Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по искане от секретаря на община Д. за разрешение за предоставяне на лични данни

Решение по искане от секретаря на община Д. за разрешение за предоставяне на лични данни

РЕШЕНИЕ
№ п-4785/2013 г.
София, 02.09.2013г.
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 24.07.2013 г., Протокол № 29, разгледа искане с вх. № п-4785/ 16.07.2013 г. от Р.Р. - секретар на община град Д. за разрешение за предоставяне на лични данни на основание чл.106, ал1, т.З от Закона за гражданската регистрация във връзка с чл.28, ал.2 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация. В искането е посочено, че приложено се изпраща препис от постъпило в Община град Д. искане с рег.№ 70-179-10/03.07.2013 г. за предоставяне на лични данни: три имена, постоянен и настоящ адрес, както и данни относно регистриран акт за смърт при наличие на такъв, изпратен от „Е.-П.П.“ АД. В искането до Комисията от Община Д. е посочено също, че „съгласно чл.106, ал.1, т.З от Закона за гражданската регистрация, данните от ЕСГРАОН се предоставят на чуждестранни юридически лица въз основа на решение на Комисията за защита на личните данни“. Не ясно защо в искането си от община Д. визират предоставянето на данни от ЕСГРАОН на чуждестранни юридически лица, след като в изложения казус искател на тази информация е българско юридическо лице.
Отправена е молба до КЗЛД на основание чл.106, ал.1, т.З от Закона гражданската регистрация във връзка с чл.28, ал.2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация за съдействие и произнасяне съобразни изискванията на закона.
Към искането до КЗЛД не е приложен препис, а копие на молба с рег.№ 70-179-10/ 03.07.2013 г. от „Е.-П.П.“ АД чрез юрисконсулт В.М. Към молбата са приложени:
1. копие от Удостоверение № 0029780 - 1 лист
2. копие от уведомление уведомление за промяна данни в Регистър - 2 листа
3. извадка от търговския регистър - 2 листа
4 - пълномощно -1- лист
В молбата от „Е.-П.П.“ АД / рег.№ 70-179-10/ 03.07.2013 г./ до кмета на община Д. е посочено, че дружеството има голям брои клиенти , с които има сключени договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа относно покупко-продажба на електроенергия. Сочи се, че част от тези клиенти не изпълняват задълженията си договорите и не заплащат в срок цената на консумираната от тях електроенергия. Сочи се също, че поради тази причина дружеството се принуждава да търси правата си по съдебен ред, като за целта се инициират значителен брой дела по реда на заповедното производство. Посочено е, че това производство стартира с депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение, съгласно чл.410 от ГПК, която е утвърдена от Министерството на правосъдието бланка. Указано е, че задължителните реквизити, които следва да фигурират в заявлението, за да може същото да е редовно, съгласно изискванията са:
1. три имена на длъжника,
2. ЕГН на длъжника
3. постоянен и настоящ адрес на длъжника
В Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, издадена от министъра на правосъдието няма императивно изискване за посочване и на постоянен и на настоящ адрес на длъжника. В образец 1 на тази наредба има изискване за посочване на постоянният адрес на длъжника. В образеца липсва изискване за посочване на настоящия такъв.
В молбата на Дружеството е посочено, че то разполага с лични данни на клиентите, но в определени случаи същите не са актуализирани, в частност ако длъжника е сменил местопребиваването си и не е уведомил дружеството за това обстоятелство. Сочи се , че предвид огромния брой клиенти , чисто технически има случаи, в които са налице пропуски на три имена и ЕГН. Сочи се също така, че в много от случаите се оказва, че лицето срещу което дружеството започва съдебно производство е починало, за което от дружеството е нямало как да знаят, поради което делото се прекратява, а разноските, които са направили под формата на държавни такси остават за сметка на дружеството.
Посочено е, че съгласно чл.4, ал.З, от ЗЗЛД / може да се направи обосновано предположение, че се визира чл.4, ал.1, т.З, а не както е посочено ал.З, ал.З не съществува в чл. 4 от ЗЗЛД/, обработването на лични данни е допустимо когато същото е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Отправена е молба до кмета на Община Д. да предостави на Дружеството посочените лични данни - три имена, постоянен и настоящ адрес, както и данни относно регистриран акт за смърт при наличие на такъв на изброени лица, за които е посочено, че са необходими само и единствено, за да защитят правата си по съдебен ред поради неизпълнение на договорни правоотношения от страна на тези лица, което водело до значителни загуби за дружеството.
Визираният списък има следното съдържание:
********
„Е.-П.П.“ АД е акционерно дружество, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ***** , с предмет на дейност: обществено снабдяване с електрическа енергия и продажба на електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителна мрежа, при наличието и поддържането на валидна лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия на тези потребители.в тази връзка дружеството сключва сделки с електрическа енергия по регулирани цени,както и на организирания пазар на електрическа енергия в съответствие с действащото законодателство.при наличие и поддържане на съответна валидна лицензия дружеството осъществява други дейности в областта на енергетиката съгласно действащото законодателство.дружеството ще предоставя услугата координатор на балансираща група.при наличен на валидна лицензия за търговец на електрическа енергия и валидна регистрация като търговски участник дружеството ще сключи директни сделки при свободно договорени цени спривилегировани потребители за покупко-продажба на ел. енергия ,дружеството предоставя, други в областта на енергетиката свързани с осъществяваната дейност ,съгласно действащото законодателство.
Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на чл.З от ЗЗЛД, вписано е в регистъра на администраторите но лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД с идентификационен номер 29780. „Е.-П.П. „ АД е заявило поддържането на два регистъра - „Потребители“ и „Персонал“.
Законът за гражданската регистрация (ЗГР) урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите на актовете за гражданско състояние и вписване на лицата в регистъра на населението.. Регистърът на населението се подържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население“.
Предоставянето от страна на кмета на община Д., в качеството му на длъжностно лице по гражданското състояние на лични данни на физически лица, съдържащи се в Национална база данни „Население“ би представлявало „Обработване на лични данни“, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ……..разкриване чрез предаване …….. предоставяне“.
В чл.106 от ЗГР е посочено, че данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни е законосъобразно, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно условия за допустимост на обработването В изложения казус администраторът, който иска да му бъдат предоставени от друг администратор лични данни на физическо лице е длъжен да докаже наличието на свой законен интерес, пред който няма преимущество интересът на физическото лице, чиито данни се предоставят. Следва да се отбележи, че законният интерес представлява произтичаща от закон полза или изгода за позоваващия се на него.
Най-общо понятието „потребител“ може да се определи като страна по сделка, която придобива стоката или приема услугата за лично ползване или потребление. В закона за енергетиката „потребител на енергийни услуги“ е:а) краен клиент, който купува енергия или природен газ от доставчик, предоставящ услуги от обществен интерес, и/или б) ползвател на преносна и/или разпределителна мрежа за снабдяването му с енергия или природен газ /параграф 1, т.41 б от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката/.
Отношенията между „„Е.-П.П.“ АД и потребителите на предлаганите услуги са гражданскоправни.
Продажбата на електрическа енергия се извършва на основата на сключени договори при общи условия между дружеството и потребителите в сградата, съгласно Закона за енергетиката. Съгласно чл.98 а от Закона за енергетиката крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия. Общите условия съдържат задължително:
1. информация, която се предоставя от снабдителя;
2. срок на договора и права и задължения на страните по договора;
3. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
4. ред и срокове за заплащане, включително възможност за заплащане на месечни вноски;
5. отговорността на енергийното предприятие при неизпълнение на общите условия.
6.ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:
а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;
б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.
В ал.З на чл.98 а от ЗЕ е посочено, че крайният снабдител с електрическа енергия публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник.
Съгласно ал.4 на същия член публикуваните общи условия влизат в сила за клиентите на крайния снабдител, без изрично писмено приемане.
В общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Е.-О.Б.П.“ АД ( предишно наименование на „Е.-П.П.“ АД) , одобрени с решение ОУ - 061 НА ДКЕВР 07.11.2011 г. е посочено , че преди започване продажбата на електрическа енергия всеки потребител следва да представи на „Е.-О.Б.П.“ АД идентифицираща информация. За потребителите на електрическа информация за битови нужди - трите си имена, единен граждански номер , постоянен адрес , телефон за контакт, административен адрес за обекта снабдяван с електрическа енергия, е-mail. / чл.12, ал.1/ . В чл.14 на същите е посочено, че „Е.-О.Б.П.“ АД има право да събира вземанията си за доставена електрическа енергия от неизправни длъжници по реда на чл.237, буква „к“ от Гражданския процесуален кодекс /отм./ въз основа на извлечение от сметки. Също така в чл.17 е посочено, че потребителят се задължава да съобщава на „Е.-О.Б.П.“ АД в 30 (тридесет ) дневен срок в писмена форма за всяка промяна в данните по чл.12,ал. 1 от Общите условия, както и за промени свързани със собствеността относно обекта, в който „Е.-О.Б.П.“ АД доставя електрическа енергия.
Предвид това, че „Е.-П.П.“ АД не събира данни за настоящ адрес от клиентите си, поне според Общите си условия , буди неяснота защо такъв се иска в молбата до кмета на община Д.
Гражданският процес е състезателен и субектите, участващи в него са равнопоставени. Това дали едно лице е длъжник или не, е обстоятелство, което подлежи на доказване в съдебно производство. При необходимост, сезираният съд има правомощие да изиска необходимата му информация. Съдът осигурява на страните възможност и им съдейства за установяване на фактите, които са от значение за решаването на делото.
От друга страна обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределение на топлинна енергия, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола се уреждат със Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовите актове по неговото приложение. Една от основните цели на ЗЕ е създаване на предпоставки за качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ. Производството на електрическа и топлинна енергия, както и преносът им се извършва от енергийни предприятия при условията на лицензионен режим. Съгласно чл. 107 от Закона за енергетиката общественият доставчик, крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс за вземанията си за доставена или пренесена електрическа енергия, както и за оказваните от тях услуги по този закон независимо от техния размер..
В молбата от „Е.-П.П.“ АД до кмета на община Д. е приложен списък на лица, за които се твърди, че са клиенти да дружеството и същевременно длъжници на същото. Не са приложени каквито и да е било доказателство, че това действително е така.
Отношенията между Дружеството и клиентите му са гражданскоправни. Това че дружеството не е положило достатъчно грижи да събере достатъчно информация - три имена, ЕГН и адрес на клиентите си и да актуализира информацията , която има за тях и поради тази причина не може да индивидуализира клиентите си и по този начин да попълни с всички заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК е обстоятелство, което е във вреда на дружеството. Изложеният аргумент, че тези пропуски се дължат на големия брои клиенти е несъстоятелен.
В Гражданско-процесуалния кодекс е предвидена възможността за издаване на съдебно удостоверение в гражданския процес. Основният принцип в ГПК е че официални документи и удостоверения се представят от страните / чл.186, изр.1 ГПК/. Допустимо е и самият съд, пред който делото е висящо, да ги изиска от съответното учреждение /чл. 186, изр.2 предл. 1 ГПК/ - в случая от конкретното длъжностно лице по гражданска регистрация. Ако сам не изиска съответните документи от компетентните органи, съдът може да снабди страната със съдебно удостоверение, въз основа на което тя да се снабди със съответните официални документи и удостоверения / чл. 186, изр.2 предл. 2 от ГПК/.
Съгласно чл. 88, ал.1 от ЗГР от регистрите за гражданско състояние справки могат да се правят на лицата, за които се отнасят съставените актове, на изрично упълномощени от тях други лица или по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс. На тези лица може да се издават преписи от актове и дубликати на удостоверенията,`както и удостоверения, че липсва съставен акт за гражданско състояние.
След като за определени клиенти дружеството не разполага с информация, с която да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК то същото може да инициира общ исков процес срещу тях и в този процес информацията може да бъде събрана служебно от съда или от дружеството посредством съдебно удостоверение по чл. 186 от ГПК.
Предоставянето на информация, съдържаща лични данни, от длъжностното лице по гражданското състояние - кмета на град Д., може да се извършва само при наличие на една от хипотезите разписани в чл.4 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на чл.88 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация. В случая условия за допустимо обработване на лични данни е както разпоредбата на чл.4, ал.1, т.З, така и разпоредбата чл.4, ал. 1, т.7. Информация, съставляваща лични данни и касаеща физически лица, за които се твърди че са клиенти и същевременно длъжници на „Е.-П.П.“ АД с цел изпълнение на задължения по договор по смисъла на чл.4, ал.1, т.З и упражняване на законен интерес, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД може да бъде обработвана чрез предоставяне само след доказване на наличието на договорни отношения и задължения по тях. Твърдението за наличие на договорни отношения и наличието на законен интерес от страна на „Е.-П.П.“ АД не замества необходимостта от тяхното доказване. Следва да се предвид , че наличието на условие за допустимост за обработване на лични данни е в тежест на доказване от страна на администратора, искащ личните данни, в конкретната хипотеза - „Е.-П.П.“ АД. В приложените към искането за разрешение за предоставяне на лични данни от КЗЛД документи няма доказателства, че лицата които са посочени в молбата на „Е.-П.П.“ АД са клиенти и същевременно длъжници на същото.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД и чл.106, ал.1, т.З от Закона за гражданската регистрация във връзка с чл. 28, ал.2 и чл.35 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Комисията за защита на личнитеданни
РЕШИ:
Кметът на община Д., в качеството му на лице по гражданско състояние, не може да предостави на „ Е.-П.П.“ АД, исканата информация - три имена, постоянен и настоящ адрес, както и данни относно регистриран акт за смърт при наличие на такъв, за посочените в приложената молба на дружеството лица от Национална база данни „Население“, подържана от ГД „ГРАО“ - МРР, тъй като не са представени доказателства че тези лица са клиенти и длъжници на същото. Такава информация може да се предостави при спазване на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 3, предл.1 - ако е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна и чл.4, ал1,т.7 - ако е необходимо за упражняване на законен интерес, след представяне на доказателства, че лицата са клиенти и длъжници на дружеството.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд- гр.София в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане от секретаря на община Д. за разрешение за предоставяне на лични данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings