Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-140/ 29.04.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-140/ 29.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-140/13г.
София, 02.09.2013г. 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 31.07.2013г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)разгледа жалба с рег. № Ж-140/29.04.2013г., подадена от П.С.Г. срещу „Български пощи” ЕАД.
Господин П.С.Г. уведомява, че на 09.10.2012г., директора на ОПС В.Т. е изпратил опис 242Е – за препоръчани пратки до директора на НЕЛК-София. Жалбоподателят обръща внимание, че на трети ред в справката са записани трите му имена , адреса и ЕГН – то му. Господин П.С.Г. сочи, че личните данни в този опис служат само за получаване на препоръчани пратки и изтъква, че в нито една от графите няма изискване за вписване на ЕГН, но пощенския служител го е записал. Той изтъква, че видно от описа изискването за вписване на ЕГН не важи за всички клиенти. Жалбоподателят подчертава, че не е уведомен от директора на ОПС В.Т. за изпращане на личните му данни на друг орган, което счита за нарушение на правата му, гарантирани от Закона за защита на личните данни.
С писмо рег. № П-3461/18.05.2013г. на Председателя на КЗЛД, от „Български пощи” ЕАД е изискано писмено становище по жалбата, ведно с относимите доказателства. С писмо С-360/06.06.2013г. от „Български пощи” ЕАД ангажират становище по случая и сочат, че с писмо изх. № I-2794/09.10.2012г. директорът на НЕЛК е изискал от ОПС – В.Т. заверен препис от който да е видна датата на получаване на пощенска пратка ИД № 107400091 Н К от 31.07.2012г., във връзка с образувано пред АССГ, производство по обжалване на ЕР № 0394/18.07.2012г. на НЕЛК. В становището е обърнато внимание, че съгласно чл. 43, б. „а” от Общите условия на Договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи”, извършвани от „Български пощи” ЕАД е разписано, че доставянето на препоръчаните пощенски пратки и паричните преводи се извършва лично на получателите – срщу подпис. За целта получателят се легитимира с документ за самоличност. За доказване доставянето на препоръчаните и колетни пратки, както и на паричните преводи, в служебните формуляри се отразяват трите имена, адреса и ЕГН-то на получателя. Същевременно, чл. 188, ал. 3 от „Инструкцията за организация на пощенските услуги” изисква представяне на документ за самоличност и отразяване в служебните формуляри на трите имена, адреса и ЕГН – то на получателя на препоръчаната пратка.
С писмо рег. № П-3461/18.05.2013г. на Председателя на КЗЛД, от НЕЛК е изискано писмено становище по жалбата, ведно с относимите доказателства, което е депозирано в КЗЛД под № С-351/03.06.2013г. Становището информира, че към момента, пред АССГ – 24 състав, има образувано съдебно производство – адм. дело № 8580/2012г., по жалба на П.С.Г. срещу ЕР № 0394/18.07.2012г. на НЕЛК. С оглед нуждите на съдебното производство, с Разпореждане от 03.10.2012г. съда е задължил НЕЛК да приложи по делото писмени доказателства, свидетелстващи за датата, на която ЕР № 0394/18.07.2012г. на НЕЛК е било съобщено на жалбоподателя. В изпълнение на това разпореждане от страна на НЕЛК е направено запитване до „Български пощи” ЕАД – гр. В.Т., с което е поискано предоставяне на заверено копие от регистър или друг удостоверяващ документ, от който да личи датата на получаване на пощенска пратка ИД № 107400091 Н К от 31.07.2012г., с подател НЕЛК и получател П.С.Г.
На свое редовно заседание, проведено на 26.06.2013г. КЗЛД обявява жалба рег. № Ж-140/29.04.2013г., подадена от П.С.Г. срещу „Български пощи” ЕАД за допустима. На основание чл. 38, ал 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира „Български пощи” ЕАД като ответна страна в производството. Жалба рег. № 140/29.04.2013г. е насрочена за разглеждане, по същество, на 31юли 2013г.На заседанието, страните редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представител.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД. Жалбата, подадена от П.С.Г. срещу „Български пощи” ЕАД отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу „Български пощи” ЕАД, което е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД. Материалите, събрани в хода на административното производство, както и становищата, изразени по жалба рег. № 140/29.04.2013г. сочат, че Опис на препоръчани пратки за разнос – 242Е е изготвен в съответствие с чл. 43, б. „а” от Общите условия на Договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи”, извършвани от „Български пощи” ЕАД и с чл. 188, ал. 3 от „Инструкцията за организация на пощенските услуги”. Заверено копие от Опис 242Е е изпратено на НЕЛК в изпълнение на Разпореждане от 03.10.2012г. с което съда е задължил НЕЛК да приложи писмени доказателства, свидетелстващи за датата, на която ЕР № 0394/18.07.2012г. на НЕЛК е било съобщено на жалбоподателя. НЕЛК отправя запитване до „Български пощи” ЕАД – гр. В.Т., с което се иска предоставяне на заверено копие от регистър или друг удостоверяващ документ, от който да личи датата на получаване на пощенска пратка ИД № 107400091 Н К от 31.07.2012г., с подател НЕЛК и получател П.С.Г.
С оглед горното може да се направи заключение, че данните на господин П.С.Г. са обработени от „Български пощи” ЕАД правомерно, в съответствие с нормите на чл. 4, ал. 1, т. 1, 3 и т. 7 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ:
Обявява жалба рег. № 140/29.04.2013г., подадена от П.С.Г. срещу „Български пощи” ЕАДза неоснователна и я оставя без уважение.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Върховен административен съд на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-140/ 29.04.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings