Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № СЛ-26/ 17.04.2013 г.

Решение по жалба с рег. № СЛ-26/ 17.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ СЛ - 26/2013 г.
София, 17.09.2013г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав от Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков в редовно заседание, проведено на 21.08.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа предложение за спиране на административното производство, образувано по жалба рег. № СЛ - 26/17.04.2013 г., депозирана от И.Е.И. срещу пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ С.“ (ПОАД „ЦКБ С.“).
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
И.Е.И. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на ПОАД „ЦКБ С.“, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него, лични данни.
Жалбоподателят твърди, че е получил информация от ПОАД „ЦКБ С.“, от която разбрал, че от негово име има подадено заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуалната партида в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
И.Е.И. уточнява, че след като се е запознал с изпратеното му от ПОАД „ЦКБ С.“ копие на заявление за промяна на участие с вх. № 13000629 от 26.03.2013 г., установил, че подписа върху същото, не е положен от него.
Жалбоподателят е категоричен, че не е депозирал до „Пенсионноосигурителен институт“ АД, описаното заявление.
И.Е.И. иска от Комисията да бъде извършена проверка. В случай, че бъде установено нарушение на Закона за защита на личните данни, да бъдат предприети необходимите действия за отстраняването му.
Към жалбата са приложени като доказателства, ксерокопия от: Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с вх. № 13000629 от 26.03.2013 г. и нотариално удостоверение на подпис от 14.03.2013 г.
С оглед изразените в жалбата твърдения за извършено документно престъпление, с писмо рег. № П - 2857/23.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от И.Е.И. да уведоми административният орган, дали е сезирал разследващите органи по същия повод, по който е сезирала КЗЛД.
Писмото с указанията се е върнало в цялост, в деловодството на КЗЛД, с отбелязване на пощенското клеймо „непотърсено“, във връзка с което г-н И.Е.И. е бил потърсен на оставения от него телефонен номер за контакт. В проведения телефонен разговор жалбоподателят е уведомил административният орган, че по същия повод, по който е сезирал КЗЛД е сезирал и Икономическа полиция и Комисията за финансов надзор.
На 04.06.2013 г. е осъществен нов телефонен разговор с г-н И.Е.И., в който той е уведомил КЗЛД за регистрационните номера на депозираните от него жалби, същите както следва: жалба с вх. № 8607 от 17.04.2013 г., депозирана в 01 Районно управление на МВР – гр. Перник – Икономическа полиция и жалба с рег. № 91 – 02 – 562 от 04.06.2013 г., депозирана в Комисия за финансов надзор.
След получената от г-н И.Е.И. информация, с писма рег. № № П – 3874 от 06.06.2013 г. и П – 3929 от 07.06.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от 01 РУП – гр. Перник и Комисия за финансов надзор, да потвърдят за наличието на депозирани жалби от г-н И.Е.И., по същия повод, по който е сезирана и КЗЛД. 
С писмо рег. № П - 4208 от 20.06.2013 г. Областна дирекция на МВР – гр. Перник уведомява административният орган, че по подадена жалба от И.Е.И. е извършена предварителна проверка, в хода на която са установени данни за извършено престъпление от общ характер по смисъла на НК, с оглед на което преписката е изпратена за решаване по компетентност на Районна прокуратура – гр. Перник.
С писмо рег. № П – 4447/01.07.2013 г. Комисия за финансов надзор уведомява КЗЛД, че след установяване на фактическата обстановка, по депозираната от И.Е.И. жалба, е сезирала Районна прокуратура – гр. Перник, за наличието на извършено документно престъпление.
Във връзка с получената информация от Областна дирекция на МВР – гр. Перник и Комисия за финансов надзор, с писмо рег. № П – 5076 от 26.07.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискана информация от Районна прокуратура – гр. Перник, за развитието на случая с г-н И.Е.И..
С писмо рег. № П – 5379/09.08.2013 г. Районна прокуратура – гр. Перник уведомява КЗЛД, че по депозирана жалба от И.Е.И. е образувана пр. пр. № 1217/2013 г., по описа на РП – Перник. Допълва се още, че с постановление на РП – Перник от 12.07.2013 г. по пр. пр. № 1217/2013 г. е образувано досъдебно производство № 101/2013 г., по описа на ОД МВР – гр. Перник, срещу виновни лица, за престъпление по чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че И.Е.И. е сезирал Областна дирекция на МВР – гр. Перник, по същия повод, по който е сезирал и КЗЛД.
Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед събраните доказателства по жалбата е налице хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК. Резултатите и заключенията от образуваното досъдебно производство в Районна прокуратура – гр. Перник, могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защитата правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството, впоследствие за постановяването на административен акт от КЗЛД. В зависимост резултатите от предприетите действия от разследващите органи и органите на досъдебното производство, както и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му, ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателя лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Закона за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл. 1, ал. 5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява Наказателният кодекс (НК), а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на Наказателно – процесуалният кодекс (НПК). Това следва и от разпоредба на чл. 33, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административно-наказателно производство не се образува.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл. 311 във вр. с чл. 309 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел, са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, водима от горното, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба рег. № СЛ-26/17.04.2013 г., депозирана от И.Е.И. срещу пенсионноосигурително акционарно дружество „ЦКБ С.“ (ПОАД „ЦКБ С.“), до отпадане на основанията за спиране.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № СЛ-26/ 17.04.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings