Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-97/ 22.03.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-97/ 22.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-97/2013 г.
София, 17.09.2013г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав от Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Веселин Целков в редовно заседание, проведено на 14.08.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа предложение за спиране на административното производство, образувано по жалба рег. № Ж-97/22.03.2013 г., депозирана от Х.М.А. срещу „БТК“ АД (БТК АД).
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Х.М.А. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „БТК“ АД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че от органите на Министерство на вътрешните работи е разбрал, че на негово име за заведени значителен брой предплатени карти към „БТК“ АД.
Х.М.А. уточнява, че изрично е поискал от БТК АД да спре и заличи мобилните номера, да му предостави списък на същите, както и за в бъдеще да бъдат откривани каквито и да е било телефонни номера на негово име. Господин Х.М.А. заявява, че не е получил отговор на исканията си.
Жалбоподателят иска от Комисията да бъде извършена проверка. В случай, че бъде установено нарушение на Закона за защита на личните данни, да бъдат предприети необходимите действия за отстраняването му.
Към жалбата не са приложени доказателства.
С оглед изразените в жалбата твърдения за извършено престъпление, с писмо рег. № П-2306/04.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от Х.М.А. да уведоми административният орган, дали е сезирал разследващите органи по същия повод, по който е сезирала КЗЛД.
В изпълнение на дадените указания, на 10.04.2013 г. Х.М.А. депозира в деловодството на КЗЛД писмо, с което уведомява административният орган за наличието на депозирана от него жалба в 09-то РУП „Люлин“, гр. София, като същата е заведена с вх. № 11254/2013 г.
След получената от г-н Х.М.А. информация, с писма рег. № № П-2733 от 18.04.2013 г. и П-3465 от 18.05.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от 09-то РУП на СДВР, да потвърди за наличието на депозирана жалба от г-н Х.М.А., по същия повод, по който е сезирана и КЗЛД. 
С писмо рег. № П - 3740 от 03.06.2013 г. 09-то РУП на СДВР депозира в деловодството на КЗЛД, Докладна записка относно извършена проверка по преписка вх. № 19946/2013 г. по описа на 09 РУП на СДВР, видно от която преписката е изпратена на 20.05.2013 г. на 01 РУП на СДВР за довършване на проверката.
Във връзка с получената информация от 09-то РУП на СДВР, с писмо рег. № П-3918/ 07.06.2013 г. на Председателя на КЗЛД, е изискано от 01 РУП на СДВР да потвърди за наличието на депозирана жалба от Х.М.А., както и да бъде предоставена информация за развитието на преписката и дали тя е приключила със съответния акт.
На 22.07.2013 г., в деловодството на КЗЛД е постъпило писмо от 01 РУП на СДВР, в което районното управление уведомява Комисията, че по депозираната от г-н Х.М.А. жалба, се извършва предварителна проверка, която към настоящият момент не е приключила. Преписката по подадената от Х.М.А. жалба, е заведена под рег. № 20452/2013 г. в 01 РУП на СДВР.
С писмо рег. № П-2307 от 04.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от БТК АД да представи становище, ведно с относими към случая доказателства по подадената от г-н Х.М.А. жалба.
На 11.04.2013 г. „БТК“ АД депозира своето становище. В същото телекомуникационната компания заявява, че е получила писмо от 09-то РУП на СДВР, във връзка с което иска от КЗЛД да спре административното производство, образувано по жалба с рег. № Ж-97/22.03.2013 г., депозирана от Х.М.А. срещу БТК АД.
Към становището са приложени като доказателства, заверени ксерокопия от писмо с изх. № 16432/01.04.2013 г. на 09-то РУП на СДВР и пълномощно за представителна власт пред административният орган.
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че Х.М.А. е сезирал 01 РУП на СДВР, по същия повод, по който е сезирала и КЗЛД.
Съгласно чл. 54 от Административно-процесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед на доказателствата по жалбата е налице хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК. Резултатите и заключенията от извършваната проверка от 01 РУП на СДВР, могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защитата правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административен акт от КЗЛД. В зависимост резултатите от предприетите действия, от разследващите органи и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му, ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателя лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Закона за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл. 1, ал. 5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява Наказателният кодекс (НК), а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на Наказателно – процесуалният кодекс (НПК). Това следва и от разпоредба на чл. 33, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административно-наказателно производство не се образува.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл. 311 във вр. с чл. 309 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел, са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, водима от горното, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба рег. № Ж-97/22.03.2013 г., депозирана от Х.М.А. срещу „БТК“ АД, до отпадане на основанията за спиране.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-97/ 22.03.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings