Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-213/ 13.06.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-213/ 13.06.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-213/2013 г.
София, 03.09.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Веселин Целков, в заседание, проведено на 07.08.2013 г.(Протокол № 27), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № Ж-213/13.06.2013 г., подадена от Д.Б.Р.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят посочва, че лицето С.Т. – служител в отдел „Местни приходи” към Община М. е злоупотребила с личните му данни, тъй като за своя „лична облага” е разпространила на трети лица ксерокопия на документи (нотариален акт и скица на имот), съдържащи личните данни на г-н Д.Б.Р.. Жалбоподателят счита, че г-жа С.Т. е злоупотребила и със служебното си положение, тъй като сочените документи са приложени към частни жалби до нотариус А.П. с рег. № 578 и нотариус В.Т. с рег. № 596, при условие, че същите са ѝ предоставени за служебно ползване. Д.Б.Р. моли Комисията с оглед правомощията си да предприеме съответни действия по случая.
Жалбата е адресирана и до ТД на НАП – гр. В. Търново.
С писмо с изх. № П-4305/26.06.2013 г.на Председателя на КЗЛД, от жалбоподателя е изискана информация кога е узнал за твърдяното нарушение, да посочи по какъв повод е адресирал жалбата си до ТД на НАП – гр. В. Търново, както и да приложи относими доказателства (ако разполага с такива).
В отговор, с писмо с вх. № П-4473/02.07.2013 г.г-н Д.Б.Р. депозира становище, в което посочва, че за твърдяното нарушение е узнал на 07.06.2013 г.при посещение на посочените нотариуси. Притеснен е, че С.Т. като служител (касиер) в Община М. е извършила както административно, така и наказателно нарушение, поради което по случая е подал жалба с вх. № 1319813 от 12.06.2013 г.и до Районна прокуратура – гр. М.
В условията на служебното начало, с писмо с изх. № П-4765/15.07.2013 г.на Председателя на КЗЛД, от Районна прокуратура – гр. М. е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхната институция действия по случая. С писмо с вх. № П-5014/25.07.2013 г.от Районна прокуратура уведомяват Комисията, че по жалбата на Д.Б.Р. в ОДМВР - М. се извършва предварителна проверка, която към момента не е приключила.
С оглед изясняване на факти и обстоятелства по случая, с писма с изх. № П-4307/26.06.2013 г.и № П- 4309/26.06.2013 г.на Председателя на КЗЛД, съответно от нотариус В.Т. и от нотариус А.П. са изискани становища, както и доказателства по случая.
С писмо с вх. № П- 4470/02.07.2013 г.от нотариус А.П. е депозирано становище, в което се сочи, че на 03.06.2013 г.в нотариалната кантора лицето С.Т. е представила заявление, в което декларира, че с Д.Б.Р. имат съсобствен имот върху вила, за който имот не е съгласна да бъде издаден нотариален акт за собственост върху цялата вила. Към заявлението са приложени копия на нотариален акт и скица на имота.
С писмо с вх. № С-446/05.07.2013 г. нотариус В.Т. изпраща становище, в което посочва, че по пощата, а преди това лично в нотариалната ѝ кантора се е явило лицето С.Т. с искане да се заведе заявление за „неодобрение на сделка или констатиране с нотариален акт правото на собственост върху вила”. Към заявлението са приложени копия на нотариален акт № 53 (публично достъпен в Агенцията по вписванията), данъчна оценка и скица на имота.
На основание чл. 26 от АПК, с писмо с изх. № П-4322/26.06.2013 г.на Председателя на КЗЛД, г-н З.Ж. – кмет на Община М. е уведомен за откритото административно производство по жалбата и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище по случая.
С писмо с вх. № П-4609/09.07.2013 г.от г-н З.Ж. е депозирано становище, в което сочи, че С.Т. е служител на Община М. на длъжност „касиер”. При изпълнение на служебните си задължения лицето няма достъп до документи, които се обработват и съхраняват в отдела. Към становището е приложена длъжностна характеристика.
От събраните към административната преписка доказателства е установено, че по случая на г-н Д.Б.Р. е сезирана Районна прокуратура.
Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата с писмо № П-5014/25.07.2013 г.от Районна прокуратура - М., по жалбата на Д.Б.Р. в ОДМВР - М. се извършва предварителна проверка с оглед събирането на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, която към момента не е приключила.
Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство по жалбата, така и с оглед защита на правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и извършителят му са от значение за произнасяне на Решение от КЗЛД и ще се установи дали обработването на личните данни на жалбоподателя може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.             
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Спира административното производство по жалба с рег. № Ж-213/ 13.06.2013 г., подадена от Д.Б.Р., до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-213/ 13.06.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings