за защита на личните данни, за което следва да бъде наложена предвидената в чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД имуществена санкция в минимален размер.
В подкрепа на решението за налагане на минимална санкция се явява обстоятелството, че нарушението се явява първо за администратора на лични данни, Комисията приема, че размерът на така определената санкция е адекватен на извършеното нарушение.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № Ж-148/08.05.2013 г. от Я.Л.Н. срещу политическа партия „ДСБ“;
2. На основание чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 38, ал. 2 и чл. 42, ал. 9 налага имуществена санкция в размер на 600 (шестстотин) лева на ПП „ДСБ“ с код по БУЛСТАТ ***** и седалище- гр. София, с председател Р.К. за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД за това, че не е взело необходимите организационни и технически мерки за защита личните данни на Я.Л.Н. при тяхното обработване, което е довело до неправомерното им използване за целите на предизборната агитационна кампания за изборите за народни представители, проведени на 12.05.2013 г.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му, чрез КЗЛД пред Административен съд- София град.
След влизане в сила на настоящото решение, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов”-№ 15 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
O.M. Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-148/ 08.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings