Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-190/ 28.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-190/ 28.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-190/2013 г.
София, 02.09.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав от Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков в открито заседание, проведено на 31.06.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж-190/28.05.2013 г., депозирана от Я.Л.Н. срещу „ПИБ“ АД (ПИБ АД).
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Я.Л.Н. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „ПИБ“ АД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че на 15.05.2013 г. е получил пощенски плик от „ПИБ“ АД, на който освен имената и адреса е бил изписан и мобилния му телефонен номер.
Я.Л.Н. тълкува Закона за защита на личните данни и акцентира, че според него е нарушен чл. 23, ал. 1 от същия, поради което иска да бъде наложена санкция на „ПИБ“ АД.
Към жалбата са приложени като доказателства, ксерокопия от пощенския плик на полученото писмо от „ПИБ“ АД и извадка за движение на пратката, направена от официалната интернет страница на „Български пощи“ ЕАД.
Жалбата, депозирана от Я.Л.Н. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че същата е депозирана в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл. 3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „ПИБ“ АД. След извършена проверка в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“, поддържан от КЗЛД е установено, че дружеството е подало заявление за регистрация по реда на чл. 17 от ЗЗЛД, вследствие на което е регистрирано под Идент. № 50535, със заявени 11 – броя регистри, а именно: „Клиенти“, „Кандидати за работа“, „Персонал“, „Свързани лица“, „Жалбоподатели“, „Трансакционен регистър“, „Посетители“, „Видеонаблюдение“, „Звукозапис“, „Стоп списък“ и „Контрагенти“.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-н Я.Л.Н., изразяваща се в неправомерното им разпространяване от страна на „ПИБ“ АД.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В редовно заседание проведено на 26.06.2013 г. Комисията е постановила Решение, с което е обявила жалба с рег. № Ж-190/28.05.2013 г., депозирана от Я.Л.Н. срещу „ПИБ“ АД за процесуално допустима, насрочила я е за разглеждане по същество в открито заседание и е конституирала страните в административното производство.
Страните в административното производство са редовно уведомени за постановеното от Комисията Решение, с което жалбата е обявена за допустима и е насрочена дата за разглеждането ѝ по същество.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, е изискано изразяването на писмено становище с представяне на относими по случая доказателства от „ПИБ“ АД.
„ПИБ“ АД депозира своето становище с писмо вх. № С-385/ 13.06.2013 г. В същото, според ПИБ АД наличието на телефонния номер на г-н Я.Л.Н. върху пощенската пратка, не представлява неправомерно разпространение на лични данни.
Дружеството уточнява, че пощенската пратка, която е получил г-н Я.Л.Н. е била изпратена в отговор на подадено от него Заявление с дата 25.04.2013 г., същото получено от „ПИБ“ АД по електронната поща. Допълва се още, че в така описаното заявление е посочен за контакт и телефонния номер на г-н Я.Л.Н., от което обстоятелство ПИБ АД счита, че същия е дал съгласието този телефонен да бъде използван с цел да бъде получен отговорът на депозираното Заявление.
„ПИБ“ АД заявява, че е изпълнило задължението си по чл. 33, ал. 2 от ЗЗЛД, като е изпратило отговорът на Заявлението на г-н Я.Л.Н. чрез „Български пощи“ с обратна разписка.
Дружеството оборва изразените от г-н Я.Л.Н. твърдения, че пратката е станала достояние на неограничен кръг лица, тъй като тя е била получена лично от него.
„ПИБ“ АД счита депозираната от Я.Л.Н. жалба, за неоснователна.
Към становището е приложено като доказателство, ксерокопие от депозираното от г-н Я.Л.Н. - Заявление с дата 24.04.2013 г., ведно с известие за доставка (обратна разписка).
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че Я.Л.Н. е депозирал до „ПИБ“ АД, заявление по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗЗЛД. Като в адресната част на същото е записал и мобилния си телефонен номер. В тази връзка следва изводът, че записвайки телефонният си номер, в адресната част на депозираното заявление, г-н Я.Л.Н. сам е дал съгласието си, същият да бъде обработван за целта на получаване на отговор от „ПИБ“ АД. В чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД е уредена хипотеза, при която се допуска обработването на лични данни, а именно когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
За отбелязване е, че администраторът на лични данни „ПИБ“ АД е изпълнил изискванията на ЗЗЛД, като в законоустановения срок е изпратил отговор на г-н Я.Л.Н., по подаденото от него заявление, на посочения от него адрес.
На следващо място, видно от Известие за доставка № ИД PS 1125 0018 LR B, безспорно се установява фактът, че Я.Л.Н. е получил лично отговорът на депозираното от него заявление за достъп, което автоматично изключва хипотезата, че личните му данни са станали достояние на неопределен кръг лица.
В качеството си на административен орган, във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията приема жалбата занеоснователна.
При постановяване на настоящото Решение, господин Валентин Енев – член на Комисията за защита на личните данни, гласува с особено мнение, като счита жалбата за основателна. Комисар Енев счита, че телефония номер не е част от административния адрес на жалбоподателя, с оглед на което, не следва да бъде изписван на пощенския плик.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисия за защита на личните дани,
РЕШИ:
Обявява жалба с рег. № Ж - 190/28.05.2013 г., депозирана от Я.Л.Н. срещу „ПИБ“ АД, за неоснователна.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
O.M. Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-190/ 28.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings